Inhoudsopgave:

Wegen

Reparaties Stationsweg en kruising Sophialaan/Lange Marktstraat

Op verschillende plekken op de Stationsweg en op de kruising Sophialaan / Lange Marktstraat zitten verzakkingen. Tegels gaan hierdoor losliggen. De verzakkingen worden eerst tijdelijk hersteld met grijze betonstraatstenen. Dit is al gebeurd op de kruising Sophialaan/Lange Marktstraat. 4 mei wordt de Stationsweg gerepareerd.

Eerst tijdelijk, daarna definitief herstel

De verzakkingen worden eerst tijdelijk hersteld met grijze betonstraatstenen. Later wordt het definitief hersteld met een soort cement. De werkzaamheden voor definitief herstel lukken niet in een dag en er zal een omleiding moeten komen. Dat past op korte termijn niet in de planning, ook in verband met andere werkzaamheden in de omgeving. Daarom wordt voor het definitieve herstel een later en geschikt moment gezocht. De verwachting is dat het dit jaar nog gebeurt.

Herinrichting Westersingel

Wij gaan de Westersingel en Pier Panderstraat opknappen. Dat moet omdat het asfalt van de weg slecht wordt. Daarnaast willen we de maximum snelheid terugbrengen naar 30 km per uur.

Werkgroep

Medewerkers van de gemeente werken samen met inwoners van de Westersingel aan de herinrichting. Inwoners gaven hun input tijdens twee bijeenkomsten. Er ligt inmiddels een Voorlopig Ontwerp, die is voorgelegd aan de werkgroep. De verwachting is dat overige inwoners van de buurt voor de zomer geïnformeerd worden. Zij kunnen het voorlopige ontwerp dan bekijken tijdens een inloopbijeenkomst. Hierna worden eventuele opmerkingen meegenomen naar het definitieve ontwerp.

Planning

De uitvoering zal naar verwachting in het voorjaar van 2025 starten.

Wergeasterdyk Goutum

De Wergeasterdyk wordt opnieuw ingericht. Vanaf de Sudertrimsdieldyk tot en met de kruising bij de Buorren. De Wergeasterdyk was vroeger een doorgaande weg naar Leeuwarden. De afgelopen jaren is er veel veranderd. De weg wordt nu heel anders gebruikt. Op de Wergeasterdyk wordt veel gefietst en gewandeld. Daarom wordt de weg nu aangepast.

Er komt meer ruimte voor fietsers en voetgangers op de Wergeasterdyk:

 • ruimer fietspad
 • rood wegdek
 • weg wordt smaller
 • bredere stoep
 • auto’s zijn er te gast

Op de kruising met de Buorren komt een fietsrotonde. Er komen zebrapaden om veilig over te kunnen steken.

Planning

Op dit moment is Liander bezig met haar werkzaamheden om het elektriciteitsnetwerk zwaarder te maken. We verwachten dat dit begin mei klaar is. De werkzaamheden voor de fietsstraat starten in mei en moeten op zijn laatst in december klaar zijn.

Verkeersmaatregelen Alde Leije

Wij werken aan de verkeersveiligheid van de Leijester Hegedyk, Arjen Roelswei en Langedyk in Alde Leije. We passen de wegen aan zodat het beter aansluit op de 30 kilometer zone die er nu is. Het ontwerp is tot stand gekomen in overleg met de werkgroep/dorpsbelang en een aantal ondernemers en agrariërs. Het definitieve ontwerp is voorgelegd aan bewoners.

Het ontwerp kunt u hier inzien:

De uitvoering staat gepland voor halverwege 2024.

Herinrichting Beatrixstraat Leeuwarden

Wij gaan werken aan de Beatrixstraat in Leeuwarden. De weg wordt opgebroken voor de aanleg van stadsverwarming, riolering en afvoer van regen. Hierdoor kunnen wij de weg opnieuw inrichten. Er ligt inmiddels een voorlopig ontwerp van de herinrichting. Bewoners konden knelpunten en mogelijke oplossingen meegeven. Deze zijn zoveel mogelijk meegenomen in het ontwerp. Het project staat nu even stil. De aanleg van stadsverwarming duurt wat langer. Daar moet deze herinrichting op wachten.

