Fluch oan:

Wat binne de betingsten?

  • Jo moatte oantoane kinne dat jo it twadde paspoart nedich hawwe.

As jo reizgje foar jo berop kin dat bygelyks mei;

  • In úttreksel fan de Keamer fan Keaphannel tagelyk mei saaklike kontrakten of útnûgingen fan bûtenlânske bedriuwen.

As jo reizgje nei lannen yn konflikt kinne jo dat bygelyks oantoane mei fleantickets en stimpels yn jo hjoeddeistige paspoart.

  • Jo earste paspoart moat noch minimaal 6 moannen jildich wêze.
  • In twadde paspoart is 2 jier jildich.
  • In twadde paspoart kin ek in sakepaspoart wêze.

Wat nimme jo mei nei it gemeentehûs?

  • Alle identiteitsbewizen en paspoarten dy’t jo hawwe. Ek as se ferrûn binne.
  • Dokuminten dy’t oantoane dat jo it twadde paspoart nedich hawwe yn ferbân mei jo berop.
  • In pasfoto dy’t maksimaal 6 moanne âld is op it momint fan de oanfraach en dy’t foldocht oan de easken dy’t jo lêze yn it folgjende dokumint:
  • Jild. Jo betelje it paspoart kontant of mei jo pinpas.

Binne jo jo paspoart kwyt of is it stellen?

Jou dit sa fluch mooglik digitaal troch oan de gemeente. Dit is nedich om misbrûk foar te kommen. Nei dizze melding ferklearje wy jo paspoart ûnjildich. As jo it weromfine, kinne jo it dus net mear brûke. Jo moatte it dan ynleverje by de gemeente.

Wolle jo of kinne jo de fermissing net digitaal trochjaan?

Meitsje dan in ôfspraak by de gemeente. Jo folje in ferklearring fan fermissing yn oan de baalje fan it Gemeentehûs. Wy stelle jo identiteit fêst. Dêrnei freegje jo direkt jo nije dokumint oan. Jo hoege gjin oanjefte by de plysje mear te dwaan.

Paspoart besoargje litte

In oanfrege paspoart kinne jo thús of op jo wurk besoargje litte.

Kosten

Soart reisdokumint Bedrach
Paspoart en sakepaspoart (âlder dan 18 jier) € 83,80
Paspoart en sakepaspoart (jonger dan 18 jier) € 63,40
Identiteitskaart (âlder dan 18 jier) € 75,80
Identiteitskaart (jonger dan 18 jier) € 40,90
Reisdokumint flechtling/frjemdling € 63,40
Spoed € 57,00 ekstra
Reisdokumint besoargje litte € 3,50