Fluch oan:

Lokaasjes ynsammelpunten

 • Ein fan de Pasteurwei (achter de skoalle) Ljouwert
 • IKC Wynwizer, Pikemar 11, Ljouwert
 • IKC De Pionier, Molkenkelder 4e, Techum
 • Sinne, Falkstrjitte 34, Ljouwert
 • Sinne, Idzerdastins 57, Ljouwert
 • Sinne, Brederostrjitte 20, Ljouwert
 • Sinne, Plataanstrjitte 2, Ljouwert
 • IKC Sint Thomas, Bachstrjitte 61, Ljouwert
 • IKC Sint Teresa, Westergeasterdyk 58, Goutum
 • IKC Wiarda, Buorren 13, Goutum
 • IKC Prins Maurits, Brandemar 1, Ljouwert
 • IKC Sint Paulus, Cornelis Trooststrjitte 31, Ljouwert
 • IKC Willem Alexander, Zevenblad 14, Ljouwert
 • Milieustrjitte Grou, Oedsmawei 9, Grou
 • Miljeustrjitte Stiens, Seerob 23, Stiens
 • Berne-opvang Oan de Boarn, Industriewei 23, Jirnsum
 • Berne-opfang Weidum, Skildyk 13, Weidum / pleatsingsadres by Patyna oan de Bornialeane by it besteande ôffalparkje
 • Berne-opfang Wergea, P. Wijbengastrjitte 12, Wergea
 • KDV It Roekeltsje, Skoallestrjitte 2, Warten
 • Berne-opfang Bernewrâld, Haadstrjitte 29, Reduzum
 • Doarpshûs de Twirre, Tjissema 8 Wytgaard

Ruftynsammelpunten by Sinne

Allinnich iepen fan moandei oant en mei freed fan 07:30 oant 18:30 oere ûnder iepeningstiden.

Omrin Offalapp

Alle ynsammelpunten foar ruften kinne jo ek fine yn de Omrin Offalapp.

Meie ruften yn de grize kontener?

Ja, dat mei. In soad minsken tinke dat it needsaaklik is om smoarge ruften te skieden yn in spesjale ruftekontener. Dat is net nedich. Omrin hat in ôffalskiedingsynstallaasje dy’t ruften efternei út it restôffal hellet.

Waskbere ruften

Wolle jo minder restôffal? Brûk dan waskbere ruften. Sa foarkomme jo dat jo in ruft nei 1 kear dragen fuortsmite moatte. Mear ynformaasje oer waskbere ruften fine jo op de website fan Milieu Centraal.