Inhoudsopgave:

Wegen

Regenval zorgt voor vertraging twee projecten

Groeneweg Oost vanaf 1 december open

Sinds 30 oktober is er gewerkt aan de herinrichting van de Groeneweg Oost. Het gebied richten we voor een deel opnieuw in om de bereikbaarheid van de Groeneweg en de omgeving goed te houden. Het project zou op 24 november opgeleverd worden. Door de hevige regenval heeft het project een week vertraging opgelopen. Hierdoor is de nieuwe opleverdatum verplaatst naar 1 december.

Westeinde fietspad Popmawei en parkeerplaats begraafplaats

Het kruispunt Westeinde is klaar, er wordt nog wel gewerkt aan de omgeving van het kruispunt. Twee onderdelen zijn nu vertraagd vanwege de hoeveelheid regen die is gevallen. Het gaat om het stukje parkeerplaats bij de begraafplaats. Ook het betronfietspad lagns de Popmawei. Voor de aanleg van het betonfietspad dient het een aantal dagen droog te zijn. Omdat het (nog) niet duidelijk is wanneer het een aantal dagen droog is en de fietsomleiding over de Poptawei loopt zijn 10 extra lichtmasten langs de Popatwei geplaatst.

Vragen en contact

Voor vragen en contact over de herinrichting van de Groeneweg kunt u contact opnemen met Haije Stellingwerf die het werk namens de gemeente begeleidt. Voor vragen over kruispunt Westeinde kunt u contact opnemen met Marcel Oortman via marcel.oortman@leeuwarden.nl.

Herinrichting Westersingel

Wij gaan de Westersingel en Pier Panderstraat opknappen. Dat moet omdat het asfalt van de weg slecht wordt. Daarnaast willen we de maximum snelheid terugbrengen naar 30 km per uur. Over de herinrichting van de straten gaan wij graag in gesprek met bewoners.

Werkgroep

Medewerkers van de gemeente werken samen met inwoners van de Westersingel aan de herinrichting. Inwoners gaven hun input tijdens twee bijeenkomsten. Op een later moment worden de rest van de inwoners bijgepraat. Naar verwachting is dat op het moment dat er een voorlopig ontwerp ligt.

Planning

In het najaar van 2023 leggen we de uitwerking van de eerste variant(en) van de herinrichting voor aan de werkgroep. Hier volgt het voorlopige en definitieve ontwerp op. De uitvoering zal naar verwachting medio 2024 zijn.

Wergeasterdyk Goutum

De Wergeasterdyk wordt opnieuw ingericht. Vanaf de Sudertrimsdieldyk tot en met de kruising bij de Buorren. De Wergeasterdyk was vroeger een doorgaande weg naar Leeuwarden. De afgelopen jaren is er veel veranderd. De weg wordt nu heel anders gebruikt. Op de Wergeasterdyk wordt veel gefietst en gewandeld. Daarom wordt de weg nu aangepast.

Er komt meer ruimte voor fietsers en voetgangers op de Wergeasterdyk:

 • ruimer fietspad
 • rood wegdek
 • weg wordt smaller
 • bredere stoep
 • auto’s zijn er te gast

Op de kruising met de Buorren komt een fietsrotonde. Er komen zebrapaden om veilig over te kunnen steken.

Planning: de werkzaamheden van de herinrichting starten in het voorjaar van 2024.

Verkeersmaatregelen Alde Leije

Wij werken aan de verkeersveiligheid van de Leijester Hegedyk, Arjen Roelswei en Langedyk in Alde Leije. We passen de wegen aan zodat het beter aansluit op de 30 kilometer zone die er nu is.

Er ligt een ontwerp dat tot stand is gekomen in overleg met de werkgroep/dorpsbelang en een aantal ondernemers en agrariërs. In september/oktober wordt het definitieve ontwerp voorgelegd aan bewoners. De uitvoering staat gepland voor najaar 2024.

Herinrichting Beatrixstraat Leeuwarden

Wij gaan werken aan de Beatrixstraat in Leeuwarden. De weg wordt opgebroken voor de aanleg van stadsverwarming, riolering en afvoer van regen. Hierdoor kunnen wij de weg opnieuw inrichten.

Er ligt inmiddels een voorlopige ontwerp van de herinrichting. Bewoners konden knelpunten en mogelijke oplossingen meegeven. Deze zijn zoveel mogelijk meegenomen in het ontwerp.

Het project staat nu even stil. De aanleg van stadsverwarming duurt wat langer. Daar moet deze herinrichting op wachten.

