Inhoudsopgave:

Woningsplitsing of woningomzetting

Voor woningsplitsing of woningomzetting is een omgevingsvergunning nodig. Een omgevingsvergunning wordt alleen verleend als de aanvraag voldoet aan de criteria uit het bestemmingsplan ‘Leeuwarden -Partiële herziening woningsplitsing en woonzorgfuncties’.

Principeverzoek (vooroverleg)

Het is verstandig om eerst een principeverzoek (vooroverleg) in te dienen. Met een principeverzoek wordt onderzocht of een aanvraag omgevingsvergunning voor woningsplitsing mogelijk is.

Indienen principeverzoek

U kunt een principeverzoek (vooroverleg) of aanvraag omgevingsvergunning indienen via het omgevingsloketonline.