Fluch oan:

Wenningsplitsing of wenningomsetting

Foar wenningsplitsing of wenningomsetting is in omjouwingsfergunning nedich. In omjouwingsfergunning wurdt allinnich ferliend as de oanfraach foldocht oan de kritearia út it omjouwingsplan ‘Ljouwert – Parsjele wiziging wenningsplitsing en wensoarchfunksjes’.

Fragen of help nedich?

Foarmear ynformaasje en it oanfreegjen fan in omjouwingsfergunning gean jo nei de pagina Proseduere omjouwingsfergunning oanfreegje of melde. It oanfraachformulier dat brûkt wurde moat om de fergunning oan te freegjen is: ‘Ofwike fan regels yn it omjouwingsplan – Oanfraach fergunning (Gemeente)’.