Autoluwe binnenstad

Het noordwestelijke deel van de binnenstad van Leeuwarden is autoluw gemaakt. Dit betekent dat er niet zomaar motorvoertuigen meer mogen komen. Meer informatie vindt u op pagina Autoluwe binnenstad.

Wij werken aan het Drachtsterplein

Het Drachtsterplein wordt aangepast. Vanaf maandagavond 29 april tot en met donderdagochtend 2 mei werken we 3 avonden en nachten aan het Drachtsterplein. We werken van 20:00 tot 06:00 uur. Tijdens de werkzaamheden is een groot deel van de kruising gestremd. Buiten deze werktijden is het kruispunt gewoon bereikbaar.

Fietsers en wandelaars kunnen wel langs het kruispunt.

We hebben een reservenacht gepland van 2 op 3 mei.

 

Omleidingen

De omleidingen worden aangegeven met borden.
Komende vanaf de richting bedrijventerrein de Hemrik is het Drachtsterplein afgesloten. Omrijden kan via de Anne Vondelingweg, Groningerstraatweg en Dammelaan.

Vanuit het aquaduct richting het Drachtsterplein is het niet mogelijk om rechtdoor en linksaf te rijden. Verkeer richting Medisch Centrum Leeuwarden kan omrijden via de Overijsselselaan. Richting de Pieter Stuyvesantweg moet omgereden worden via de Aldlânsdyk, Anne Vondelingweg en Kanaalweg

Vanuit de richting Medisch Centrum Leeuwarden is het mogelijk om rechtdoor en rechtsaf te rijden. Richting de Pieter Stuyvesantweg moet omgereden worden via de Aldlânsdyk, Anne Vondelingweg en Kanaalweg.

Wat gaan we doen?

Het verkeerslicht op het Drachtsterplein krijgt een nieuw regelprogramma. Er komt extra detectie in de weg. En we gaan de rijbaan vanaf de Hemrik anders aansluiten op de opstelstroken van het kruispunt. We delen de rijstroken iets anders in. Hiermee willen het verkeer soepeler naar de rijstroken leiden.

Fietspaden

De kwaliteit van het fietsnetwerk wordt verbeterd. In de notitie ‘Fietsnetwerk Leeuwarden uit 2015’ staat welke fietsverbindingen beter worden gemaakt.

Tijnjedyk

De Tijnjedyk wordt ingericht als fietsstraat, een straat die prettig is voor fietsers en waar de auto te gast is. Het ontwerp is klaar en is besproken met de inwoners. We verwachten begin april te kunnen starten met het opnieuw inrichten. De werkzaamheden moeten in november 2024 klaar zijn.

Huizumerlaan

De Huizumerlaan richten we opnieuw in. We streven naar comfort voor de fietsers. Daarbij is de wens om de laan weer het karakter te geven van vroeger. Ook brengen we regenwaterriolering aan in de straat.

Voorlopig ontwerp

De gemeente heeft een voorlopig ontwerp van de herinrichting gemaakt. Hierin zijn aandachtspunten vanuit de buurt meegenomen. Dit zijn o.a. spiegelschade auto’s, verschillende voorrangssituaties en de kruising met de Jansoniusstraat. Het voorlopige ontwerp is voorgelegd aan inwoners tijdens een informatiebijeenkomst op maandagavond 29 januari. Tijdens de bijeenkomst zijn vragen gesteld. De gemeente zoekt enkele punten nog uit en koppelt dit terug aan de inwoners. Op deze pagina vindt u dan een vraag en antwoord formulier. Deze wordt ook gedeeld op de website van het wijkpanel. Met de nodige input gaan we aan de slag voor het definitieve ontwerp van de Huizumerlaan. Meer informatie over wat er tijdens de bijeenkomst besproken is vindt u in het document presentatie Huizumerlaan.

Planning

We verwachten na de zomer te starten met de uitvoering.

