Fluch oan:

Diken

Reparaasjes Stasjonswei en krusing Sophialeane/Lange Merkstrjitte

Op ferskillende plakken op de Stasjonswei en op de krusing Sophialeane / Lange Merkstrjitte sitte fersakkings. Tegels komme hjirtroch los te lizzen. De fersakkings wurde earst tydlik opholpen mei grize betonstrjitstiennen. Dit is al dien op de krusing Sophialaan/Lange Merkstrjitte. 4 maaie wurdt de Stasjonswei reparearre.

Earst tydlik, dêrnei definityf werstel.

De fersakkings wurde earst tydlik opholpen mei grize betonstrjitstiennen. Letter wurdt it definityf makke mei in soarte semint. De wurksumheden foar definityf werstel slagje net yn in dei en der sil in omlieding komme moatte. Dat past op koarte termyn net yn de planning, ek yn ferbân mei oare wurksumheden yn de omjouwing. Dêrom wurdt foar it definitive werstel in letter en geskikt momint socht. De ferwachting is dat it dit jier noch bart.

Werynrjochting Westersingel

Wy sille de Westersingel en Pier Panderstrjitte opknappe. Dat moat omdat it asfalt fan de dyk min wurdt. Dêrneist wolle wy de maksimumsnelheid werombringe nei 30 km per oere. Oer de werynrjochting fan de strjitten geane wy yn petear mei bewenners.

Wurkgroep

Meiwurkers fan de gemeente wurkje gear mei ynwenners fan de Westersingel oan de werynrjochting. Ynwenners hawwe op twa gearkomsten harren ynput jûn. Op in letter stuit wurdt de rest fan de ynwenners bypraat. Nei ferwachting is dat op it stuit dat der in foarriedich ûntwerp leit.

Planning

Yn it neijier fan 2023 lizze wy de útwurking fan de earste fariant(en) fan de werynrjochting foar oan de wurkgroep. Hjirop folget it foarriedige en definitive ûntwerp. De útfiering sil nei ferwachting medio 2024 wêze.

Wergeasterdyk Goutum

De Wergeasterdyk wurdt op ’e nij ynrjochte. Fan de Sudertrimsdieldyk ôf oant en mei de krusing by de Buorren. De Wergeasterdyk wie eartiids in trochgeande dyk nei Ljouwert. De ôfrûne jierren is der in soad feroare. De dyk wurdt no hiel oars brûkt. Op de Wergeasterdyk wurdt in soad fytst en kuiere. Dêrom wurdt de dyk no oanpast.

Der komt mear romte foar fytsers en fuotgongers op de Wergeasterdyk:

 • rommer fytspaad
 • read weidek
 • dyk wurdt smeller
 • bredere stoepe
 • auto’s binne der te gast

Op de krusing mei de Buorren komt in fytsrotonde. Der komme sebrapaden om feilich oerstekke te kinnen.

Planning

Op dit stuit is Liander dwaande mei har wurksumheden om it elektrisiteitsnetwurk swierder te meitsjen. Wy ferwachtsje dat dit begjin maaie klear is. De wurksumheden foar de fytsstrjitte sette yn maaie útein en moatte op syn lêst yn desimber klear wêze.

Ferkearsmaatregels Alde Leie

Wy wurkje oan de ferkearsfeiligens fan de Leijester Hegedyk, Arjen Roelswei en Langedyk yn Alde Leie. Wy passe de diken oan sadat de situaasje better oanslút op de 30-kilometersône dy’t der no is. It ûntwerp is ta stân kommen yn oerlis mei de wurkgroep/doarpsbelang en in tal ûndernimmers en agrariërs. It definitive ûntwerp is foarlein oan bewenners.

It ûntwerp kinne jo hjir ynsjen:

De útfiering stiet pland foar neijier 2024.

