Inhoudsopgave:

Woningsplitsing of woningomzetting

Voor woningsplitsing of woningomzetting is een omgevingsvergunning nodig. Een omgevingsvergunning wordt alleen verleend als de aanvraag voldoet aan de criteria uit het omgevingsplan ‘Leeuwarden -Partiële herziening woningsplitsing en woonzorgfuncties’. Deze criteria zijn:

 • Met een omgevingsvergunning mag worden afgeweken van het bepaalde in lid 1in die zin dat (zorg)woningsplitsing en/of (zorg)woningomzetting is toegestaan, tenzij:
  • dit in overeenstemming is met het gemeentelijk woonbeleid;
  • wordt voldaan aan de actuele regionale woningbouwafspraken wanneer sprake is van een toename van het aantal woningen;
  • en geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan:
   • het straat- en bebouwingsbeeld;
   • de woonsituatie;
   • de verkeersveiligheid;
   • de parkeersituatie;
   • de sociale veiligheid;
   • de cultuurhistorische waarden;
   • de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en
  • Als er sprake is van een combinatie met bouwen, tevens een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 4lid 2 kan worden verleend.

Vragen of hulp nodig?

Voor meer informatie en het aanvragen van een omgevingsvergunning gaat u naar de pagina Procedure omgevingsvergunning aanvragen of melden. Het aanvraagformulier dat gebruikt moet worden om de vergunning aan te vragen is: ‘Afwijken van regels in het omgevingsplan – Aanvraag vergunning (Gemeente)’.