Doorfietsroute Leeuwarden en Heerenveen

Wij werken aan een goede fietsverbinding tussen Leeuwarden en Heerenveen. Het fietspad is 4 meter breed. Er is al veel klaar. We hebben gewerkt in de buurt van Reduzum en Jirnsum en gaan verder richting Leeuwarden. Op de plattegrond Fietsroute Heerenveen – Leeuwarden (PDF, 2.76 MB) ziet u de hele route. De verwachting is dat het laatste deel van de fietsroute wordt opgepakt binnen de gebiedsontwikkeling Middelsee.

Goede fietsverbindingen in de stad

Wij werken aan goede fietsverbindingen in de stad. Sommige straten richten we opnieuw in zodat fietsers er veilig kunnen fietsen. De herinrichting van deze straten doen we in overleg met bewoners. We hebben al meerde straten opnieuw ingericht. Onder andere de Azaleastraat en de Tsjerk Hiddesstraat.

Voorlopig ontwerp Emmakade zz

Het project Emmakade Zuidzijde stond even stil. We kunnen niet zo dicht bij de kademuur werken dat we het oorspronkelijke plan konden uitvoeren. Met een aangepast plan kan dit wel zonder dat de kade aangetast wordt. Het gaat om een voorlopig ontwerp.

Cambuursterpad

Wij richten het Cambuursterpad opnieuw in vanaf de fietsbrug Hoeksterend tot en met de kruising met de Tjerk Hiddesstraat.

 • De inrichting wordt zoals de inrichting van de Tsjerk Hiddesstraat. Een straat met rood asfalt en waar de auto te gast is.
 • De kruising met de Bleeklaan pakken we ook aan. Er komt een betere plek voor fietsers in het midden.
 • De bestaande bomen zijn helaas niet meer gezond. Deze bomen worden weggehaald.
 • We maken ook nieuwe plantvakken. Daar planten we nieuwe bomen zodat ze beter kunnen groeien.
 • Het aantal parkeerplaatsen blijft gelijk.
 • Er is soms sprake van wateroverlast op het gedeelte voor de kruising met de Tjerk Hiddesstraat. Daarom wordt er rekening gehouden met hoogteverschillen en met het plaatsen van putten.

Het voorlopige ontwerp van de herinrichting is op 19 juni 2023 voorgelegd aan inwoners. Het definitieve ontwerp werken we nu uit. De voorbereidingsfase is klaar. De werkzaamheden starten in mei 2024 en moeten rond de bouwvak klaar zijn zodat de werkzaamheden aan de Bleeklaan daarna uitgevoerd kunnen worden. Bij de werkzaamheden aan de Bleeklaan wordt de kruising met Cambuursterpad meegenomen.

Bruggen

Wij werken aan het onderhoud of de aanleg van nieuwe bruggen. Op dit moment zijn wij druk bezig met het voorbereiden van onderhoudswerkzaamheden voor verschillende bruggen. De uitvoering zal plaatsvinden in 2025. Dan vindt u hier meer informatie over.

Gebiedsontwikkeling

Wij werken aan gebiedsontwikkeling. Het gaat om het herinrichten van een groter gebied.

Nieuwbouwwijk Grut Palma

In Wergea is een nieuwbouwwijk gebouwd. In oktober gingen we van start met het woonrijp maken van Grut Palma. We maken de straten af, leggen de stoepen aan en voegen nieuw groen toe. Na deze werkzaamheden is de nieuwbouwwijk Grut Palma klaar! In de winterperiode pauzeren we de werkzaamheden. In het voorjaar starten we met het laatste deel van de werkzaamheden. Alle werkzaamheden zijn klaar voor de zomervakantie.

Definitief ontwerp woonrijp maken Grut Palma

Nieuwbouwwijk Grut Palma West

Harnst Invest wil een gevarieerde nieuwe woonwijk realiseren genaamd Grut Palma West. Dit komt dan naast de nieuwbouwwijk Grut Palma te liggen. In het plan is plaats voor 55 woningen. Voor de ontwikkeling is het nodig om een bestemmingsplan vast te stellen. De gemeente is hiervoor verantwoordelijk. Harns Invest stelt in samenspraak met de gemeente het bestemmingsplan op. Op 31 januari 2023 heeft een eerste presentatie van het plan plaats gevonden en is het plan verder uitgewerkt.

