Fluch oan:

Foar wa?

Elkenien mei in leech ynkommen kin bysûndere bystân oanfreegje. Bygelyks as jo:

  • In útkearing ûntfange.
  • In leech pensjoen ûntfange.
  • In leech salaris ûntfange.

Wêr wurdt nei sjoen?

Wy sjogge nei hoe heech jo eigen ynkommen is en hoefolle (spar)jild jo sels hawwe.

Allinnichsteand persoan

Hawwe jo mear (spar)jild as € 3.788,-? Dan moatte jo earst jo eigen jild brûke foar de bysûndere kosten dy’t jo hawwe. As der dêrnei noch kosten oerbliuwe, dan beoardielje wy oft jo hjirfoar bysûndere bystân krije kinne.

Troud of allinnichsteande âlder

Hawwe jo mear (spar)jild as € 7.575,-? Dan moatte jo earst jo eigen jild brûke foar de bysûndere kosten dy’t jo hawwe. As der dêrnei noch kosten oerbliuwe, dan beoardielje wy oft jo hjirfoar bysûndere bystân krije kinne.

Wêrfoar kinne jo gjin bysûndere bystân oanfreegje?

Bysûndere bystân is net foar ‘gewoane’ kosten sa as: telefoankosten, enerzjykosten, it eigen risiko fan de soarchfersekering, in nije waskmasine, iten, klean of meubels foar jo hûs. Dy kosten moatte jo fan jo eigen ynkommen betelje. Foar kosten dy’t ergens oars ek fergoede wurde, kinne jo gjin bysûndere bystân oanfreegje.

Bysûndere bystân oanfreegje mei in útkearing

Untfange jo in útkearing fan de gemeente Ljouwert? Jo kinne bysûndere bystân digitaal oanfreegje(mei in DigiD).

Kinne of wolle jo dit net digitaal oanfreegje?

Download it Oanfraachformulier bysûndere bystân útkearingsberjochtigen (PDF, 456.34 KB en ful yn. Stjoer it formulier op nei de gemeente Ljouwert. Jo meie it ek ynleverje op it Gemeentehûs.

Bysûndere bystân oanfreegje sûnder útkearing

Untfange jo gjin útkearing fan de gemeente Ljouwert? Jo kinne bysûndere bystân digitaal oanfreegje(mei in DigiD).

Kinne of wolle jo dit net digitaal oanfreegje?

Download it Oanfraachformulier bysûndere bystân sûnder bystânsútkearing (PDF, 468.2 KB en ful yn. Stjoer it formulier op nei de gemeente Ljouwert. Jo meie it ek ynleverje op it Gemeentehûs.

Bysûndere bystân oanfreegje foar bewâldfieringskosten

Bysûndere bystân foar bewâldfieringskosten wurdt jûn sûnder fêste eindatum. Dit betsjut dat jo net elk jier bysûndere bystân hoege oan te freegjen foar dy kosten.

Feroaret it lanlik fêststelde bedrach foar bewâldfieringskosten en kuratorkosten?

Dan passe wy dit automatysk foar jo oan. Jo hoege hjirfoar neat oan ús troch te jaan.

Feroaret de bewâldfiering omdat jo situaasje feroaret?

Dan jouwe jo dit oan ús troch.

Hawwe wy mear ynformaasje fan jo nedich?

Dan stjoere wy jo in brief. It kin wêze dat wy mear ynformaasje fan jo nedich hawwe om te bepalen oft jo bysûndere bystân krije foar de bewâldfieringskosten. Jo kinne dit digitaal regelje. Kinne of wolle jo dit net digitaal regelje? Nim dan kontakt mei ús op.

Kontrolearret de gemeente ek?

Ja. Wy kinne ynformaasje opfreegje by in arts of oare saakkundige om te bepalen oft de kosten echt nedich binne.

Kontrolearje sels wêr’t jo rjocht op hawwe

Wolle jo witte op hokker regelingen en taslaggen oft jo rjocht hawwe? Doch de check fia de webside datgeldtvoormij.