Werynrjochting Beatrixstrjitte Ljouwert

Wy sille wurkje oan de Beatrixstrjitte yn Ljouwert. De dyk wurdt iepenbrutsen foar de oanlis fan stedsferwaarming, riolearring en ôffier fan rein. Hjirtroch kinne wy de dyk op ’e nij ynrjochtsje. Der leit wilens in foarriedich ûntwerp fan de werynrjochting. Bewenners koenen knyppunten en mooglike oplossingen trochjaan. Dy binne safolle mooglik meinommen yn it ûntwerp. It projekt stiet no even stil. De oanlis fan stedsferwaarming duorret wat langer. Dêr moat dizze werynrjochting op wachtsje.

Auto-earme binnenstêd

It noardwestlike part fan ’e binnenstêd fan Ljouwert is auto-earm makke. Dit betsjut dat der net samar mear motorisearre reau komme meie. Mear ynformaasje fine jo op de pagina Auto-earme binnenstêd.

Wy wurkje oan it Drachtsterplein

It Drachtsterplein wurdt oanpast. Fan moandeitejûn 29 april oant en mei tongersdeitemoarn 2 maaie wurkje wy 3 jûnen en nachten oan it Drachtsterplein. Wy wrukje fan 20:00 oant 06:00 oere. Under de wurksumheden is in grut diel fan de krusing stremd. Bûten dizze wurktiden is it krúspunt gewoan berikber.

Fytsers en kuierders kinne wol lâns it krúspunt.

Wy hawwe in reservenacht pland fan 2 op 3 maaie.

 

Omliedingen

De omliedingen wurde mei buorden oanjûn.
Kommende út de rjochting fan bedriuweterrein De Himrik is it Drachtsterplein ôfsletten. Omride kin fia de Anne Vondelingwei, Grinzerstrjitwei en Dammeleane.

Fanút it akwadukt rjochting it Drachtsterplein is it net mooglik om rjochttroch en linkôf te riden. Ferkear rjochting Medysk Sintrum Ljouwert kin omride fia de Oeriselseleane. Rjochting de Pieter Stuyvesantwei moat omriden wurde fia de Aldlânsdyk, Anne Vondelingwei en Kanaalwei.

Ut de rjochting Medysk Sintrum Ljouwert wei is it mooglik om rjochttroch en rjochtsôf te riden. Rjochting de Pieter Stuyvesantwei moat omriden wurde fia de Aldlânsdyk, Anne Vondelingwei en Kanaalwei.

Wat dogge wy?

It ferkearsljocht op it Drachtsterplein krijt in nij regelprogramma. Der komt ekstra deteksje yn ’e dyk. En wy slute de rydbaan fan ’e Himrik ôf oars oan op de opstelstroken fan it krúspunt. Wy diele de rydstroken even oars yn. Hjirmei wolle wy it ferkear soepeler nei de rydstroken liede.

Fytspaden

De kwaliteit fan it fytsnetwurk wurdt ferbettere. Yn de notysje ‘Fytsnetwurk Ljouwert’ út 2015 stiet hokker fytsferbinings better makke wurde.

Tynjedyk

De Tynjedyk wurdt ynrjochte as fytsstrjitte, in strjitte dy’t noflik is foar fytsers en dêr’t de auto te gast is. It ûntwerp is klear en is besprutsen mei de ynwenners. Wy ferwachtsje begjin april úteinsette te kinnen mei it op ’e nij ynrjochtsjen. De wurksumheden moatte yn novimber 2024 klear wêze.

Huzumerleane

De Huzumerleane rjochtsje wy opnij yn. Wy stribje nei komfort foar de fytsers. Dêrby is de winsk om de leane wer it karakter te jaan fan eartiids. Ek bringe wy reinwetterriolearring oan yn ’e strjitte.

