Fluch oan:

Wat binne de regels?

Foar it ôfgraven, ferpleatsen of brûken fan grûn, baggerspesy en boustoffen moatte jo foldwaan oan ’e regels fan:

Hoe wurket it?

As jo grûn, boustoffen en/of baggerspesy ôfgrave, ferpleatse of brûke wolle binnen de gemeente, dan melde jo dat 5 dagen foar de wurksumheden fia DSO.

Wannear gjin melding yntsjinje?

  • It tapassen fan maksimaal 25m3 grûn of de baggerspesy as partikulier (troch natuerlike persoan).
  • As op itselde perseel grûn of baggerspesy brûkt wurdt fan itselde lânboubedriuw.
  • Brûken fan maksimaal 50 m3 grûn of baggerspesy dy’t foldocht oan ’e achtergrûnwearde (betreft skjinne grûn, mei meardere funksjes tapasber).
  • Maksimaal 50m3 grûn, kwaliteit lânbou/natuer.

Wet- en regeljouwing

De folgjende wetten fine jo op de webside Overheid.nl (lokaal):

  • Omjouwingswet
  • Wet miljeubehear
  • Beslút Boaiemkwaliteit

De folgjende regeljouwing finne jo op ’e webside Overheid.nl (lokaal).

  • Wet boaiembeskerming
  • Boaiembehearnota Ljouwert