Fluch oan:

Wegen

Herinrichting kruispunt Westeinde

Wij werken van 24 juli tot en met november aan het kruispunt Westeinde. Het gebied wordt opnieuw ingericht om de bereikbaarheid van Westeinde en de omgeving goed te houden door de ontwikkeling van het WTC Cambuur gebied.

Stremming tijdens de zomervakantie

Het gehele kruispunt is van 24 juli tot en met 3 september afgesloten voor alle verkeer. Wij werken tijdens de zomervakantie om zo min mogelijk overlast te geven aan de omgeving en weggebruikers. Alle omleidingen worden met borden aangegeven.

De afslag Leeuwarden-noord is in deze periode afgesloten. Verkeer van A31/N31 wordt omgeleid via afslag 24 Leeuwarden, Deinum, Bolsward. Fietsers kunnen via de wijk Westeinde of via het Stadionplein omfietsen. Na de zomervakantie zijn er nog een aantal kleinere afsluitingen.

Bewoners uit de wijk Westeinde kunnen gebruik maken van een omleidingsroute via het bedrijventerrein.

Wat gaan we aanpassen bij de kruising?

 • We passen het kruispunt bij de Pieter Sipmawei in Westeinde aan. Hier komt een microrotonde. Ook komt er een losliggend fietspad naast het bestaande voetpad.
 • De opstelstroken bij de verkeerslichten worden verbeterd en waar nodig langer gemaakt.
 • We vervangen de verkeerslichten
 • De busbaan langs de Harlingerstraatweeg verdwijnt. Het fietspad wordt een fietsstraat – een straat waar de auto te gast is. De fietsstraat wordt breder en er komt een groenstrook.
 • Het kruispunt met de Euterperstraat wordt aangepast.
 • Het fietspad langs de Poptawei en Harlingerstraatweg wordt onderdeel van het kruispunt en gaat straks rechtdoor.

Daarnaast voeren we nog enkele kleinere werkzaamheden uit. Kijk voor het definitieve ontwerp van de herinrichting op deze kaart.

Aannemers Dura Vermeer Jansma en CityTec voeren de werkzaamheden uit. Heb je vragen over het project bij kruispunt Westeinde? Over de aanleiding, of over de uitvoering? Mail dan naar kruispuntwesteinde@leeuwarden.nl

Herinrichting Westersingel

Wij gaan de Westersingel en Pier Panderstraat opknappen. Dat moet omdat het asfalt van de weg slecht wordt. Daarnaast willen we de maximum snelheid terugbrengen naar 30 km per uur. Over de herinrichting van de straten gaan wij graag in gesprek met bewoners.

Werkgroep

We willen met vertegenwoordigers uit de buurt (in de vorm van een werkgroep) aan de slag met de herinrichting. Omwonenden ontvangen begin april een brief met meer informatie.

Planning

 • Voorjaar 2023
  In april/mei herstellen we de schades aan het bestaande asfalt. Dit is nodig zodat we de weg tot de herinrichting normaal kunnen blijven gebruiken.
 • Zomer 2023
  Voorlopig ontwerp klaar.
 • Najaar 2023
  Definitief ontwerp vaststellen door college van B&W.
 • Voorjaar 2024
  Start uitvoering.

Opnieuw bestraten Oan ‘e Dyk Snakkerburen

De Oan ‘e Dyk in Snakkerburen wordt deze zomer opnieuw bestraat en de fundering wordt voor een deel vernieuwd. Dat gebeurt van maandag 12 juni tot en met vrijdag 28 juli 2023 en van maandag 28 augustus tot en met vrijdag 20 oktober 2023.

De werkzaamheden schuiven steeds op totdat de hoek met de Bouwedyk is bereikt.
Waar gewerkt wordt blijven de huizen lopend bereikbaar. Onder meer via het voetpad langs Oan ‘e Ie. Parkeren is tijdens de werkzaamheden niet mogelijk. Er wordt een parkeerplaats aangelegd in het weiland aan de Bouwedyk.

Fietsers vanuit Leeuwarden naar Lekkum en andersom kunnen tijdens het werk niet door Snakkerburen. Zij moeten omfietsen. Deze omleiding wordt aangegeven met borden.