Foarriedich ûntwerp

De gemeente hat in foarriedich ûntwerp fan de werynrjochting makke. Hjir binne oandachtspunten út de buert wei yn meinommen. Dit binne û.o. spegelskea auto’s, ferskillende foarrangssituaasjes en de krusing mei de Jansoniusstrjitte. It foarriedich ûntwerp is foarlein oan ynwenners op in ynformaasjebyienkomst op moandeitejûn 29 jannewaris. Op dy byienkomst binne fragen steld. De gemeente siket in pear punten noch út en keppelet dit werom oan de ynwenners. Op dizze side fine jo dan in fraach en antwurd formulier. Dizze wurdt ek dield op de webside fan it wykpanel. Mei de nedige ynput gean wy oan de slach foar it definitive ûntwerp fan de Huzumerleane. Mear ynformaasje oer wat der op de byienkomst bepraat is, fine jo yn it dokumint presintaasje Huzumerleane.

Planning

Wy ferwachtsje nei de simmer útein te setten mei de útfiering.

Trochfytsrûte Ljouwert nei It Hearrenfean

Wy wurkje oan in goede fytsferbining tusken Ljouwert en It Hearrenfean. It fytspaad is 4 meter breed. Der is al in soad klear. Wy hawwe wurke yn de omkriten fan Reduzum en Jirnsum en geane fierder rjochting Ljouwert. Op de plattegrûn Fytsfûte Hearrenfean – Ljouwert (PDF, 2.76 MB) sjogge jo de hiele rûte. De ferwachting is dat it lêste part fan de fytsrûte oppakt wurdt binnen de gebietsûntwikkeling Middelsee.

Goede fytsferbinings yn de stêd

Wy wurkje oan goede fytsferbinings yn de stêd. Guon strjitten rjochtsje wy op ’e nij yn sadat fytsers der feilich fytse kinne. De werynrjochting fan dizze strjitten dogge wy yn oerlis mei bewenners. Wy hawwe al meardere strjitten op ’e nij ynrjochte. Under oare de Azaleastrjitte en de Tsjerk Hiddesstrjitte.

Maria Louisastrjitte

Moandei 4 septimber binne wy úteinset mei de wurksumheden fan de werynrjochting fan de Maria Louisastrjitte. It wurk duorret oant ûngefear heal novimber. Wy fiere it wurk yn fazen út om de oerlêst foar omwenjenden safolle mooglik te beheinen.

 • Faze 1 en 2: Fan it krúspunt Emmakade Súdkant oant it krúspunt Verkortewei
 • Faze 3: Krúspunt Verkortewei
 • Faze 4: Fan it krúspunt Verkortewei oant de Willem Lodewijkstrjitte.

De omliedingen wurde mei buorden oanjûn. De omliedingskaartsjes steane ek yn de nijsbrief fan july 2023.

Beammen en beplanting

Op 18 septimber binne de beammen yn de Maria Louisastrjitte kappe. Yn novimber, nei de werynrjochting fan de strjitte, plantsje wy de nije beammen en de beplanting yn de beplantingsfekken.

Werynrjochting

Untwerp (PDF, 1,33 MB) fan de Maria Louisastrjitte.

Foarriedich ûntwerp Emmakade Súdkant

It projekt Emmakade Súdkant stie even stil. Wy kinne net sa ticht by de kaaimuorre wurkje as nedich is om it oarspronklike plan út te fieren. Mei in oanpast plan kin dit wol sûnder dat de kaai oantaast wurdt. It giet om in foarriedich ûntwerp.

Cambuursterpaad

Wy rjochtsje it Cambuursterpaad op ’e nij yn fan de fytsbrêge by it Hoeksterein ôf oant en mei de krusing mei de Tjerk Hiddesstrjitte.

 • De ynrjochting wurdt lykas de ynrjochting fan de Tjerk Hiddesstrjitte. In strjitte mei read asfalt, dêr’t de auto te gast is.
 • De krusing mei de Bleekleane pakke wy ek oan. Der komt in better plak foar fytsers yn ’e midden.
 • De besteande beammen binne net mear sûn. Dizze beammen wurde fuorthelle.
 • Wy meitsje ek nije plantfekken. Dêr plantsje wy nije beammen sadat se better groeie kinne.
 • It tal parkearplakken bliuwt gelyk.
 • Der is soms sprake fan wetteroerlêst op it diel foar de krusing mei de Tjerk Hiddesstrjitte. Dêrom wurdt der rekken holden mei hichteferskillen en mei it pleatsen fan putten.

