Fluch oan:

Kinne of wolle jo dit net digitaal oanfreegje?

Download it formulier Temjittekomming yn skea en ful yn. Stjoer it formulier op nei de gemeente Ljouwert. Jo meie it ek ynleverje op it Gemeentehûs.

Wannear is gjin fergoeding mooglik?

Hawwe jo al op in oare wize in fergoeding foar de skea ûntfongen, bygelyks troch keap, ûnteigening of fersekering? Dan kinne jo net ek noch fan ’e gemeente in fergoeding krije.

Wannear krije jo antwurd

Dat kin 1 jier duorje.

Beswier

Binne jo it net iens mei it beslút op jo oanfraach?

Dan kinne jo beswier meitsje.

Binne jo it net iens mei de útspraak op jo beswierskrift?

Dan kinne jo berop oantekenje by de rjochtbank.

Kosten

€ 300,-. Jo krije dit bedrach werom as jo gelyk hawwe.

Wet- en regeljouwing

De folgjende wetten fine jo op de webside Overheid.nl (lokaal):

  • Wet romtlike oardering
  • Proseduereferoardering foar advisearring temjittekomming yn planskea