Autoluwe binnenstad

Het noordwestelijke deel van de binnenstad van Leeuwarden is autoluw gemaakt. Dit betekent dat er niet zomaar motorvoertuigen meer mogen komen. Meer informatie vindt u op pagina Autoluwe binnenstad.

 

Fietspaden

De kwaliteit van het fietsnetwerk wordt verbeterd. In de notitie ‘Fietsnetwerk Leeuwarden uit 2015’ staat welke fietsverbindingen beter worden gemaakt.

Doorfietsroute Leeuwarden en Heerenveen

Wij werken aan een goede fietsverbinding tussen Leeuwaren en Heerenveen. Het fietspad is 4 meter breed. Er is al veel klaar. We hebben gewerkt in de buurt van Reduzum en Jirnsum en gaan verder richting Leeuwarden.

Op de plattegrond Fietsroute Heerenveen – Leeuwarden (PDF, 2.76 MB) ziet u de hele route.

De verwachting is dat het laatste deel van de fietsroute wordt opgepakt binnen de gebiedsontwikkeling Middelsee.

Goede fietsverbindingen in de stad

Wij werken aan goede fietsverbindingen in de stad. Sommige straten richten we opnieuw in zodat fietsers er veilig kunnen fietsen. De herinrichting van deze straten doen we in overleg met bewoners. We hebben al meerde straten opnieuw ingericht. Onder andere de Azaleastraat en de Tsjerk Hiddesstraat.

Maria Louisastraat

Maandag 4 september zijn wij gestart met de werkzaamheden van de herinrichting Maria Louisastraat. Het werk duurt tot ongeveer half november . Wij voeren het werk in fases uit om de overlast voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken.

 • Fase 1 en 2: Van kruispunt Emmakade Zuidzijde tot kruipsunt Verkorte weg
 • Fase 3: Kruispunt Verkorteweg
 • Fase 4: Van kruispunt Verkorteweg tot Willem Lodewijkstraat.

De omleidingen worden met borden aangegeven. De omleidingskaartjes staan ook in de nieuwsbrief van juli 2023.

Bomen en beplanting

Op 18 september zijn de bomen in de Maria Louisastraat Gekapt. In november, na de herinrichting van de straat, planten we de nieuwe bomen en de beplanting in de beplantingsvakken.

Herinrichting

Ontwerp (PDF, 1.33 MB) van de Maria Louisastraat.

Voorlopig ontwerp Emmakade zz

Het project Emmakade Zuidzijde stond even stil. We kunnen niet zo dicht bij de kademuur werken dat we het oorspronkelijke plan konden uitvoeren. Met een aangepast plan kan dit wel zonder dat de kade aangetast wordt. Het gaat om een voorlopig ontwerp.

Fietspaden Groeneweg

Een deel van de Groeneweg richten we opnieuw in. Het gaat om het deel tussen het Schoenmakersperk en de Noorderweg. Het werk vindt plaats van maandag 4 september tot en met vrijdag 24 november.

 • De bestrating van de fiets- en voetpaden wordt vernieuwd.
 • De weg wordt versmald tot 6 meter breed.
 • De inrichting van parkeerplaatsen en groenstroken wordt aangepast.
 • De openbare verlichting wordt vernieuwd.

Cambuursterpad

Wij richten het Cambuurserpad opnieuw in vanaf de fietsbrug Hoeksterend tot en met de kruising met de Tjerk Hiddesstraat.

 • De inrichting wordt zoals de inrichting van de Tsjerk Hiddesstraat. Een straat met rood asfalt en waar de auto te gast is.
 • De kruising met de Bleeklaan pakken we ook aan. Er komt een betere plek voor fietsers in het midden.
 • De bestaande bomen zijn helaas niet meer gezond. Deze bomen worden weggehaald.
 • We maken ook nieuwe plantvakken. Daar planten we nieuwe bomen zodat ze beter kunnen groeien.
 • Het aantal parkeerplaatsen blijft gelijk.
 • Er is soms sprake van wateroverlast op het gedeelte voor de kruising met de Tjerk Hiddesstraat. Daarom wordt er rekening gehouden met hoogteverschillen en met het plaatsen van putten.

Het voorlopige ontwerp van de herinrichting is op 19 juni 2023 voorgelegd aan inwoners. Het definitieve ontwerp werken we nu uit. Wij verwachten in het voorjaar van 2024 met de uitvoering te beginnen.

Bruggen

Wij werken aan het onderhoud of de aanleg van nieuwe bruggen.

Gebiedsontwikkeling

Wij werken aan gebiedsontwikkeling. Het gaat om het herinrichten van een groter gebied.