It foarriedich ûntwerp fan de werynrjochting is op 19 juny 2023 foarlein oan de ynwenners. It definitive ûntwerp wurkje wy no út. De tariedingsfaze is klear. De wurksumheden starte yn april 2024 en moatte om de boufak hinne klear wêze sadat de wurksumheden oan de Bleekleane dêrnei útfierd wurde kinne. By de wurksumheden oan de Bleekleane wurdt de krusing Cambuursterpaad meinommen.

Brêgen

Wy wurkje oan it ûnderhâld of de oanlis fan nije brêgen. Op dit stuit binne wy drok dwaande mei it tarieden fan ûnderhâldswurksumheden foar ferskillende brêgen. De útfiering sil barre yn 2025. Dan fine jo hjir mear ynformaasje oer.

Gebietsûntwikkeling

Wy wurkje oan gebietsûntwikkeling. It giet om it werynrjochtsjen fan in grutter gebiet.

Nijbouwyk Grut Palma

Yn Wergea is in nijbouwyk boud. Yn oktober giene wy fan start mei it wenryp meitsjen fan Grut Palma. Wy meitsje de strjitte ôf, lizze de stoepen oan en heakje nij grien ta. Nei dizze wurksumheden is de nijbouwyk Grut Palma klear! Yn de winterperioade lizze wy de wurksumheden efkes stil. Yn it foarjier starte wy mei it lêste diel fan de wurksumheden. Alle wurksumheden binne foar de simmerfakânsje klear.

Definityf ûntwerp wenryp meitsjen Grut Palma

Nijbouwyk Grut Palma West

Harns Invest wol in fariearre nije wenwyk realisearje mei de namme Grut Palma West. Dy komt dan neist de nijbouwyk Grut Palma te lizzen. Yn it plan is plak foar 55 wenningen. Foar de ûntwikkeling is it nedich om in bestimmingsplan fêst te stellen. De gemeente is hjir ferantwurdlik foar. Harns Invest stelt yn gearspraak mei de gemeente it bestimmingsplan op. Op 31 jannewaris 2023 hat in earste presintaasje fan it plan west en is it plan fierder útwurkje.

Untwerp bestimmingsplan ter fyzje

Fan tongersdei 21 desimber 2023 oant en mei tongersdei 1 febrewaris 2024 leit it ûntwerpbestimmingsplan mei byldkwaliteitsplan en byhearrende stikken op ynsjen. De digitale stikken fine jo op ’e webside fan Overheid.nl. It bestimmingsplan makket de realisaasje fan in wenwyk mei 55 wenningen yn Wergea mooglik. De nije wenwyk bestiet út in mjuks fan rychjeswenningen, rêch-oan-rêch wenningen, twa-ûnder-ien-kapwenningen en frijsteande wenningen. De rânen fan ’e wyk bliuwe grien en der wurdt yn it plan ek wetter binnenhelle.

Ynwenners wolkom by ynrinbyienkomst.

Der wurdt op 10 jannewaris 2024 in ynrinjûn holden by De Fabriek Wergea, Fricowei 31 te Wergea fan 19:00 oant 21:00 oere. It betreft in frije ynrin, der is gjin plenêr diel. Ynwenners kinne in taljochting krije op de ynhâld fan it bestimmingsplan en de fierdere proseduere.

Mear ynformaasje

Foar mear ynformaasje oer it plan kinne jo terjochte by Harns Invest. Foar Grut Palma West is in projektwebside makke. Foar mear ynformaasje oer de bestimmingsplanproseduere kinne jo kontakt opnimme mei de gemeente Ljouwert.

