Snel naar:

Oefenen en ervaring op te doen

Ook voor de gemeente is het werken met een Omgevingsplan nieuw. We doen ervaring op door te oefenen. Ook doen we een proef met de nieuwe manier van werken in het landelijke gebied en de kleinere dorpen in de voormalige gemeente Boarnsterhim. Door deze proef (pilot) komt er een Omgevingsplan ‘Leeuwarden-Buitengebied Zuid’.

Hierin wordt uitgelegd wat dit gebied zo bijzonder maakt. Landschappelijke waarden (ruimte, rust en water). En maatschappelijke waarden (Mienskip en dialoog) worden voor dit gebied beschreven.
De komende jaren werken we aan de overstap van losse bestemmingsplannen naar 1 Omgevingsplan voor alle andere gebieden binnen onze gemeente. Dit moet uiterlijk begin 2029 klaar zijn.

Omgevingseffectrapportage (OER)

De volgende stap naar het Omgevingsplan Leeuwarden-Buitengebied Zuid is het opstellen van de OER. Dit is een uitgebreide versie van de ‘Milieueffectrapportage (MER)’.

De OER is de basis voor het uiteindelijke Omgevingsplan. Samen met het pré-Omgevingsplan en de Notitie bouwstenen Omgevingsplan Leeuwarden-Buitengebied Zuid.

Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)

In de NRD wordt uitgelegd wat in het OER wel en niet wordt onderzocht. Hiermee bepaalt de NRD de ‘reikwijdte’ van het OER.

Ook wordt uitgelegd hoe het onderzoek voor het OER wordt uitgevoerd. Hiermee bepaalt een NRD het ‘detailniveau’ van het OER.

Waarom een NRD?

De gemeente Leeuwarden kiest voor een OER in plaats van de MER. De reden daarvoor is de inhoud van het Omgevingsplan. Deze is groter dan die van een bestemmingsplan. Ook wordt onderzocht hoe gezondheid, leefbaarheid, het sociaaleconomische en landbouwkundige effect kan worden verwerkt in de OER.

Meer informatie vindt u het document Notitie reikwijdte en detailniveau

Hierin leest u de reactienota op het Concept NRD

Pre-omgevingsplan

In het pre-omgevingsplan staat wat we in dat gebied wel en juist niet willen regelen. Zodat het duidelijk is wat wel en niet mag.
Eind 2020 heeft het college van burgemeester en wethouders het Pre-omgevingsplan ‘Leeuwarden-Buitengebied Zuid’ vastgesteld.

Waarom een pre-omgevingsplan?

Het pre-omgevingsplan was bedoeld om in gesprek te gaan met bewoners en belanghebbenden. Wat is goed en wat kan beter?

Wat is er tot nu toe gedaan?

September 2021

‘Notitie Bouwstenen Omgevingsplan Leeuwarden-Buitengebied Zuid’ is opgesteld.

Februari 2021

Op 4 februari 2021 zijn er dialoogsessies geweest:

Dialoogsessie 4 februari 2021

 

Bewoners en belanghebbenden konden reageren op het pre-omgevingsplan. Door deze reacties is het pre-omgevingsplan aangepast.

Juni 2021

Op 15 juni 2021 is het ‘Ontwerp-omgevingsplan Leeuwarden-Buitengebied Zuid’ vastgesteld. Hierin zijn ook de wensen en bedenkingen van de gemeenteraad verwerkt:

Raadsvoorstel

September 2021

Op 13 september 2021 heeft de gemeenteraad de ‘Notitie Bouwstenen voor het Ontwerp-omgevingsplan’ vastgesteld:

Notitie bouwstenen voor het Ontwerp-omgevingsplan

September 2018

Samen met bewoners, ondernemers en (maatschappelijke) organisaties in Buitengebied Zuid is gewerkt aan het Omgevingsplan. Dit werd gedaan tijdens werkateliers ‘Ruimte voor Romte’:

Verslag ‘Werkatelier’ op 13, 18, 20 september 2018

 

Iedereen werd bijgepraat over ontwikkelingen van het Omgevingsplan. Samen gingen ze aan de slag met de initiatieven. Zo werd geoefend en werd ervaring opgedaan met initiatieven. Deze ervaringen zijn verwerkt in het ‘Omgevingsplan Leeuwarden-Buitengebied Zuid’.

Mei 2018

Met de informatie van de dialoogsessies in 2017 is een ‘Richtinggevend document’ opgesteld en vastgesteld:

Dit document is opgesteld zodat de grenzen duidelijk zijn voor het Omgevingsplan Buitengebied Zuid.

Het is het eerste begin hoe en bij welke thema’s onze gemeente ruimte wil bieden voor nieuwe initiatieven en ontwikkelingen. Door duidelijke regels en eventueel minder regels dan nu in een bestemmingsplan staan.

Juni tot en met oktober 2017

De gemeente en inwoners, ondernemers en belanghebbenden hebben verschillende gesprekken gehad over het ‘Omgevingsplan Leeuwarden-Buitengebied Zuid’. In dit ‘Ruimte voor Romte’-filmpje spreken inwoners en ondernemers over Leeuwarden-Buitengebied Zuid.

De gesprekken tijdens de dialoogavonden gingen over wat beschermd moet worden in de eigen omgeving, welke kansen en ontwikkelingen we willen stimuleren en welke ontwikkelingen beperkt moeten worden. Vooral waarden als de weidsheid, rust, ruimte en het ‘mienskipsgefoel’ zijn genoemd. Maar ook aandacht voor recreatie, werkgelegenheid, duurzame energie en landbouw.

April 2017

Met het Startdocument werd het startsein gegeven om met inwoners, ondernemers en belanghebbenden van Leeuwarden-Buitengebied Zuid in gesprek te gaan. Over wat belangrijk is in hun (leef)omgeving.

Startdocument 2017

Meedenken over uw omgeving?

Bent u een inwoner, ondernemer, dorpsraad, wijkraad, maatschappelijke organisatie, of bent u op een andere manier betrokken bij uw omgeving? Denk mee over de invoering van de Omgevingswet. Door actief over plannen mee te praten, of door andere oplossing en ideeën in te brengen. Dat noemen we participatie.

Aanmelden om mee te denken?

Stuur een e-mail naar omgevingswet@leeuwarden.nl.

Meer uitleg over participatie bij de Omgevingswet?

Meer uitleg vindt u in een filmpje.

Nieuwsbrieven

Wilt u op de hoogte worden gehouden van alle ontwikkelingen? Ook rond het Omgevingsplan ‘Leeuwarden-Buitengebied Zuid’? Dat kan door een e-mail te sturen naar omgevingswet@leeuwarden.nl.
Wij sturen af en toe een nieuwsbrief ‘Ruimte voor Romte’. Ook wordt op de hoogte gehouden van mogelijke reacties.

Vragen of meer informatie?

Meer informatie over de Omgevingswet vindt u op pagina ‘Omgevingswet’.

 

Heeft u vragen? Stuur een e-mail naar omgevingswet@leeuwarden.nl.