Fluch oan:

Regels op de kaart

Fia Regels op de kaart fine jo de regels en it belied fan alle oerheden by elkoar.

Wat jo opsykje kinne

  • Wêr’t in lokaasje of gebou foar brûkt wurde mei. Bygelyks wêr’t wenne wurde mei of wêr’t hoareka fêstige wurde mei.
  • Oan hokker regels en belied noch wurke wurdt. Sadat jo witte wat der yn de takomst feroaret yn jo omjouwing.

Bûtengebiet Súd

De gemeente Ljouwert wurket oan in nij omjouwingsplan foar alle gebieten binnen de gemeente. Ljouwert – Bûtengebiet Súd wurdt it earste part fan de gemeente Ljouwert mei in nij omjouwingsplan. De ried beslút hjir yn de rin fan 2024 oer.

Foar de oare gebieten binnen de gemeente Ljouwert wurkje wy noch oan in omjouwingsplan. Op 1 jannewaris 2032 moat dat klear wêze. Oant dy tiid jilde yn dizze gebieten noch de âlde regels.

Fragen of mear ynformaasje?

Stjoer in e-mail nei omgevingswet@leeuwarden.nl of nim op in oare manier kontakt op mei de gemeente Ljouwert.