Fluch oan:

Wat docht it ûntstoppingsbedriuw?

Is jo rioeloansluting stikken?

It komt foar dat de riolearring net mear wurket om’t de rioeloansluting op gemeentegrûn stikken of fersakke is. It ûntstoppingsbedriuw kin dit mei help fan in rioelkamera sjen en hjir in filmke fan meitsje. It ûntstoppingsbedriuw lost it probleem net foar jo op. Dat docht de gemeente.

Nim kontakt op mei de gemeente Ljouwert, nei’t it ûntstoppingsbedriuw in filmke fan ’e stikkene of fersakke oansluting makke hat.

Wurde de kosten fergoede?

As de rioeloansluting yndien stikken of fersakke is, dan kinne jo de makke kosten werom krije fan ’e gemeente. Om de kosten fergoede te krijen hawwe jo it rapport en it filmke fan it ûntstoppingsbedriuw nedich. Mear ynformaasje fine jo op de pagina Oanspraaklikstelling gemeente.

Rioeloansluting oanfreegje

Jou in melding wen-, wurk- en leefomjouwing troch.

Is der in ferstopping yn ’e riolearring of wolle jo jo septic tank of bearput leegje litte?

Dat moatte jo sels regelje en kostet jild. Jo kinne hjirfoar in ûntstoppingsbedriuw ynskeakelje.

Driuwende situaasjes bûten kantoaroeren?

Nim kontakt op mei de plysje. Sy nimme kontakt op mei de steuringstsjinst fan ’e gemeente Ljouwert.

Mear witte?

Stichting Rioned

Op de webside fan Stichting Rioned fine jo ynformaasje oer bygelyks:

  • Ferstoppingen
  • Stank út it rioel
  • Bepale wêr’t jo rioel leit
  • Hoe it rioel wurket

Hawwe jo nei it besjen fan ’e webside fan Stichting Rioned noch fragen. Nim dan kontakt op mei de gemeente.

Rioel- en wettersoarchheffing

Mear ynformaasje fine jo op de side Rioel- en wettersoarchheffing.

Wet- en regeljouwing

De folgjende wetten fine jo op de webside Overheid.nl (lokaal):

  • Wet Miljeubehear
  • Wetterwet
  • Boubeslút 2012

De folgjende regeljouwing finne jo op ’e webside Overheid.nl (lokaal).

  • Programma Wetter en Riolearring 2023-2027