Nijbouplan ‘Oer de Barten 2’ yn Warten

Der wurde nijbouwenningen boud yn Warten troch Zwanenburg Projekten B.V. op grûn oan de westkant fan Warten. De gemeente Ljouwert hat ek grûn grinzjend oan dizze nijbouwyk dêr’t wy huzen bouwe wolle. Der leit in skets fan it nijbouplan. Dizze waard op 20 febrewaris presintearre oan direkt oanwenjenden en op 9 maart op de algemiene ledegearkomste fan Doarpsbelangen Warten. De reaksjes op beide gearkomsten binne sammele en fêstlein, en guon reaksjes binne ferwurke yn it plan. Yn augustus en septimber 2023 lei it foarûntwerp bestimmingsplan op besjen. In soad direkt omwenjenden en oare bewenners wiene oanwêzich by de ynrinbyienkomst, guon hawwe in ynspraakreaksje jûn.

Soarte wenningen

Yn it hjoeddeistige konseptplan sitte sawol hier- as keapwenningen, wêrby’t de keapwenningen frijsteande wenningen en twa-ûnder-ien-kapwenningen oan farwetter binne, dat yn ferbining stiet mei it Wartenster Wiid. De sosjale hierwenningen sille rychjeswenningen wêze en by foarkar wurde dy fia in wenningkorporaasje ferhierd.

Ynsjen

Fan tongersdei 21 desimber 2023 oant en mei tongersdei 1 febrewaris 2024 lei it ûntwerpbestimmingsplan mei byldkwaliteitsplan op ynsjen. Op dit stuit wurde de sjenswizen beoardiele. It bestimmingsplan wurdt nei de behanneling fan de sjenswizen foarlein oan de gemeenteried foar fêststelling.

Planning

Fêststelling fan it bestimmingsplan sil nei ferwachting medio 2024 wêze. Berop stiet iepen tsjin it fêststelde bestimmingsplan. It plan wurdt bouryp makke nei’t it bestimmingsplan fêst stiet. (Foar)ferkeap en bou kinne úteinsette nei’t it plan bouryp makke is. De wenningen op it nije skiereilân wurde ûntwikkele en ferkocht troch Zwanenburg Projecten B.V. De fjouwer twa-ûnder-ien-kapwenningen oan de strjitte Oer de Barten wurde ferkocht troch in noch te belûken boubedriuw of projektûntwikkeler. De acht sosjale hierwenningen oan Oer de Barten wurde op termyn boud en ferhierd troch wenningkorporaasje Elkien.

Mear ynformaasje?

Hawwe jo fragen? Mail dan nei gemeente@leeuwarden.nl of nim kontakt op mei de gemeente Ljouwert en freegje nei de projektlieder Herman van der Maas.

Nije lokaasje Integraal Kind Centrum (IKC) yn Lekkum

It skoalgebou fan de Professor Wassenberghskoalle yn Lekkum is te lyts. Dêrom komt der in nij skoalgebou op in nije lokaasje. It stribjen is om de nije skoalle fan begjin 2026 ôf te brûken.

It ûndersyk nei in geskikte lokaasje

Advysburo ICS Adviseurs hat de meast geskikte lokaasje ûndersocht. Dit wie yn opdracht fan de gemeente Ljouwert. Der is bygelyks sjoen nei hoe’t it IKC yn it lânskip past, nei de ferkearsfeiligens en nei de ynfloed op de omjouwing en omwenjenden. Ut dit ûndersyk kaam it gerslân neist it keatsfjild yn Lekkum as de meast geskikte lokaasje. Omdat dizze grûn net fan de gemeente is, moatte wy dizze grûn earst keapje fan de eigener. De gemeente en de eigener binne hjiroer yn ûnderhanneling.

Proloog is bouwhear

De gemeente en Proloog hawwe mei-inoar besletten dat Proloog bouhear en opdrachtjouwer is foar de bou fan it IKC. En it skoalplein/terrein dat hjirby heart. De gemeente bluwt ferantwurdlik foar de needsaaklike oanpassingen oan de ynfrastruktuer. Tink dan bygelyks oan de berikberens, parkearen en it heljen en bringen fan bern.

