Fluch oan:

Wat binne de betingsten?

  • Dielnimmers feroarsaakje gjin skea of fersteuring oan de natuer.
  • Dielnimmers kinne de lokaasje berikke fia begiene paden.
  • Dielnimmers feroarsaakje gjin skea oan de doelmjittigens en feiligens fan de dyk.
  • Dielnimmers grave net yn gemeentegrûn.
  • Minsken dy’t yn de buert ûnreplik guod brûke, hawwe gjin lêst fan it spul.
  • Dielnimmers brûke lytse foarwerpen: maksimaal 3.375 kubike sintimeter, wêrby’t de langste side net lager as 15 sintimeter is.
  • Dielnimmers pleatse gjin foarwerpen op bûgels, peallen en standerts.
  • Dielnimmers pleatse gjin foarwerpen yn, op en boppe it iepenbiere wetter.
  • Dielnimmers dy’t de grûn fan persoanen brûke wolle, freegje earst tastimming oan de eigener.

Foldogge jo net oan dizze betingsten?

Freegje dan in fergunning Gebrûk iepenbiere romte oan.

Hoe wurket geocaching?

Ien fan de dielnimmers ferstoppet in skat en lit oare geocachers digitaal witte wêr’t it ferstopplak is. Sy kinne by it finen fan de skat faak foarwerpen ruilje of taheakje.

De skat is faak in wetterticht doaske mei in lochboek en in skat. De finer kin dêryn syn as har namme skriuwe. It is ek de bedoeling dat de finer op in geocaching-website in ‘loch’ (berjocht) efterlit. Ek as it net slagge is de skat te finen.