Wergeasterdyk Goutum

De Wergeasterdyk wordt opnieuw ingericht. Vanaf de Sudertrimsdieldyk tot en met de kruising bij de Buorren. De Wergeasterdyk was vroeger een doorgaande weg naar Leeuwarden. De afgelopen jaren is er veel veranderd. De weg wordt nu heel anders gebruikt. Op de Wergeasterdyk wordt veel gefietst en gewandeld. Daarom wordt de weg nu aangepast.

Er komt meer ruimte voor fietsers en voetgangers op de Wergeasterdyk:

 • ruimer fietspad
 • rood wegdek
 • weg wordt smaller
 • bredere stoep
 • auto’s zijn er te gast

Op de kruising met de Buorren komt een fietsrotonde. Er komen zebrapaden om veilig over te kunnen steken.

Planning: de werkzaamheden van de herinrichting starten in het voorjaar van 2024.

Verkeersmaatregelen Alde Leije

Wij werken aan de verkeersveiligheid van de Leijester Hegedyk, Arjen Roelswei en Langedyk in Alde Leije. We passen de wegen aan zodat het beter aansluit op de 30 kilometer zone die er nu is.

Er ligt een ontwerp dat tot stand is gekomen in overleg met de werkgroep/dorpsbelang en een aantal ondernemers en agrariërs. In september/oktober wordt het definitieve ontwerp voorgelegd aan bewoners. De uitvoering staat gepland voor najaar 2024.

Herinrichting Beatrixstraat Leeuwarden

Wij gaan werken aan de Beatrixstraat in Leeuwarden. De weg wordt opgebroken voor de aanleg van stadsverwarming, riolering en afvoer van regen. Hierdoor kunnen wij de weg opnieuw inrichten.

Er ligt inmiddels een voorlopige ontwerp van de herinrichting. Bewoners konden knelpunten en mogelijke oplossingen meegeven. Deze zijn zoveel mogelijk meegenomen in het ontwerp.

Het project staat nu even stil. De aanleg van stadsverwarming duurt wat langer. Daar moet deze herinrichting op wachten.

Autoluwe binnenstad

Het noordwestelijke deel van de binnenstad van Leeuwarden is autoluw gemaakt. Dit betekent dat er niet zomaar motorvoertuigen meer mogen komen. Meer informatie vindt u op pagina Autoluwe binnenstad.

 

Fietspaden

De kwaliteit van het fietsnetwerk wordt verbeterd. In de notitie ‘Fietsnetwerk Leeuwarden uit 2015’ staat welke fietsverbindingen beter worden gemaakt.

Doorfietsroute Leeuwarden en Heerenveen

Wij werken aan een goede fietsverbinding tussen Leeuwaren en Heerenveen. Het fietspad is 4 meter breed. Er is al veel klaar. We hebben gewerkt in de buurt van Reduzum en Jirnsum en gaan verder richting Leeuwarden.

Op de plattegrond Fietsroute Heerenveen – Leeuwarden (PDF, 2.76 MB) ziet u de hele route.

De verwachting is dat het laatste deel van de fietsroute wordt opgepakt binnen de gebiedsontwikkeling Middelsee.

Goede fietsverbindingen in de stad

Wij werken aan goede fietsverbindingen in de stad. Sommige straten richten we opnieuw in zodat fietsers er veilig kunnen fietsen. De herinrichting van deze straten doen we in overleg met bewoners. We hebben al meerde straten opnieuw ingericht. Onder andere de Azaleastraat en de Tsjerk Hiddesstraat.

Maria Louisastraat

Maandag 4 september starten wij met de werkzaamheden van de herinrichting Maria Louisastraat. Het werk duurt tot ongeveer half november. Wij voeren het werk in fases uit om de overlast voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken.

 

 • Fase 1 en 2:       Van kruispunt Emmakade Zuidzijde tot kruipsunt Verkorte weg
 • Fase 3:                 Kruispunt Verkorteweg
 • Fase 4:                 Van kruispunt Verkorteweg tot Willem Lodewijkstraat.

 

De omleidingen worden met borden aangegeven. De omleidingskaartjes staan ook in de nieuwsbrief van juli 2023.

Bomen en beplanting

Op dinsdag 18 juli kappen we de bomen in de Maria Louisastraat. Bewoners kunnen de auto deze dag niet in de straat parkeren. Zij kunnen parkeren aan de zuidzijde Emmakade.  In november, na de herinrichting van de straat, planten we de nieuwe bomen en de beplanting in de beplantingsvakken.

Herinrichting

Ontwerp van de Maria Louisastraat.

