Fluch oan:

Wat binne de regels?

In wenning ferhiere dy’t te keap stiet

 • De fergunning is 5 jier jildich.
 • Jo kinne de fergunning net ferlingje.
 • Jo meie net mear as twa wenningen of wenromtes tagelyk ferhiere.

Wenruimte ferhiere yn in leech gebou

 • Jo meie in leech gebou maksimaal 10 jier as wenromte ferhiere. Bygelyks: in romte yn in kantoar of skoalle.
 • Jo krije earst in fergunning foar 2 jier. Dizze kinne jo maksimaal 8 kear mei 1 jier ferlingje.

Easken foar de hieroerienkomst

 • Jo meie sels bepale hoefolle hier jo freegje. De gemeente bepaalt de maksimale hierpriis fia it puntesysteem foar hierwenningen.
 • De hierder hat in opsistermyn fan minimaal 1 moanne. De ferhierder hat in opsistermyn fan minimaal 3 moannen.
 • De hieroerienkomst hâld automatysk op as de fergunning ferrint.
 • It hierkontrakt stiet op papier. Yn it kontrakt stiet dúdlik dat it giet om tydlike ferhier ûnder de Leechstânwet. Ek stiet yn it kontrakt dat de ferhierder in fergunning hat en oant wannear’t dizze fergunning jildich is.

Foldocht de hieroerienkomst net oan dizze easken?

As ferhierder rinne jo it risiko dat de ferhier as gewoane ferhier sjoen wurdt. Yn dat geval jilde de regels foar gewoane ferhier.

Kosten

 • 1e oanfraach € 167,68.
 • Ferlinging € 125,74.