Fluch oan:

Kontakt mei de gemeente Ljouwert

Telefoanysk

Belje mei it telefoannûmer 14 058.

Under guon eveneminten yn de gemeente Ljouwert binne wy berikber foar meldingen dy’t it evenemint oangean. Sjoch op de pagina ‘Oerlêst troch eveneminten’ of en wannear’t ús callcenter berikber is.

Digitaal fia it kontaktformulier

Folje digitaal it kontaktformulier yn. Wolle jo fraude melde fia it kontaktformulier? Brûk dan jo eigen namme en adresgegevens.

Social media

Stjoer gjin dokuminten op fia social media en jou gjin privacygefoelige gegevens troch. In reaksje op jo social media-berjocht ûntfange jo ûnder iepeningstiden fan it gemeentehûs.

 • WhatsApp
 • Chat
  • Rjochtsûnder op elke pagina fine jo in grien balkje. Klik hjir op om in chatpetear te begjinnen.
 • Facebook en Twitter

Help nedich?

Gean lâns by de buert- of doarpskeamer by jo yn ’e buert. Of kom lâns by it Meitinkpunt yn it gemeentehûs.

By it Meitinkpunt rinne jo deryn sûnder ôfspraak. Jo kinne fragen stelle oer bygelyks in ûndúdlike brief dy’t jo fan de gemeente krigen hawwe, in taslach of ynformaasje oer jo útkearing.

Iepeningstiden Meitinkpunt

 • Moandei fan 13:00 oant 17:00 oere.
 • Tiisdei fan 13:00 oant 17:00 oere.
 • Woansdei fan 13:00 oant 17:00 oere.
 • Tongersdei fan 13:00 oant 17:00 oere.
 • Freed fan 13:00 oant 17:00 oere.

It Meitinpunt is in test. Wy sille de kommende tiid sjen oft ynwenners dit wolle.

Adressen en iepeningstiden

Ofspraak meitsje Boargersaken

De ôfdieling boargersaken wurket op ôfspraak. Op guon mominten kinne jo ek sûnder ôfspraak lânskomme. Gean nei it ûnderwerp op dizze webside dêr’t jo foar lânskomme wolle. Op dy pagina kinne jo sels digitaal in ôfspraak meitsje en de dagen en tiden besjen wannear’t jo sûnder ôfspraak lânskomme kinne op it gemeentehûs.

Iepeningstiden gemeentehûs

It gemeentehûs is iepene fan moandei oant en mei freed fan 08:30 oant 17:00 oere, en op tongersdei fan 08:30 oant 19:30 oere. Us callcenter is telefoanysk berikber fan moandei oant en mei freed fan 08:30 oant 17:00 oere.

It gemeentehûs is sluten op:

 • Moandei 1 april (Twadde Peaskedei).
 • Tongersdei 9 maaie en freed 10 maaie (Himelfeartsdei).
 • Moandei 20 maaie (Twadde Pinksterdei).
 • Freed 7 juny is de ôfdieling Boargersaken de hiele dei sletten yn ferbân mei de sintrale telling fan de Europeeske ferkiezingen.
 • Woansdei 25 desimber en tongersdei 26 desimber (Kryst).
 • Woansdei 1 jannewaris (Nijjiersdei).

Besikersadres Gemeentehûs

Aldehoustertsjerkhôf 2
8911 DH Ljouwert

Postadres Gemeentehûs

Postbus 21000
8900 JA Ljouwert
KvK-nûmer: 59734817
Fêstigingsnûmer: 000000013447
Btw-identifikaasjenûmer: NL 0019.03.664.B01

Stedhûs

It stedhûs is iepene fan moandei oant en mei tongersdei fan 08:30 oant 18:00 oere, en op freed fan 08:30 oant 17:00 oere.

 • Hofplein 38
  8911 HJ Ljouwert

Bûtentsjinstlokaasjes

De bûtentsjinstlokaasjes binne iepen op moandei oant en mei freed fan 07:30 oant 16:00 oere.

 • Kelvinstrjitte 7
  8912 AN Ljouwert
 • Orionwei 1
  8938 AG Ljouwert

Fergunning of boudossier ynsjen

Jo kinne op it gemeentehûs lânskomme om in fergunning of boudossier yn te sjen. Lit ús yn it foar witte wat jo krekt ynsjen wolle. Jo kinne dit trochjaan troch it formulier op de pagina In fergunning of boudossier ynsjen yn te foljen. Oanfragen fan 2024 ôf kinne jo allinnich noch ynsjen fia Overheid.nl.

Tagonklikheid foar minderfaliden

Fan de kant fan it Aldehoustertsjerkhôf ôf is it gemeentehûs tagonklik foar minderfaliden. De yngong oan de kant fan ’e Nijstêd is allinnich berikber fia in trep.

Belje út it bûtenlân wei

Ut it bûtenlân wei belje mei de gemeente Ljouwert kin fia it telefoannûmer 0031-58 233 8888. Jo krije dan in meiwurk(st)er publike tsjinstferliening fan ’e gemeente Ljouwert oan ’e telefoan.

Parse en media

Wurkje jo foar in krante of in oar nijsmedium? Nim dan kontakt op mei de parsetelefoan: 058- 233 4002.