Fluch oan:

Wêr kinne jo subsydzje foar oanfreegje?

Jo kinne in fergoeding oanfreegje foar 50% fan de kosten foar in AED, bûtenkast, reanimaasjekursus of ûnderhâld.

Hoefolle subsydzje kinne jo oanfreegje?

Maksimaal € 2.000,-.

Oant wannear oanfreegje?

Jo kinne it hiele jier subsydzje oanfreegje. Allinnich wurdt jo oanfraach binnen 8 wiken nei 15 febrewaris en 15 septimber beoardiele en ferliend. Op dy manier kin it beskikbere bedrach yn de subsydzjepot ynsetten wurde op dy plakken dêr’t it yn it AED-netwurk it meast nedich is.

Wat binne de betingsten foar de subsydzje?

  • De AED melde jo oan by it lanlike netwurk HartslagNu.
  • De AED moat binnen de grinzen fan de gemeente Ljouwert pleatst wurde.
  • Ek boargerhelpferlieners dy’t fia dizze subsydzje in diel fan de kosten foar in reanimaasjetrening fergoede krije, melde har oan by it lanlike netwurk HartslagNu.
  • Boargerhelpferlieners moatte yn de gemeente Ljouwert wenje.
  • It ûnderhâld fan de AED regelje jo sels.

Kinne of wolle jo dit net digitaal oanfreegje?

Download it Oanfraachformulier Subsydzjeoanfraach AED-nertwurk opsette (PDF, 144.48 KB) en ful yn. Stjoer it formulier tagelyk mei de offerte op nei de gemeente Ljouwert. Jo meie it ek ynleverje op it Gemeentehûs.