Bewenners prate mei

De bewenners oan De Buorren wurde yn in iere faze belutsen, as de keap fan de grûn trochgiet. Sy wenje dan aanst tsjinoer it nije skoalgebou. Wy besprekke en beoardielje graach yn ’e mande mei harren in oantal konkrete opsjes foar it nije IKC. Tink bygelyks oan de ynrjochting fan it plein, de pleatsing fan it gebou, it ferkear of parkearen. De ynwenners dy’t yn de direkte omjouwing fan it nije gebou wenje, meie ek meitinke oer it ûntwerp.

Tuskenoplossing

De skoalle hat al jierren te min romte. En in part fan de learlingen krijt les yn it doarpshûs. De situaasje wurdt hieltyd driuwender. Dêrom wurdt sjoen nei in tydlike oplossing foar ekstra romtes.

Werynrjochting fan De Kei yn Bilgaard

Wy wurkje oan de ûntwikkeling fan De Kei yn Bilgaard. Der is in ûntwerp fan it gebiet. Dit is ôfstimd mei ynwenners út de wyk. Der komt nije riolearring en mear grien yn de wyk. Wy ferwachtsje yn 2024 útein te setten mei de werynrjochting. Mear ynformaasje oer dit projekt fine jo yn de nijsbrief.

Untwikkelkader Sint Vitusplein Stiens

MFC De Skalm en de biblioteek binne ferhuze nei it âlde gemeentehûs yn Stiens, de Nije Skalm. Troch de ferhuzing ûntsteane der kânsen om it Sint Vitusplein en direkte omjouwing te ferbetterjen. Yn ’e mande mei it doarp geane wy op syk nei dy kânsen. Hjirfan makket de gemeente in ûntwikkelkader. In ûntwikkelkader is in soart plan dêr’t wy de kaders foar takomstige ûntwikkelingen yn meitsje. It ûntwikkelkader jout dúdlikens oer de ynfulling fan it gebiet, oer de winske funksjes, nije gebouwen, de ynrjochting fan it plein en it gebrûk fan it plein. It is in soarte blaudruk foar takomstige plannen.

Wurksesje en byienkomsten

Der hawwe 3 wurksesjes west mei omwenners, ûndernimmers en oare belanghawwers út it doarp om de winsken en ideeën foar it plein te besprekken. Dit wie wichtich om it ûntwikkelkader te meitsjen.

 

It kosept fan it ûntwikkelkader is presintearre oan de ynwenners fan Stiens op in ynrinjûn op 1 febrewaris 2024.

Digitaal meidwaan!

Jo koene digitaal meidwaan! Dat koe fia in spesjale website. Hjir koene jo ek sels in model fan it plein meitsje.

Nijsbrief

Beammen Mozartstrjitte

De beammen yn de Mozartstrjitte feroarsaakje in soad oerlêst. De ûndergrûnske groeiromte is ‘fol’, dêrtroch giet de kondysje fan de beammen hurd efterút. De opdrukkende beamwoartels kinne net fuorthelle wurde om’t de beam dêr tefolle fan te lijen krijt en de stabiliteit yn gefaar komt. Dat kin ta gefaarlike situaasjes liede. Dêrom hat de gemeente besletten de 25 beammen te kapjen en de strjitte op ’e nij yn te rjochtsjen. Der komme mear beammen foar werom. Jelle Bijlsma BV sil dizze wurksumheden útfiere. It ûntwerp kinne jo besjen yn it Plan ferfangen beammen Mozartstrjitte.

Planning

De wurksumheden wurde yn fiif fazen útfierd. It wurk wurdt dien yn de perioade fan 4 maart oant 30 april.

