Fluch oan:

Keamerhierpannen

In keamer is yn tsjinstelling ta in wenning gjin selsstannige wenromte. In keamer hat gjin eigen wc en/of dûs en/of keuken. Dy ûntbrekkende foarsjenning is wol as mienskiplike foarsjenning oanwêzich yn deselde wenning.

De ‘Hospitaregeling’

Hospitaferhier is tastien. Fan hospitaferhier is sprake as jo maksimaal 2 keamers oan maksimaal 2 persoanen ferhiere. De eigener fan de wenning moat der sels yn wenjen bliuwe. De eigener moat minimaal 50% fan it oerflak fan de wenning sels bewenje. It Omjouwingsplan: ‘Ljouwert – Keamerfier’, fine jo de regels foar keamer- en hospitaferhier.

Fragen of help nedich?

Foar fragen, mear ynformaasje en it oanfreegjen fan in omjouwingsfergunning gean jo nei de pagina Proseduere omjouwingsfergunning oanfreegje of melde.