Voorlopig ontwerp Emmakade zz

Het project Emmakade Zuidzijde stond even stil. We kunnen niet zo dicht bij de kademuur werken dat we het oorspronkelijke plan konden uitvoeren. Met een aangepast plan kan dit wel zonder dat de kade aangetast wordt. Het gaat om een voorlopig ontwerp.

Fietspaden Groeneweg

Een deel van de Groeneweg richten we opnieuw in. Het gaat om het deel tussen het Schoenmakersperk en de Noorderweg. Het werk vindt plaats van maandag 4 september tot en met vrijdag 24 november.

 • De bestrating van de fiets- en voetpaden wordt vernieuwd.
 • De weg wordt versmald tot 6 meter breed.
 • De inrichting van parkeerplaatsen en groenstroken wordt aangepast.
 • De openbare verlichting wordt vernieuwd.

Cambuursterpad

Wij richten het Cambuurserpad opnieuw in vanaf de fietsbrug Hoeksterend tot en met de kruising met de Tjerk Hiddesstraat.

 • De inrichting wordt zoals de inrichting van de Tsjerk Hiddesstraat. Een straat met rood asfalt en waar de auto te gast is.
 • De kruising met de Bleeklaan pakken we ook aan. Er komt een betere plek voor fietsers in het midden.
 • De bestaande bomen zijn helaas niet meer gezond. Deze bomen worden weggehaald.
 • We maken ook nieuwe plantvakken. Daar planten we nieuwe bomen zodat ze beter kunnen groeien.
 • Het aantal parkeerplaatsen blijft gelijk.
 • Er is soms sprake van wateroverlast op het gedeelte voor de kruising met de Tjerk Hiddesstraat. Daarom wordt er rekening gehouden met hoogteverschillen en met het plaatsen van putten.

Het voorlopige ontwerp van de herinrichting is op 19 juni 2023 voorgelegd aan inwoners. Het definitieve ontwerp werken we nu uit. Wij verwachten in het voorjaar van 2023 met de uitvoering te beginnen.

Bruggen

Wij werken aan het onderhoud of de aanleg van nieuwe bruggen.

Vrouwenpoortsbrug

In september werken wij 2 weken ’s avonds en ’s nachts aan de Vrouwenpoortsbrug. De exacte data worden gecommuniceerd zodra dat bekend is. Tijdens de werkzaamheden is de brug gestremd voor alle verkeer. Alle verkeer leiden we om via de Verlaatsbrug en de Noorderbrug.
We moeten de brug op verschillende plekken opnieuw schilderen. Dit hebben we afgelopen winter ook gedaan. Er komt alleen roest door op sommige plekken. Die gaan we herstellen.

Nieuwe brug in Wergea (Stringbrêge)

De Stringbrêge verbindt straks nieuwbouwwijk Grut Palma met de oude dorpskern van Wergea.

Planning

13 maart zijn we begonnen met de aanleg van de Stringbrêge. Aannemer De Boer & De Groot voert het werk uit. De werkzaamheden duren ongeveer 4 maanden. Voor de bouwvak is het werk klaar (4 augustus 2023).

 

Wat gaat de aannemer doen:

 • Plaatsen palen en beschoeiing;
 • Realiseren betonwerk;
 • Plaatsen en inhijsen brug;
 • Aanbrengen elektrotechnische installatie;
 • Afrondende grond- en straatwerkzaamheden.

Impact op vaarverkeer

Wij streven ernaar dat aanwonenden met hun boot zoveel mogelijk langs de brug in aanbouw kunnen varen. Tijdens een aantal werkzaamheden is er een volledige stremming voor vaar- en wegverkeer. Deze stremmingen communiceren we vooraf. Wanneer u de werklocatie met een boot wilt passeren is afstemming met de aanwezige werknemers gewenst. Doorvaart is op eigen risico, graag uw aandacht hiervoor.

Overlast

De werkzaamheden die wij gaan uitvoeren zijn voornamelijk trillingsarm. Maar op bepaalde momenten zal er geluidoverlast zijn. Bijvoorbeeld bij het inhijsen van de brug en het aanbrengen van bestrating.

Achtergrondinformatie

De brug zou in het voorjaar van 2021 aangelegd worden. Dit werd uitgesteld. Er was discussie bij een paar bewoners. Er volgde een petitie die 162 keer was ondertekend door inwoners van Wergea. Deze geluiden nam de gemeente serieus.