 • Faze 1: Schubertstrjitte – Händelstrjitte (4 maart – 12 maart).
 • Faze 2: Händelstrjitte – Beethovenstrjitte oanslutend.
 • Faze 3: Beethovenstrjitte – Mendelssohnstrjitte oanslutend.
 • Faze 4: Mendelssohnstrjitte – Bachstrjitte oanslutend.
 • Faze 5: Bachstrjitte – Obrechtstrjitte oanslutend – 30 april).

Oerlêst

It plande wurk jout oerlêst yn de Mozartstrjitte, mar ek yn de oanbuorjende strjitten yn de muzykwyk. De wenningen bliuwe foar de bewenners en helptsjinsten berikber. De gemeente en oannimmer sille harren bêst dwaan de oerlêst safolle mooglik te beheinen.

Wêr wurkje wy noch mear oan?

En eventueel noch mear projekten op de pagina Romtlike plannen (ynsjen en reagearje).

Glêsfezel

Yn alle doarpen en wiken yn de gemeente Ljouwert wurdt glêsfezel oanlein. Yn hokker folchoarder dat bart, moat noch bepaald wurde. Jo krije hjiroer in brief. Glêsfezel wurdt oanlein troch Glaspoort en DELTA Netwerk.

DELTA Netwerk

DELTA Netwerk begjint yn septimber 2022 yn Grou mei de graafwurksumheden. Safier’t no bekend is, lizze sy glêsfezel oan yn alle doarpen súdlik fan de stêd.

Glaspoort

Glaspoort leit oanslutingen oan yn de folgjende doarpen en yndustryterreinen: Stiens, Grou, Britsum, Koarnjum, Jelsum, Baard, Bears, Easterlittens, Feinsum, Hijum, Hilaard, Húns, Idaerd, Jirnsum, Jorwert, Lekkum, Mantgum, Alde Leie, Reduzum, Wergea, Warten, Weidum, Wytgaard en Wurdum, en bedriuweterreinen De Hemrik, Biensma, Oedsmawei, Middelsee, Ljouwert West, Businesspark Ljouwert, yndustryterrein Noarderfjild, bedriuweterrein Wergea en yndustryterrein String.

Moat ik ferplicht gebrûk meitsje fan de glêsfezeloansluting?

Nee, jo binne net ferplicht in abonnemint ôf te sluten. Wolle jo wol in abonnemint ôfslute? Dit kin fuortdaliks of letter.

Fragen oer dizze glêsfezeloanslutingen?

Mear ynformaasje fine jo op de websites fan Glaspoort en DELTA Netwerk.

Elektrisiteitsnetwurk

It elektrisiteitsnet

It is drok op it elektrisiteitsnet. Dat komt troch in tanommen fraach nei elektrisiteit. Faak út bedriuwen wei mar ek troch bygelyks gebietsûntwikkelingen lykas nije wenwiken/wenningbou. En der is ek mear oanbod fan duorsume enerzjy. Op hieltyd mear dakken lizze sinnepanielen dy’t elektrisiteit weromleverje oan it elektrisiteitsnet.

Oersichtskaart kapasiteit stroomnet

De netbehearders TenneT en Liander wurkje dêrom oan it fersterkjen fan it elektrisiteitsnet sadat der mear kapasiteit komt. Hjirtroch komme der minder ‘piken’ yn it elektrisiteitsnet en rekket it net oerbelêste. Sjoch foar mear ynformaasje en in oersichtskaart op de webside fan Liander. Yn hiel Ljouwert wurde dêr ekstra elektrisiteitskasten pleatst en ekstra kabels lein. Ek is der in nij heechspanningsstasjon pland. As se by jo yn de wyk hjirmei oan de slach gean, krije jo in brief.

Wurksumheden middenspanningsnet (NuLelie-projekten)

Liander fersterket it middenspanningsnet. Dat dogge se troch it oanlizzen fan ekstra elektrisiteitskabels yn de wenwiken en it pleatsen fan nije elektrisiteitskasten.
Safier’t no bekend is, geane se fan maart 2023 ôf o/m foarjier 2025 yn de folgjende gebieten oan de slach: Westeinde, Slauerhoffwei, WTC-gebiet, businesspark Westeinde. Nylân, de Swette, Marshallwei, Snitsertrekwei, Julianaleane, Lorentzkade, Súdlannen, Middelsee en Goutum.

