Fluch oan:

Asbest (oan)melde

Jou minimaal 5 dagen yn it foar in melding troch fia it omjouwingsloket. Jo krije fan dizze melding in ûntfangstbefêstiging. Dy leverje jo yn by de Miljeustrjitte.

Asbestbelykjend materiaal (oan)melde

Asbestbelykjend materiaal liket bot op asbest. Dat ferskil kinne jo net sjen. Hawwe jo asbestbelykjend materiaal en wolle jo dat nei de Miljeustrjitte bringe? Jou dit digitaal oan ús troch (jo hawwe DigiD nedich). Stjoer ek in bewiis mei dêr’t út blykt dat it materiaal gjin asbest befettet.

Kinne of wolle jo net digitaal trochjaan?

Download it Akseptaasjeformulier asbestbelykjend materiaal en folje it yn. Stjoer ek in bewiis mei dêr’t út blykt dat it materiaal gjin asbest befettet. Stjoer dit op nei de gemeente Ljouwert. Jo meie it ek ynleverje op it gemeentehûs of maile nei vergunningen@leeuwarden.nl.

Hoe asbest fuorthelje?

Jo meie allinnich sels asbest fuorthelje yn jo eigen wenning, tún en berging as:

  • It bestiet út skroeve hiele platen, dêr’t de asbestrizels yn fêst sitte.
  • It plaatoerflak maksimaal 35 m2 is.
  • It net-lime asbestbefetsjende flierbedekking is.
  • It asbestbefetsjende fliertegels binne.
  • It gjin daklaaien binne.

Yn alle oare gefallen as hjirboppe neamd, moatte jo asbest troch in sertifisearre asbestferwideringsbedriuw fuorthelje litte.

Hoe asbest bewarje?

Leverje it binnen 2 wiken yn by de Miljeustrjitte.

  • Bewarje it yn in ôfsluten romte, sadat oaren net yn oanrekking komme mei it asbest.
  • Bewarje it skieden fan al it oare ôffal.

Kosten

  • Melding dwaan is fergees.
  • De kosten foar in mooglik asbestynventarisaasjerapport betelje jo sels.

Fragen of help nedich?

Sjoch earst sels op de website van it Omgevingsloket. Hawwe jo dan noch hieltyd help nedich of fragen? Nim kontakt op mei de gemeente Ljouwert.