Uit een vervolg enquête bleek dat ruim 70% de brug wel wilde. We zijn in gesprek gegaan met bewoners over de zorgen en wensen.

Voorkeur werkgroep

De voorkeur van de werkgroep was een draaibrug die op afstand kan worden bediend. Daarbij moest er aandacht komen voor de communicatie richting grotere boten. Die moeten via de staande mastroute varen en niet door het dorp.

Besluit college van b. en w.

Het college van b. en w. heeft het voorstel vanuit de werkgroep en ingebrachte zorgen en wensen besproken. Het college besloot om de oorspronkelijke ophaalbrug te plaatsen. Tijdens de zomerperiode komt er een extra brugwachter. Dan blijft de doorstroming goed.

Op afstand bedienen van bruggen wordt onderzocht. Er wordt ingezet op extra communicatie richting grote boten om via de staande mastroute te varen.

Meer informatie

Meer informatie staat in de nieuwsbrief (PDF, 1.56 MB) van november 2022 of in het document meest gestelde vragen en antwoorden mei 2023.

Gebiedsontwikkeling

Wij werken aan gebiedsontwikkeling. Het gaat om het herinrichten van een groter gebied.

Nieuwbouwplan ‘Oer de Barten 2’ in Warten

Er worden nieuwbouwwoningen gebouwd in Warten door Zwanenburg Projecten B.V. op grond aan de westkant van Warten. De gemeente Leeuwarden heeft ook grond grenzend aan deze nieuwbouw wijk waarop zij huizen willen bouwen. Er ligt een schets van het nieuwbouwplan. Deze werd op 20 februari gepresenteerd aan direct aanwonenden en op 9 maart op de algemene ledenvergadering van Dorpsbelangen Warten. Reacties op beide bijeenkomsten zijn verzameld en vastgelegd, en sommige reacties zijn verwerkt in het plan.

Soort woningen

In het huidige conceptplan zitten zowel huur- als koopwoningen, waarbij de koopwoningen vrijstaande woningen en twee-onder-een-kapwoningen aan vaarwater zijn die in verbinding staan met het Wartenster Wiid. De sociale huurwoningen zullen rijwoningen zijn en bij voorkeur worden deze via een woningcorporatie verhuurd.

Voorontwerp bestemmingsplan ter inzage

Van 10 augustus tot 20 september 2023 ligt het voorontwerp bestemmingsplan ter inzage. In het document Voorontwerp Bestemmingsplan Warten – Oer de Barten leest u hoe het voorontwerp bestemmingsplan kunt inzien en hoe u een reactie kunt geven.

De planning voor de komende tijd is als volgt:

 • Voorontwerp bestemmingsplan ter inzage in augustus en september 2023
 • Ontwerpbestemmingsplan ter inzage in november en december 2023
 • Vaststelling bestemmingsplan begin 2024
 • Beroep staat open tegen het vastgestelde bestemmingsplan
 • Het plan wordt bouwrijp gemaakt nadat het bestemmingsplan onherroepelijk is
 • (Voor)verkoop en bouw kunnen van start gaan nadat het plan bouwrijp is gemaakt

Meer informatie

Heeft u vragen? Mail dan naar gemeente@leeuwarden.nl of bel naar 14 058 en vraag naar de projectleider Herman van der Maas.

Vergroening van het Waagplein

Wij werken aan een groene en aantrekkelijke binnenstad. Daarom maken we het plein tussen de Waag en de Wirdumerdijk groener. Er staan hekken om het grasveld heen, zodat het gras kan groeien. Zodra het gras sterk genoeg is, halen we de hekken weg. We zijn begin januari 2023 gestart, de oplevering van het Waagplein is zomer 2023.

 • Meer informatie over dit project vindt u in de nieuwsbrief.
 • Meer informatie over de archeologische vondsten van de oude waag vindt u in de nieuwsbrief.

Nieuwe locatie Integraal Kind Centrum (IKC) in Lekkum

Het schoolgebouw van de De Professor Wassenberghskoalle in Lekkum is te klein. Daarom komt er een nieuw schoolgebouw op een nieuwe locatie. Het streven is om de nieuwe school vanaf begin 2026 te gaan gebruiken.

