Fluch oan:

Hawwe jo gjin kompjûter?

Dan kinne jo lânsgean by in buert- of doarpskeamer. By in buertkeamer of doarpskeamer wurkje minsken fan Amaryllis en frijwilligers. Sy helpe jo graach fierder mei jo oanfraach. Mear ynformaasje fine jo op de pagina Buert- en doarpskeamers.

Wannear freegje jo in útkearing oan?

Freegje in útkearing oan as jo ynkommen minder wurdt of stoppet. Hawwe jo mear ynkommen dan it útkearingsbedrach dat foar jo situaasje jildt? Dan krije jo gjin oanfulling.

Hoefolle krije jo?

Yn it oersicht Noarmbedraggen Partisipaasjewet fine jo de bedraggen.

Wêr hâlde wy rekken mei?

Foar de hichte fan jo útkearing hâlde wy rekken mei:

  • jo wensituaasje;
  • oar ynkommen;
  • in bydrage fan âlden of in eks-partner. Mear ynformaasje fine jo op de pagina Ferhaalsbydrage.

Hokker regels jilde as jo in útkearing krije?

Jo moatte meiwaan oan aktiviteiten om wurk te finen. As jo net aktyf meiwurkje, kinne wy jo útkearing ferleegje.

As der wat feroaret yn jo wensituaasje of jo ynkommen, jouwe jo dat troch oan ’e gemeente. Mear ynformaasje fine jo op de pagina Feroaringen foar bystânsútkearing trochjaan.

Mear ynformaasje

  • Yn dit filmke krije jo útlis oer it oanfreegjen fan in bystânsútkearing foar 18- oant 27-jierrigen.
  • Yn dit filmke krije jo útlis oer it oanfreegjen fan in bystânsútkearing foar minsken fan 27 jier en âlder.
  • Betingsten om foar in bystânsútkearing yn oanmerking te kommen? Mear ynformaasje fine jo op de webside fan de Ryksoerheid.
  • Hawwe jo bysûndere kosten dy’t jo net betelje kinne? Kinne jo gjin help freegje oan buorlju, famylje of freonen? Is der ek gjin oare regeling dy’t jo brûke kinne en hawwe jo gjin eigen jild? Mooglik kinne jo bysûndere bystân oanfreegje. Mear ynformaasje fine jo op de pagina Bysûndere bystân.
  • Hawwe jo in leech ynkommen en muoite mei jo moanlikse kosten? Mooglik kinne jo in fergoeding ûntfange foar ferskate kosten. Mear ynformaasje hjiroer fine jo op de pagina Regelingen foar (ekstra) jild.