Fluch oan:

Wat bart der nei de ôfspraak?

In rjochter sprekt de echtskieding út. Dy útspraak stiet op in offisjele beskikking.

Binnen 6 moannen moat de útspraak fan de rjochter ynskreaun wêze by de boargerlike stân fan de gemeente dêr’t jo troud binne. Meastal regelet jo advokaat dat. Jo kinne ek sels oanjefte dwaan fan echtskieding.

Dogge jo dit net binnen 6 moannen? Dan jildt de útspraak net mear.

Wat meinimme nei de ôfspraak?

As jo sels oanjefte dogge op it gemeentehûs, nimme jo it folgjende mei nei de ôfspraak:

  • Skriftlik fersyk ta ynskriuwing fan de echtskieding yn de boargerlike stân.
  • Ofskrift fan de echtskiedingsbeskikking fan de rjochter.
  • Ferklearring fan de griffier fan de rjochtbank dat der gjin berop oantekene is.
  • Akten fan berêsting fan josels en jo eardere partner.

Echtskieding digitaal regelje

Mear ynformaasje fine jo op de website fan de Raad voor Rechtsbijstand.

Kosten

In echtskieding melde is fergees.