Het onderzoek naar geschikte locatie

Adviesbureau ICS Adviseurs onderzocht de meest geschikte locatie. Dit was in opdracht van de gemeente Leeuwarden. Er is bijvoorbeeld gekeken naar hoe het IKC in het landschap past, naar de verkeersveiligheid en naar de invloed op de omgeving en omwonenden. Uit dit onderzoek kwam het grasland naast het kaatsveld in Lekkum als de meest geschikte locatie. Omdat deze grond niet van de gemeente is, moeten wij deze grond eerst kopen van de eigenaar. De gemeente en de eigenaar zijn hierover in onderhandeling.

Proloog is bouwheer

De gemeente en Proloog hebben samen besloten dat Proloog bouwheer en opdrachtgever is voor de bouw van het IKC. En het schoolplein-/terrein dat hierbij hoort. De gemeente blijft verantwoordelijk voor de noodzakelijke aanpassingen van de infrastructuur. Denk dan bijvoorbeeld aan de bereikbaarheid, parkeren en het halen en brengen van kinderen.

Bewoners praten mee

De bewoners aan De Buorren worden in een vroege fase betrokken, als de koop van de grond doorgaat. Zij wonen dan straks tegenover het nieuwe schoolgebouw. We bespreken en beoordelen graag samen met hen een aantal concrete opties voor het nieuwe IKC. Denk bijvoorbeeld aan de inrichting van het plein, de plaatsing van het gebouw, het verkeer of parkeren. De inwoners die in de directe omgeving wonen van het nieuwe gebouw, mogen ook meedenken over het ontwerp.

Tussenoplossing

De school heeft al jaren te weinig ruimte. En een deel van de leerlingen krijgt les in het dorpshuis. De situatie wordt steeds dringender. Daarom wordt gekeken naar een tijdelijke oplossing voor extra ruimtes.

Herinrichting van de Kei in Bilgaard

Wij werken aan de ontwikkeling van De Kei in Bilgaard. Er is een ontwerp van het gebied. Dit is afgestemd met inwoners uit de wijk. Er komt nieuwe riolering en meer groen in de wijk. We verwachten na de zomer van 2023 te starten me de herinrichting.

Meer informatie over dit project vindt u in de nieuwsbrief.

Waar werken we nog meer aan

En eventueel nog meer projecten op pagina Ruimtelijke plannen (inkijken en reageren).

Glasvezel

In alle dorpen en wijken in de gemeente Leeuwarden wordt glasvezel aangelegd. In welke volgorde dit gebeurt, moet nog bepaald worden. U ontvangt hierover een brief. Glasvezel wordt aangelegd door Glaspoort en DELTA Netwerk.

DELTA Netwerk

DELTA Netwerk start in september 2022 in Grou met de graafwerkzaamheden.

Zoals nu bekend is, leggen zij glasvezel aan tot alle dorpen in het zuiden van de stad.

Glaspoort

Glaspoort legt aansluitingen aan in de volgende dorpen en industrieterreinen: Stiens, Grou, Britsum, Koarnjum, Jelsum, Baard, Bears, Easterlittens, Feinsum, Hijum, Hilaard, Húns, Idaerd, Jirnsum, Jorwert, Lekkum, Mantgum, Alde Leie, Reduzum, Wargea, Warten, Weidum, Wytgaard en Wurdum en bedrijventerreinen De Hemrik, Biensma, Oedsmawei, Middelsee, Leeuwarden West, Businesspark Leeuwarden, industrieterrein Noarderfjild, bedrijventerrein Wergea en industrieterrein String.

Moet ik verplicht gebruik maken van de glasvezel aansluiting?

Nee, u bent niet verplicht een abonnement af te sluiten. Wilt u wel een abonnement afsluiten? Dit kan direct of later.

Vragen over deze glasvezelaansluitingen?

Meer informatie vindt u op de website van Glaspoort en DELTA Netwerk.

Elektriciteitsnetwerk

Het elektriciteitsnet

Het is druk op het elektriciteitsnet. Dit komt door een toegenomen vraag naar elektriciteit. Vaak vanuit bedrijven maar ook door bijvoorbeeld gebiedsontwikkelingen zoals nieuwe woonwijken/ woningbouw.
En er is ook meer aanbod van duurzame energie. Op steeds meer daken liggen zonnepanelen die elektriciteit terug leveren aan het elektriciteitsnet.

Overzichtskaart capaciteit-stroomnet.

De netbeheerders, TenneT en Liander werken daarom aan het versterken van het elektriciteitsnet zodat er meer capaciteit komt. Hierdoor komen er minder ‘pieken’ in het elektriciteitsnet en raakt het niet overbelast.
In heel Leeuwarden worden daarom extra elektriciteitskasten geplaatst en extra kabels gelegd. Ook is er een nieuw hoogspanningsstation gepland. Als ze bij u in de wijk hiermee aan de slag gaan, ontvangt u een brief.