Nieuwbouwwijk Grut Palma

In Wergea is een nieuwbouwwijk gebouwd. In oktober gaan we van start met het woonrijp maken van Grut Palma. We maken de straten af, leggen de stoepen aan en voegen nieuw groen toe. Na deze werkzaamheden is de nieuwbouwwijk Grut Palma klaar!

Definitief ontwerp woonrijp maken Grut Palma

Start werkzaamheden

Op maandag 16 oktober zijn wij gestart met de werkzaamheden. We werken door tot de kerstvakantie. In de winterperiode pauzeren we de werkzaamheden. In het voorjaar starten we met het laatste deel van de werkzaamheden. Alle werkzaamheden zijn klaar voor de zomervakantie.

Wat gaan we doen

 • We gaan de laatste bouwwegen opnieuw bestraten. Hierbij gebruiken we de bestaande stenen. Dit is om circulariteit te bevorderen.
 • We voegen extra groen toe door nieuwe bomen en struiken te planten.
 • We leggen stoepen aan langs de Palmastjitte en Oan it Alddjip.
 • We plaatsen nieuwe lichtmasten.

Nieuwbouwplan ‘Oer de Barten 2’ in Warten

Er worden nieuwbouwwoningen gebouwd in Warten door Zwanenburg Projecten B.V. op grond aan de westkant van Warten. De gemeente Leeuwarden heeft ook grond grenzend aan deze nieuwbouw wijk waarop zij huizen willen bouwen. Er ligt een schets van het nieuwbouwplan. Deze werd op 20 februari gepresenteerd aan direct aanwonenden en op 9 maart op de algemene ledenvergadering van Dorpsbelangen Warten. Reacties op beide bijeenkomsten zijn verzameld en vastgelegd, en sommige reacties zijn verwerkt in het plan. In augustus en september 2023 lag het voorontwerp bestemmingsplan ter inzage. De reacties worden beoordeeld en waar dat kan, wordt het plan aangepast.

Soort woningen

In het huidige conceptplan zitten zowel huur- als koopwoningen, waarbij de koopwoningen vrijstaande woningen en twee-onder-een-kapwoningen aan vaarwater zijn die in verbinding staan met het Wartenster Wiid. De sociale huurwoningen zullen rijwoningen zijn en bij voorkeur worden deze via een woningcorporatie verhuurd.

De planning voor de komende tijd is als volgt:

 • Ontwerpbestemmingsplan ter inzage in december 2023 en januari 2024, totaal zes weken tijd voor ieder om te reageren.
 • Vaststelling bestemmingsplan begin 2024. Beroep staat open tegen het vastgestelde bestemmingsplan. Het plan wordt bouwrijp gemaakt nadat het bestemmingsplan onherroepelijk is. (Voor)verkoop en bouw kunnen van start gaan nadat het plan bouwrijp is gemaakt.

Meer informatie?

Heeft u vragen? Mail dan naar gemeente@leeuwarden.nl of bel naar 14 058 en vraag naar de projectleider Herman van der Maas.

Nieuwe locatie Integraal Kind Centrum (IKC) in Lekkum

Het schoolgebouw van de De Professor Wassenberghskoalle in Lekkum is te klein. Daarom komt er een nieuw schoolgebouw op een nieuwe locatie. Het streven is om de nieuwe school vanaf begin 2026 te gaan gebruiken.

Het onderzoek naar geschikte locatie

Adviesbureau ICS Adviseurs onderzocht de meest geschikte locatie. Dit was in opdracht van de gemeente Leeuwarden. Er is bijvoorbeeld gekeken naar hoe het IKC in het landschap past, naar de verkeersveiligheid en naar de invloed op de omgeving en omwonenden. Uit dit onderzoek kwam het grasland naast het kaatsveld in Lekkum als de meest geschikte locatie. Omdat deze grond niet van de gemeente is, moeten wij deze grond eerst kopen van de eigenaar. De gemeente en de eigenaar zijn hierover in onderhandeling.

Proloog is bouwheer

De gemeente en Proloog hebben samen besloten dat Proloog bouwheer en opdrachtgever is voor de bouw van het IKC. En het schoolplein-/terrein dat hierbij hoort. De gemeente blijft verantwoordelijk voor de noodzakelijke aanpassingen van de infrastructuur. Denk dan bijvoorbeeld aan de bereikbaarheid, parkeren en het halen en brengen van kinderen.

Bewoners praten mee

De bewoners aan De Buorren worden in een vroege fase betrokken, als de koop van de grond doorgaat. Zij wonen dan straks tegenover het nieuwe schoolgebouw. We bespreken en beoordelen graag samen met hen een aantal concrete opties voor het nieuwe IKC. Denk bijvoorbeeld aan de inrichting van het plein, de plaatsing van het gebouw, het verkeer of parkeren. De inwoners die in de directe omgeving wonen van het nieuwe gebouw, mogen ook meedenken over het ontwerp.