Meer informatie

Voor meer informatie over het plan kunt u terecht bij Harns Invest. Voor Grut Palma West is een projectwebsite gemaakt. Voor meer informatie over de bestemmingsplanprocedure kunt u contact opnemen met de gemeente Leeuwarden.

Nieuwbouwplan ‘Oer de Barten 2’ in Warten

Er worden nieuwbouwwoningen gebouwd in Warten door Zwanenburg Projecten B.V. op grond aan de westkant van Warten. De gemeente Leeuwarden heeft ook grond grenzend aan deze nieuwbouw wijk waarop zij huizen willen bouwen. Er ligt een schets van het nieuwbouwplan. Deze werd op 20 februari gepresenteerd aan direct aanwonenden en op 9 maart op de algemene ledenvergadering van Dorpsbelangen Warten. Reacties op beide bijeenkomsten zijn verzameld en vastgelegd, en sommige reacties zijn verwerkt in het plan. In augustus en september 2023 lag het voorontwerp bestemmingsplan ter inzage. Veel direct omwonenden en andere bewoners waren aanwezig bij de inloopbijeenkomst, sommigen hebben een inspraakreactie gegeven.

Soort woningen

In het huidige conceptplan zitten zowel huur- als koopwoningen, waarbij de koopwoningen vrijstaande woningen en twee-onder-een-kapwoningen aan vaarwater zijn die in verbinding staan met het Wartenster Wiid. De sociale huurwoningen zullen rijwoningen zijn en bij voorkeur worden deze via een woningcorporatie verhuurd.

Inzage

Van donderdag 21 december 2023 tot en met donderdag 1 februari 2024 lag het ontwerpbestemmingsplan met beeldkwaliteitsplan ter inzage. Op dit moment worden de zienswijzen beoordeeld. Het bestemmingsplan wordt na de behandeling van de zienswijzen voorgelegd aan de gemeenteraad voor vaststelling.

Planning

Vaststelling van het bestemmingsplan zal naar verwachting medio 2024 zijn. Beroep staat open tegen het vastgestelde bestemmingsplan. Het plan wordt bouwrijp gemaakt nadat het bestemmingsplan onherroepelijk is. (Voor)verkoop en bouw kunnen van start gaan nadat het plan bouwrijp is gemaakt. De woningen op het nieuwe schiereiland worden ontwikkeld en verkocht door Zwanenburg Projecten B.V. De vier twee-onder-een-kapwoningen aan de straat Oer de Barten worden verkocht door een nog te betrekken bouwbedrijf of projectontwikkelaar. De acht sociale huurwoningen aan Oer de Barten worden op termijn gebouwd en verhuurd door woningcorporatie Elkien.

Meer informatie?

Heeft u vragen? Mail dan naar gemeente@leeuwarden.nl of neem contact op met de gemeente Leeuwarden en vraag naar de projectleider Herman van der Maas.

Nieuwe locatie Integraal Kind Centrum (IKC) in Lekkum

Het schoolgebouw van de De Professor Wassenberghskoalle in Lekkum is te klein. Daarom komt er een nieuw schoolgebouw op een nieuwe locatie. Het streven is om de nieuwe school vanaf begin 2026 te gaan gebruiken.

Het onderzoek naar geschikte locatie

Adviesbureau ICS Adviseurs onderzocht de meest geschikte locatie. Dit was in opdracht van de gemeente Leeuwarden. Er is bijvoorbeeld gekeken naar hoe het IKC in het landschap past, naar de verkeersveiligheid en naar de invloed op de omgeving en omwonenden. Uit dit onderzoek kwam het grasland naast het kaatsveld in Lekkum als de meest geschikte locatie. Omdat deze grond niet van de gemeente is, moeten wij deze grond eerst kopen van de eigenaar. De gemeente en de eigenaar zijn hierover in onderhandeling.

