Fluch oan:

It plan

It plan is om 45 bliuwende wenningen te meitsjen foar 450 flechtlingen. It COA nimt dizze wenningen yn gebrûk. Ek wurde der algemiene ferbliuwsromten en kantoaren foar personiel boud. Der komt ek in boarterstún en in oare bûtenromte. Dat giet yn oerlis mei projektûntwikkeler Zwanenburg.

Alle ûntfongen en ferstjoerde stikken

2023:

2022:

2021:

2020:

Woo-fersiken

Wolle jo dokuminten opfreegje dy’t noch net iepenbier binne? Dan kinne jo gebrûk meitsje fan de ‘Wet iepen oerheid’. Dat neame wy ‘in Woo-fersyk yntsjinje’. Mear ynformaasje fine jo op de pagina Woo-fersyk yntsjinje.

Woo-fersyk desimber 2022

Der is troch in omwenner in Woo-fersyk yntsjinne oer it ûnderwerp sûnensûndersyk fleanbasis. Hjirûnder fine jo it dokumint:

Woo-fersyk 7 oktober 2022

Der is in Woo-fersyk yntsjinne oer it ûnderwerp ‘Regionale Opfanglokaasje (helberheidsûndersyk en ferkenning)’. Hjirûnder fine jo de dokuminten:

Woo-fersyk 13 septimber 2022

In advokatekantoar hat in Woo-fersyk yntsjinne. Sy woene dat de dokuminten fan projektûntwikkeler Zwanenburg iepenbier makke wurde. Hjirûnder fine jo de dokuminten:

Mear ynformaasje

Nim kontakt op mei de gemeente Ljouwert.