Tussenoplossing

De school heeft al jaren te weinig ruimte. En een deel van de leerlingen krijgt les in het dorpshuis. De situatie wordt steeds dringender. Daarom wordt gekeken naar een tijdelijke oplossing voor extra ruimtes.

Herinrichting van de Kei in Bilgaard

Wij werken aan de ontwikkeling van De Kei in Bilgaard. Er is een ontwerp van het gebied. Dit is afgestemd met inwoners uit de wijk. Er komt nieuwe riolering en meer groen in de wijk. We verwachten in 2024 te starten me de herinrichting. Meer informatie over dit project vindt u in de nieuwsbrief.

Ontwikkelkader Sint Vitusplein Stiens

MFC De Skalm en de bibliotheek zijn verhuisd naar het oude gemeentehuis in Stiens, de Nije Skalm. Door de verhuizing ontstaan er kansen om het Sint Vitusplein en directe omgeving te verbeteren. Samen met het dorp gaan wij op zoek naar die kansen.

Hiervan maakt de gemeente een ontwikkelkader. Een ontwikkelkader is een soort plan waarin we de kaders maken voor toekomstige ontwikkelingen. Het ontwikkelkader geeft duidelijkheid over de invulling van het gebied, over de gewenste functies, nieuwe gebouwen, de inrichting van het plein en het gebruik van het plein. Het is een soort blauwdruk voor toekomstige plannen.

Werksessies

Er zijn 3 werksessies met omwonenden, ondernemers en andere belanghebbenden uit het dorp. De volgende werksessie is op 13 november 2023 in de Nije Skalm van 19:00-21:00 uur. De deuren zijn 18:45 uur open. U kunt zich tot 9 november 2023 aanmelden door te mailen naar wonen@leeuwarden.nl. Op 11 december 2023 is er een open inloopavond voor het hele dorp. Meer informatie hierover volgt via deze pagina.

Digitaal meedoen!

U kunt digitaal meedoen! Dat kan via een speciale website. Hier kunt u ook zelf een model maken van het plein. Voel u vrij om uw ideeën met ons te delen!

Nieuwsbrief

Waar werken we nog meer aan

En eventueel nog meer projecten op pagina Ruimtelijke plannen (inkijken en reageren).

Glasvezel

In alle dorpen en wijken in de gemeente Leeuwarden wordt glasvezel aangelegd. In welke volgorde dit gebeurt, moet nog bepaald worden. U ontvangt hierover een brief. Glasvezel wordt aangelegd door Glaspoort en DELTA Netwerk.

DELTA Netwerk

DELTA Netwerk start in september 2022 in Grou met de graafwerkzaamheden.

Zoals nu bekend is, leggen zij glasvezel aan tot alle dorpen in het zuiden van de stad.

Glaspoort

Glaspoort legt aansluitingen aan in de volgende dorpen en industrieterreinen: Stiens, Grou, Britsum, Koarnjum, Jelsum, Baard, Bears, Easterlittens, Feinsum, Hijum, Hilaard, Húns, Idaerd, Jirnsum, Jorwert, Lekkum, Mantgum, Alde Leie, Reduzum, Wargea, Warten, Weidum, Wytgaard en Wurdum en bedrijventerreinen De Hemrik, Biensma, Oedsmawei, Middelsee, Leeuwarden West, Businesspark Leeuwarden, industrieterrein Noarderfjild, bedrijventerrein Wergea en industrieterrein String.

Moet ik verplicht gebruik maken van de glasvezel aansluiting?

Nee, u bent niet verplicht een abonnement af te sluiten. Wilt u wel een abonnement afsluiten? Dit kan direct of later.

Vragen over deze glasvezelaansluitingen?

Meer informatie vindt u op de website van Glaspoort en DELTA Netwerk.

Elektriciteitsnetwerk

Het elektriciteitsnet

Het is druk op het elektriciteitsnet. Dit komt door een toegenomen vraag naar elektriciteit. Vaak vanuit bedrijven maar ook door bijvoorbeeld gebiedsontwikkelingen zoals nieuwe woonwijken/ woningbouw.
En er is ook meer aanbod van duurzame energie. Op steeds meer daken liggen zonnepanelen die elektriciteit terug leveren aan het elektriciteitsnet.

Overzichtskaart capaciteit-stroomnet.