Proloog is bouwheer

De gemeente en Proloog hebben samen besloten dat Proloog bouwheer en opdrachtgever is voor de bouw van het IKC. En het schoolplein-/terrein dat hierbij hoort. De gemeente blijft verantwoordelijk voor de noodzakelijke aanpassingen van de infrastructuur. Denk dan bijvoorbeeld aan de bereikbaarheid, parkeren en het halen en brengen van kinderen.

Bewoners praten mee

De bewoners aan De Buorren worden in een vroege fase betrokken, als de koop van de grond doorgaat. Zij wonen dan straks tegenover het nieuwe schoolgebouw. We bespreken en beoordelen graag samen met hen een aantal concrete opties voor het nieuwe IKC. Denk bijvoorbeeld aan de inrichting van het plein, de plaatsing van het gebouw, het verkeer of parkeren. De inwoners die in de directe omgeving wonen van het nieuwe gebouw, mogen ook meedenken over het ontwerp.

Tussenoplossing

De school heeft al jaren te weinig ruimte. En een deel van de leerlingen krijgt les in het dorpshuis. De situatie wordt steeds dringender. Daarom wordt gekeken naar een tijdelijke oplossing voor extra ruimtes.

Herinrichting van de Kei in Bilgaard

Wij werken aan de ontwikkeling van De Kei in Bilgaard. Er is een ontwerp van het gebied. Dit is afgestemd met inwoners uit de wijk. Er komt nieuwe riolering en meer groen in de wijk. We verwachten in 2024 te starten me de herinrichting. Meer informatie over dit project vindt u in de nieuwsbrief.

Ontwikkelkader Sint Vitusplein Stiens

MFC De Skalm en de bibliotheek zijn verhuisd naar het oude gemeentehuis in Stiens, de Nije Skalm. Door de verhuizing ontstaan er kansen om het Sint Vitusplein en directe omgeving te verbeteren. Samen met het dorp gaan wij op zoek naar die kansen. Hiervan maakt de gemeente een ontwikkelkader. Een ontwikkelkader is een soort plan waarin we de kaders maken voor toekomstige ontwikkelingen. Het ontwikkelkader geeft duidelijkheid over de invulling van het gebied, over de gewenste functies, nieuwe gebouwen, de inrichting van het plein en het gebruik van het plein. Het is een soort blauwdruk voor toekomstige plannen.

Werksessies en bijeenkomsten

Er zijn 3 werksessies geweest met omwonenden, ondernemers en andere belanghebbenden uit het dorp om de wensen en ideeën voor het plein te bespreken. Dit was belangrijk om het ontwikkelkader te maken.

 

Het concept van het ontwikkelkader is gepresenteerd aan de inwoners van Stiens tijdens een inloopavond op 1 februari 2024.

Digitaal meedoen!

U kon digitaal meedoen! Dat kon via een speciale website. Hier kon u ook zelf een model maken van het plein.

Nieuwsbrief

Bomen Mozartstraat

De bomen in de Mozartstraat veroorzaken veel overlast. De ondergrondse groeiruimte is ‘vol’ daardoor gaat de conditie van de bomen snel achteruit. De opdrukkende boomwortels kunnen niet verwijderd worden omdat de boom daar teveel van gaat lijden en de stabiliteit in gevaar komt. Dat kan tot gevaarlijke situaties leiden. Daarom heeft de gemeente besloten de 25 bomen te kappen en de straat opnieuw in te richten. Er komen meer bomen voor terug. Jelle Bijlsma BV zal deze werkzaamheden uitvoeren. Het ontwerp kunt u bekijken in het Plan vervangen bomen Mozartstraat.

Planning

De werkzaamheden worden in vijf fasen uitgevoerd.

 • Fase 1: Schubertstraat – Händelstraat aansluitend.
 • Fase 2: Händelstraat – Beethovenstraat aansluitend.
 • Fase 3: Beethovenstraat – Mendelssohnstraat aansluitend.
 • Fase 4: Mendelssohnstraat – Bachstraat aansluitend.
 • Fase 5: Bachstraat – Obrechtstraat.

