Fluch oan:

Ynformaasje opfreegje oer

Takomstige ûntwikkelingen

Mear ynformaasje fine jo op de pagina It Omjouwingsplan.

Boaiemynformaasje

Mear ynformaasje fine jo op de pagina ‘Boaiemynformaasje’.

Taksaasjeferslach WOZ

Mear ynformaasje fine jo op de pagina ‘Taksaasjeferslach WOZ’.

Riolearring

Mear ynformaasje fine jo op de pagina ‘Riolearring’.

Miljeufergunnings, omjouwingsfergunnings, boudossiers en boutekeningen

Mear ynformaasje fine jo op pagina ‘Fergunning of boudossier ynsjen’.

Beheiningen op in stik grûn of in gebou

Mear ynformaasje fine jo op de website fan it Kadaster. Dizze gegevens wurde registrearre yn it WKPB (Wet kenberheid publykrjochtlike beheiningen). It kadaster beheart it WKPB.

Ryksmonuminten, gemeentlike monuminten en beskerme stedsgesicht of doarpsgesicht

Mear ynformaasje fine jo yn it monuminteregister Ryksmonuminteregister | Rykstsjinst foar it Kultureel Erfgoed of stjoer in e-mail nei vergunningen@leeuwarden.nl

Hoe opfreegje?

Sels ynformaasje opsykje

Dit is fergees. Op it tabblêd ‘Ynformaasje opfreegje oer…’ stiet per ûnderwerp útlein hoe’t jo ynformaasje opsykje kinne.

De gemeente ynformaasje opsykje litte

Kinne of wolle jo net digitaal oanfreegje?

Download it formulier Ynformaasjefersyk ûnreplik goed (PDF, 246,86 KB) en folje it yn. Stjoer it formulier op nei de Gemeente Ljouwert. Jo meie it ek ynleverje op it Gemeentehûs.

Kosten

Sels ynformaasje opsykje

Dit is fergees. Op it tabblêd ‘Ynformaasje opfreegje oer…’ stiet per ûnderwerp útlein hoe’t jo ynformaasje opsykje kinne.

De gemeente ynformaasje opsykje litte

Wet- en regeljouwing

De folgjende wetten fine jo op de webside Overheid.nl (lokaal):

  • Wet kenberheid publykrjochtlike beheiningen ûnreplike saken (WKPB)