Fluch oan:

Kinne of wolle jo dit net digitaal oanfreegje?

Download dan Fersyk om ynsjoch fergunning of boudossier en folje it yn. Stjoer it formulier op nei de gemeente Ljouwert. Jo meie it ek ynleverje op it Gemeentehûs.

Fergunning of boudossier ynsjen op tongersdeitejûn nei 17:00 oere?

Dat kin. Set dit op it formulier ‘Fersyk om ynsjoch fergunning of boudossier’. Wy soargje dat de fergunning of it dossier foar jo klear leit.