Overlast

Het geplande werk geeft overlast in de Mozartstraat, maar ook in de aangrenzende straten in de muziekwijk. De woningen blijven voor de bewoners en hulpdiensten bereikbaar. De gemeente en aannemer zullen hun best doen de overlast zoveel mogelijk te beperken.

Waar werken we nog meer aan

En eventueel nog meer projecten op pagina Ruimtelijke plannen (inkijken en reageren).

Glasvezel

In alle dorpen en wijken in de gemeente Leeuwarden wordt glasvezel aangelegd. In welke volgorde dit gebeurt, moet nog bepaald worden. U ontvangt hierover een brief. Glasvezel wordt aangelegd door Glaspoort en DELTA Netwerk.

DELTA Netwerk

DELTA Netwerk start in september 2022 in Grou met de graafwerkzaamheden. Zoals nu bekend is, leggen zij glasvezel aan tot alle dorpen in het zuiden van de stad.

Glaspoort

Glaspoort legt aansluitingen aan in de volgende dorpen en industrieterreinen: Stiens, Grou, Britsum, Koarnjum, Jelsum, Baard, Bears, Easterlittens, Feinsum, Hijum, Hilaard, Húns, Idaerd, Jirnsum, Jorwert, Lekkum, Mantgum, Alde Leie, Reduzum, Wargea, Warten, Weidum, Wytgaard en Wurdum en bedrijventerreinen De Hemrik, Biensma, Oedsmawei, Middelsee, Leeuwarden West, Businesspark Leeuwarden, industrieterrein Noarderfjild, bedrijventerrein Wergea en industrieterrein String.

Moet ik verplicht gebruik maken van de glasvezel aansluiting?

Nee, u bent niet verplicht een abonnement af te sluiten. Wilt u wel een abonnement afsluiten? Dit kan direct of later.

Vragen over deze glasvezelaansluitingen?

Meer informatie vindt u op de website van Glaspoort en DELTA Netwerk.

Elektriciteitsnetwerk

Het elektriciteitsnet

Het is druk op het elektriciteitsnet. Dit komt door een toegenomen vraag naar elektriciteit. Vaak vanuit bedrijven maar ook door bijvoorbeeld gebiedsontwikkelingen zoals nieuwe woonwijken/ woningbouw. En er is ook meer aanbod van duurzame energie. Op steeds meer daken liggen zonnepanelen die elektriciteit terug leveren aan het elektriciteitsnet.

Overzichtskaart capaciteit-stroomnet

De netbeheerders, TenneT en Liander werken daarom aan het versterken van het elektriciteitsnet zodat er meer capaciteit komt. Hierdoor komen er minder ‘pieken’ in het elektriciteitsnet en raakt het niet overbelast. Kijk voor meer informatie en een overzichtskaart op de website van Liander. In heel Leeuwarden worden daarom extra elektriciteitskasten geplaatst en extra kabels gelegd. Ook is er een nieuw hoogspanningsstation gepland. Als ze bij u in de wijk hiermee aan de slag gaan, ontvangt u een brief.

Werkzaamheden middenspanningsnet (NuLelie projecten)

Liander versterkt het middenspanningsnet. Dit doen ze door het aanleggen van extra elektriciteitskabels in de woonwijken en het plaatsen van nieuwe elektriciteitskasten.
Zoals nu bekend is, gaan ze vanaf maart 2023 t/m voorjaar 2025 in de volgende gebieden aan de slag: Westeinde, Slauerhoffweg, WTC gebied, businesspark Westeinde. Nylan, de Zwette, Marshallweg, Snekertrekweg, Julianalaan, Lorentzkade, Zuidlanden, Middelsee en Goutum.

Nieuw hoogspanningsstation TenneT

TenneT en Liander gaan een nieuw hoogspanningsstation bouwen. Dit is nodig om de vraag en aanbod van elektriciteit aan te kunnen op het netwerk van Leeuwarden. Het zorgt voor een grotere capaciteit. Dit hoogspanningsstation komt op een plaats waar de nieuwe bovengrondse kabels aansluiten op het bestaande elektriciteitsnet bij Leeuwarden. En wordt een ondergrondse kabelverbinding aangelegd die aansluit op het de bestaande (middenspannings)net van Liander.

