Fluch oan:

Kinne of wolle jo dit net digitaal oanfreegje?

Nim kontakt op mei de gemeente Ljouwert.

Betingsten

  • It lyts kânsspul wurdt organisearre troch in Nederlânske feriening of stifting dy’t minimaal trije jier bestiet.
  • De feriening hat in dúdlik omskreaun doel. Dit doel is net it organisearjen fan kânsspullen.
  • It lyts kânsspul dat organisearre wurdt tsjinnet in algemien belang.
  • Binne der prizen te winnen? Dan mei dit net mear wêze as €400,- per spulronde/searje of set.
  • De mienskiplike wearde fan de prizen is net mear as € 1.550,- per byienkomst.

It organisearjen fan in bingo is net tastien yn in horekalokaliteit.

Dit is in lokaliteit dy’t stiet op de ferliende alkoholfergunning.

Kosten

Fergees