Nij heechspanningsstasjon TenneT

TenneT en Liander bouwe in nij heechspanningsstasjon. Dat is nedich om de fraach en it oanbod fan elektrisiteit oan te kinnen op it netwurk fan Ljouwert. It soarget foar in gruttere kapasiteit. Dit heechspanningsstasjon komt op in plak dêr’t de nije boppegrûnse kabels oanslute op it besteande elektrisiteitsnet by Ljouwert. Der wurdt in ûndergrûnse kabelferbining oanlein dy’t oanslút op it besteande (middenspannings)net fan Liander.

 

In heechspanningsstasjon is in knooppunt fan elektrisiteit. Elektrisiteit wurdt hjir omset fan heechspanning (110 kV netwurk TenneT) nei middenspanning (20 kV netwurk Liander) en oarsom. De kabels fan Liander bringe de elektrisisteit fierder (mei in legere spanning) de wiken yn, oant úteinlik nei it stopkontakt yn de wenning.

Wat fernim ik fan de wurksumheden?

Wannear TenneT of Liander by jo yn de wyk oan de slach giet, krije jo hjiroer in brief. Hjiryn stiet oanjûn wat jo fan de wurksumheden fernimme sille. Dat kin per wyk/strjitte ferskille.

Fragen oer dizze wurksumheden oan it elektrisiteitsnet?

Mear ynformaasje oer it nije ûnderstasjon fine jo op de website fan TenneT. Ynformaasje oer de NuLelie-projekten yn jo buert fine jo op de website fan Liander.

Fragen?

Stjoer in e-mail nei wijwerkenaan@leeuwarden.nl of nim op in oare manier kontakt op mei de gemeente Ljouwert.

Planning omjouwingsplanproseduere ûnderstasjon Ljouwert Boksumerdyk

 • Opstellen omjouwingsplan:
  Om de nije plannen bouwe te kinnen, moat de gemeente it omjouwingsplan oanpasse. Yn in omjouwingsplan beskriuwt de gemeente wêr’t de grûn en bouwurken foar brûkt wurde meie en hokker ûntwikkelingen der yn de takomst komme meie.
 • Foarûntwerp omjouwingsplan yn te sjen & ynformaasjegearkomste:
  It plan wurdt publisearre op de website Overheid.nl. En yn de Hûs-oan-Hûs-krante. Jo kinne it plan (online of op it Gemeentehûs) besjen en jo miening jaan op de plannen (ynspraakreaksje, binnen 6 wiken)
 • Ferwurkjen reaksjes:
  Wat bart der mei jo reaksje? De gemeente sammelet alle mieningen en reaksjes yn in dokumint. Dat hjit in reaksjenota. De gemeente jout oan mei hokker reaksjes wat dien wurde kin. Dy punten wurde ferwurke yn it ûntwerp-omjouwingsplan.
 • Untwerp omjouwingsplan ter fyzje:
  It plan wurdt publisearre op de website Overheid.nl. En yn de Hûs-oan-Hûs-krante. Jo kinne it plan (online of op it Gemeentehûs) besjen en jo miening jaan op de plannen (sjenswize yntsjinje, binnen 6 wiken).
 • Ferwurkjen reaksjes:
  De gemeente sammelet alle mieningen en reaksjes yn in dokumint. Dat hjit in reaksjenota. Boargemaster en wethâlders besprekke de plannen en alle reaksjes dêrop. De reaksjes kinne liede ta in oanpassing yn it fêst te stellen omjouwingsplan. Sy stjoere it dêrnei nei de gemeenteried.
 • Fêststelling omjouwingsplan troch de gemeenteried:
  De gemeenteried bepaalt oft sy mei de plannen akkoart is.