Fluch oan:

Ynformaasje net korrekt of ferâldere?

Komme jo op de webside dochs wat tsjin dat net goed of ferâldere is? Nim kontakt op mei de gemeente Ljouwert.

Fertroulik

Alle ynformaasje dy’t jo ús jouwe, wurdt fertroulik behannele. Jo persoansgegevens of adresgegeves brûke wy allinnich dêr’t jo se foar jûn hawwe.

Responsible disclosure

De gemeente Ljouwert nimt yngreven maatregels om syn kompjûtersystemen goed te befeiligjen. Dochs kinne ek ús systemen (in) swak(ke) plak(ken) hawwe.

Mear ynformaasje fine jo op de pagina ‘Responsible disclosure’.