Werkzaamheden middenspanningsnet (NuLelie projecten)

Liander versterkt het middenspanningsnet. Dit doen ze door het aanleggen van extra elektriciteitskabels in de woonwijken en het plaatsen van nieuwe elektriciteitskasten.
Zoals nu bekend is, gaan ze vanaf maart 2023 t/m voorjaar 2025 in de volgende gebieden aan de slag: Westeinde, Slauerhoffweg, WTC gebied, businesspark Westeinde. Nylan, de Zwette, Marshallweg, Snekertrekweg, Julianalaan, Lorentzkade, Zuidlanden, Middelsee en Goutum.

Nieuw hoogspanningsstation TenneT

TenneT en Liander gaan een nieuw hoogspanningsstation bouwen. Dit is nodig om de vraag en aanbod van elektriciteit aan te kunnen op het netwerk van Leeuwarden. Het zorgt voor een grotere capaciteit. Dit hoogspanningsstation komt op een plaats waar de nieuwe bovengrondse kabels aansluiten op het bestaande elektriciteitsnet bij Leeuwarden. En wordt een ondergrondse kabelverbinding aangelegd die aansluit op het de bestaande (middenspannings)net van Liander.

 

Een hoogspanningsstation is een knooppunt van elektriciteit. Elektriciteit wordt hier omgezet van hoogspanning (110 kV netwerk TenneT) naar middenspanning (20 kV netwerk Liander) en anders om. De kabels van Liander brengen de elektriciteit verder (met een lager spanning) de wijken in, tot uiteindelijk naar het stopcontact in de woning.

Wat merk ik van de werkzaamheden?

Wanneer TenneT of Liander bij u in de wijk aan de slag gaat, ontvangt u hierover een brief. Hierin staat aangegeven wat u van de werkzaamheden zult merken. Dit kan per wijk/straat verschillen.

Vragen over deze werkzaamheden aan het elektriciteitsnet?

Meer informatie over het nieuwe onderstation vindt u op de website van TenneT. Informatie over de NuLelie projecten in uw buurt, vindt u op de website van Liander.

Vragen?

Stuur een e-mail naar wijwerkenaan@leeuwarden.nl. of neem op een andere manier contact op met de gemeente Leeuwarden.

Planning bestemmingsplanprocedure onderstation Leeuwarden Zuid

 • Opstellen bestemmingsplan
  Om de nieuwe plannen te kunnen bouwen, moet de gemeente het bestemmingsplan aanpassen. In een bestemmingsplan beschrijft de gemeente waarvoor de grond en bouwwerken gebruikt mogen worden en welke ontwikkelingen er in de toekomst mogen komen.
 • Voorontwerp bestemmingsplan in te zien & informatiebijeenkomst
  Het plan wordt gepubliceerd op de website Overheid.nl. En in de Huis-aan-Huis. U kunt het plan (online of in het gemeentehuis) bekijken en uw mening geven op de plannen.  (inspraak reactie, binnen 6 weken)
 • Verwerken reacties
  Wat gebeurt er met uw reactie?
  De gemeente verzamelt alle meningen en reacties in een document. Dat heet een reactienota. De gemeente geeft aan met welke reacties iets gedaan kan worden. Die punten worden verwerkt in het ontwerpbestemmingsplan.
 • Ontwerp bestemmingsplan ter visie
  Het plan wordt gepubliceerd op de website Overheid.nl. En in de Huis-aan-Huis. U kunt het plan (online of in het gemeentehuis) bekijken en uw mening geven op de plannen.  (zienswijze indienen, binnen 6 weken.)
 • Verwerken reacties
  De gemeente verzamelt alle meningen en reacties in een document. Dat heet een reactienota. Burgemeester en wethouders bespreken de plannen en alle reacties daarop. De reacties kunnen leiden tot een aanpassing in het vast te stellen bestemmingsplan. Zij sturen het daarna naar de gemeenteraad.
 • Vaststelling bestemmingsplan door gemeenteraad
  De gemeenteraad bepaalt of zij met de plannen akkoord is.

Vragen?

Stuur een e-mail naar gemeente@leeuwarden.nl of neem op een andere manier contact op met de gemeente Leeuwarden.