Fluch oan:

Wat binne de regels?

Foar it ôfgraven, ferpleatsen, brûken of tydlik opslaan fan grûn, de baggerspesy en boustoffen moatte jo foldwaan oan ’e regels fan:

Hoe wurket it?

As jo grûn, boustoffen en/of baggerspesy ôfgrave, ferpleatse, brûke of tydlik opslaan wolle binnen de gemeente, dan melde jo dat 1 dagen foar de wurksumheden fia DSO.

Graafwurksumheden

  • Graafwurksumheden fan mear as 25 m3 moatte jo melde fia it Omjouwingsloket.
  • Sille jo minder as 25 m3 grûn ôfgrave en is dizze slim fersmoarge? Dan is de Breidsskatregel fan tapassing. Foarôf oan de graafwurksumheden moatte jo ús fia it lanlik loket (DSO) ynformearje (ynformaasjeplicht 1 wike foarôfgeand oan start aktiviteit). Nim by twivel kontakt mei ús op. Dit hoecht net by tydlik útnimmen of spoedreparaasjes oan kabels en liedingen.

Wannear gjin melding yntsjinje?

  • It tapassen fan maksimaal 25m3 grûn of de baggerspesy as partikulier (troch natuerlike persoan).
  • As op itselde perseel grûn of baggerspesy brûkt wurdt fan itselde lânboubedriuw.
  • Brûken fan maksimaal 50 m3 grûn of baggerspesy dy’t foldocht oan ’e achtergrûnwearde (betreft skjinne grûn, mei meardere funksjes tapasber, miljeuferklearring boaiemkwaliteit moat oanwêzich wêze).

Wet- en regeljouwing

De folgjende wetten fine jo op de webside Overheid.nl (lokaal):

  • Omjouwingswet
  • Wet miljeubehear
  • Beslút Boaiemkwaliteit

De folgjende regeljouwing finne jo op ’e webside Overheid.nl (lokaal):

  • Wet boaiembeskerming
  • Boaiembehearnota Ljouwert