De netbeheerders, TenneT en Liander werken daarom aan het versterken van het elektriciteitsnet zodat er meer capaciteit komt. Hierdoor komen er minder ‘pieken’ in het elektriciteitsnet en raakt het niet overbelast.
In heel Leeuwarden worden daarom extra elektriciteitskasten geplaatst en extra kabels gelegd. Ook is er een nieuw hoogspanningsstation gepland. Als ze bij u in de wijk hiermee aan de slag gaan, ontvangt u een brief.

Werkzaamheden middenspanningsnet (NuLelie projecten)

Liander versterkt het middenspanningsnet. Dit doen ze door het aanleggen van extra elektriciteitskabels in de woonwijken en het plaatsen van nieuwe elektriciteitskasten.
Zoals nu bekend is, gaan ze vanaf maart 2023 t/m voorjaar 2025 in de volgende gebieden aan de slag: Westeinde, Slauerhoffweg, WTC gebied, businesspark Westeinde. Nylan, de Zwette, Marshallweg, Snekertrekweg, Julianalaan, Lorentzkade, Zuidlanden, Middelsee en Goutum.

Nieuw hoogspanningsstation TenneT

TenneT en Liander gaan een nieuw hoogspanningsstation bouwen. Dit is nodig om de vraag en aanbod van elektriciteit aan te kunnen op het netwerk van Leeuwarden. Het zorgt voor een grotere capaciteit. Dit hoogspanningsstation komt op een plaats waar de nieuwe bovengrondse kabels aansluiten op het bestaande elektriciteitsnet bij Leeuwarden. En wordt een ondergrondse kabelverbinding aangelegd die aansluit op het de bestaande (middenspannings)net van Liander.

 

Een hoogspanningsstation is een knooppunt van elektriciteit. Elektriciteit wordt hier omgezet van hoogspanning (110 kV netwerk TenneT) naar middenspanning (20 kV netwerk Liander) en anders om. De kabels van Liander brengen de elektriciteit verder (met een lager spanning) de wijken in, tot uiteindelijk naar het stopcontact in de woning.

Wat merk ik van de werkzaamheden?

Wanneer TenneT of Liander bij u in de wijk aan de slag gaat, ontvangt u hierover een brief. Hierin staat aangegeven wat u van de werkzaamheden zult merken. Dit kan per wijk/straat verschillen.

Vragen over deze werkzaamheden aan het elektriciteitsnet?

Meer informatie over het nieuwe onderstation vindt u op de website van TenneT. Informatie over de NuLelie projecten in uw buurt, vindt u op de website van Liander.

Vragen?

Stuur een e-mail naar wijwerkenaan@leeuwarden.nl. of neem op een andere manier contact op met de gemeente Leeuwarden.

Planning bestemmingsplanprocedure onderstation Leeuwarden Zuid

 • Opstellen bestemmingsplan
  Om de nieuwe plannen te kunnen bouwen, moet de gemeente het bestemmingsplan aanpassen. In een bestemmingsplan beschrijft de gemeente waarvoor de grond en bouwwerken gebruikt mogen worden en welke ontwikkelingen er in de toekomst mogen komen.
 • Voorontwerp bestemmingsplan in te zien & informatiebijeenkomst
  Het plan wordt gepubliceerd op de website Overheid.nl. En in de Huis-aan-Huis. U kunt het plan (online of in het gemeentehuis) bekijken en uw mening geven op de plannen.  (inspraak reactie, binnen 6 weken)
 • Verwerken reacties
  Wat gebeurt er met uw reactie?
  De gemeente verzamelt alle meningen en reacties in een document. Dat heet een reactienota. De gemeente geeft aan met welke reacties iets gedaan kan worden. Die punten worden verwerkt in het ontwerpbestemmingsplan.
 • Ontwerp bestemmingsplan ter visie
  Het plan wordt gepubliceerd op de website Overheid.nl. En in de Huis-aan-Huis. U kunt het plan (online of in het gemeentehuis) bekijken en uw mening geven op de plannen.  (zienswijze indienen, binnen 6 weken.)
 • Verwerken reacties
  De gemeente verzamelt alle meningen en reacties in een document. Dat heet een reactienota. Burgemeester en wethouders bespreken de plannen en alle reacties daarop. De reacties kunnen leiden tot een aanpassing in het vast te stellen bestemmingsplan. Zij sturen het daarna naar de gemeenteraad.
 • Vaststelling bestemmingsplan door gemeenteraad
  De gemeenteraad bepaalt of zij met de plannen akkoord is.

Vragen?

Stuur een e-mail naar gemeente@leeuwarden.nl of neem op een andere manier contact op met de gemeente Leeuwarden.