Fluch oan:

Kontakt mei de gemeente Ljouwert

Telefoanysk

Belje mei it telefoannûmer 14 058.

Under guon eveneminten yn de gemeente Ljouwert binne wy berikber foar meldingen dy’t it evenemint oangean. Sjoch op de pagina ‘Oerlêst troch eveneminten’ of en wannear’t ús callcenter berikber is.

Digitaal fia it kontaktformulier

Folje digitaal it kontaktformulier yn. Wolle jo fraude melde fia it kontaktformulier? Brûk dan jo eigen namme en adresgegevens.

Social media

Stjoer gjin dokuminten op fia social media en jou gjin privacygefoelige gegevens troch. In reaksje op jo social media-berjocht ûntfange jo ûnder iepeningstiden fan it gemeentehûs.

 • WhatsApp
 • Chat
  • Rjochtsûnder op elke pagina fine jo in grien balkje. Klik hjir op om in chatpetear te begjinnen.
 • Facebook en Twitter

Adressen en iepeningstiden

Ofspraak meitsje by boargersaken

De ôfdieling boargersaken wurket op ôfspraak. Op guon mominten kinne jo ek sûnder ôfspraak lânskomme. Gean nei it ûnderwerp op dizze webside dêr’t jo foar lânskomme wolle. Op dy pagina kinne jo sels digitaal in ôfspraak meitsje en de dagen en tiden besjen wannear’t jo sûnder ôfspraak lânskomme kinne op it gemeentehûs.

Iepeningstiden gemeentehûs

It gemeentehûs is iepene fan moandei oant en mei freed fan 08:30 oant 17:00 oere, en op tongersdei fan 08:30 oant 19:30 oere. Us callcenter is telefoanysk berikber fan moandei oant en mei freed fan 08:30 oant 17:00 oere.

It gemeentehûs is sluten op:

 • Moandei 10 april yn ferbân mei Twadde Peaskedei.
 • Tongersdei 27 april yn ferbân mei Keningsdei.
 • Tongersdei 4 maaie fan 19:00 oere ôf yn ferbân mei de Deadebetinking.
 • Freed 5 maaie yn ferbân mei Befrijingsdei.
 • Tongersdei 18 maaie en freed 19 maaie yn ferbân mei Himelfeartsdei.
 • Moandei 29 maaie yn ferbân mei Twadde Pinksterdei.
 • Moandei 25 desimber en tiisdei 26 desimber yn ferbân mei Kryst.
 • Moandei 1 jannewaris yn ferbân mei Nijjiersdei.

Besikersadres Gemeentehûs

Aldehoustertsjerkhôf 2
8911 DH Ljouwert

Postadres Gemeentehûs

Postbus 21000
8900 JA Ljouwert
KvK-nûmer 59734817
Fêstigingsnûmer: 000000013447
Btw-identifikaasjenûmer: NL 0019.03.664.B01

Stedhûs

It stedhûs is iepene fan moandei oant en mei tongersdei fan 08:30 oant 18:00 oere, en op freed fan 8:30 oant 17:00 oere.

 • Hofplein 38
  8911 HJ Ljouwert

Bûtentsjinstlokaasjes

De bûtentsjinstlokaasjes binne iepen op moandei oant en mei freed fan 07:30 oant 16:00 oere.

 • Kelvinstrjitte 7
  8912 AN Ljouwert
 • Orionwei 1
  8938 AG Ljouwert

Fergunning of boudossier ynsjen

Jo kinne op it gemeentehûs lânskomme om in fergunning of boudossier yn te sjen. Lit ús yn it foar witte wat jo krekt ynsjen wolle. Jo kinne dit trochjaan troch it formulier op de pagina In fergunning of boudossier ynsjen yn te foljen.

Tagonklikheid foar minderfaliden

Fan de kant fan it Aldehoustertsjerkhôf ôf is it gemeentehûs tagonklik foar minderfaliden. De yngong oan de kant fan ’e Nijstêd is allinnich berikber fia in trep.

Belje út it bûtenlân wei

Ut it bûtenlân wei belje mei de gemeente Ljouwert kin fia it telefoannûmer 0031-58 233 8888. Jo krije dan in meiwurk(st)er publike tsjinstferliening fan ’e gemeente Ljouwert oan ’e telefoan.

Parse en media

Wurkje jo foar in krante of in oar nijsmedium? Nim dan kontakt op mei de parsetelefoan: 058- 233 4002.