Fluch oan:

Redaksje webside

Gemeente Ljouwert.

Auteursrjochten

It auteursrjocht en it databankerjocht op dizze webside lizze by de gemeente Ljouwert. Dat jildt foar de ynhâld fan de webside en foar de ynhâld fan gemeentlike dokuminten op dizze webside. De gemeente Ljouwert jout elkenien in net-eksklusyf gebrûksrjocht op de ynhâld en de gemeentlike dokuminten. Dit hâldt yn dat jo de ynhâld fan de webside fergees kopiearje kinne en opnij (ek kommersjeel) publisearje kinne. Jo moatte jo hjirby wol hâlde oan de folgjende betinsten:

  • by wergebrûk ferwize jo nei www.leeuwarden.nl.
  • By wergebrûk neame jo altyd de datum fan kopiearjen en wergebrûk.

Op de webside stiet ek ynhâld fan/of makke troch tredden, lykas rapporten by in fergunningsoanfraach, foto’s, fideo’s en oar byldmateriaal. Faak hat de gemeente hjirop gjin auteursrjochten of databankrjochten. Dy saken meie jo net werbrûke sûnder tastimming fan dy tredden.

Technyske realisaasje, ûnderhâld en security

Cinnamon Interactive út Ljouwert
Kontaktpersoan: Peter Dekker

Online strategy en User experience

Imaga út Ljouwert
Kontaktpersoan: Marco Kramer