 

Een hoogspanningsstation is een knooppunt van elektriciteit. Elektriciteit wordt hier omgezet van hoogspanning (110 kV netwerk TenneT) naar middenspanning (20 kV netwerk Liander) en anders om. De kabels van Liander brengen de elektriciteit verder (met een lager spanning) de wijken in, tot uiteindelijk naar het stopcontact in de woning.

Wat merk ik van de werkzaamheden?

Wanneer TenneT of Liander bij u in de wijk aan de slag gaat, ontvangt u hierover een brief. Hierin staat aangegeven wat u van de werkzaamheden zult merken. Dit kan per wijk/straat verschillen.

Vragen over deze werkzaamheden aan het elektriciteitsnet?

Meer informatie over het nieuwe onderstation vindt u op de website van TenneT. Informatie over de NuLelie projecten in uw buurt, vindt u op de website van Liander.

Vragen?

Stuur een e-mail naar wijwerkenaan@leeuwarden.nl. of neem op een andere manier contact op met de gemeente Leeuwarden.

Planning omgevingsplanprocedure onderstation Leeuwarden Boksumerdyk

 • Opstellen omgevingsplan:
  Om de nieuwe plannen te kunnen bouwen, moet de gemeente het omgevingsplan aanpassen. In een omgevingsplan beschrijft de gemeente waarvoor de grond en bouwwerken gebruikt mogen worden en welke ontwikkelingen er in de toekomst mogen komen.
 • Voorontwerp omgevingsplan in te zien & informatiebijeenkomst:
  Het plan wordt gepubliceerd op de website Overheid.nl. En in de Huis-aan-Huis. U kunt het plan (online of in het gemeentehuis) bekijken en uw mening geven op de plannen. (inspraak reactie, binnen 6 weken).
 • Verwerken reacties:
  Wat gebeurt er met uw reactie? De gemeente verzamelt alle meningen en reacties in een document. Dat heet een reactienota. De gemeente geeft aan met welke reacties iets gedaan kan worden. Die punten worden verwerkt in het ontwerp omgevingsplan.
 • Ontwerp omgevingsplan ter visie:
  Het plan wordt gepubliceerd op de website Overheid.nl. En in de Huis-aan-Huis. U kunt het plan (online of in het gemeentehuis) bekijken en uw mening geven op de plannen.  (zienswijze indienen, binnen 6 weken.).
 • Verwerken reacties:
  De gemeente verzamelt alle meningen en reacties in een document. Dat heet een reactienota. Burgemeester en wethouders bespreken de plannen en alle reacties daarop. De reacties kunnen leiden tot een aanpassing in het vast te stellen omgevingsplan. Zij sturen het daarna naar de gemeenteraad.
 • Vaststelling omgevingsplan door gemeenteraad:
  De gemeenteraad bepaalt of zij met de plannen akkoord is.

Vaarwegen

Wurdumer Feart

Vanaf half juni tot eind juli is de vaarroute door de Wurdumer Feart niet bereikbaar. Deze vaarroute is onderdeel van de route Wirdum-De Zuidlanden. De berm naast de N31 wordt breder gemaakt en verlegd. Voor de bermverbreding wordt er een deel van de doorgaande sloepenroute langs de N31 dicht gemaakt en aan de andere zijde opnieuw gegraven. De stremming van het water wordt met borden aangegeven langs de vaarroute vanaf het Van Harinxmakanaal en het Eagumerdjip/Ringsleat ter hoogte van Wergea.

Waarom is de verbreding van de berm nodig?

In de wijk Unia worden nieuwe kavels gemaakt voor de bouw van woningen. Unia wordt geschikter gemaakt om te wonen, door een geluidsscherm langs de N31 aan te leggen. De bestaande berm is te smal voor een geluidsscherm. De aanleg van een bredere berm zorgt ervoor dat de bestaande Wurdumer Feart moet worden verlegd.

Vragen?

Stuur een e-mail naar gemeente@leeuwarden.nl of neem op een andere manier contact op met de gemeente Leeuwarden.