Fluch oan:

Kinne of wolle jo dit net digitaal trochjaan?

Dan kinne jo dit op twa manieren oan ús trochjaan.

Wat moat der yn de e-mail of brief stean?

Foar it hâlden fan in betoging, demonstraasje of manifestaasje hawwe wy in oantal gegevens fan jo nedich. Dy fine jo yn it dokumint “Format foar betoging, demonstraasje of manifestaasje”.

Wêrom op ’e tiid melde?

Wy oerlizze mei jo en eventuele helptsjinsten hoe’t wy de demonstraasje sa goed en rêstich mooglik ferrinne litte kinne.

Kosten

Fergees

Wet- en regeljouwing

De folgjende wetten fine jo op de webside Overheid.nl (lokaal):

  • Grûnwet
  • Wet iepenbiere manifestaasjes

De folgjende regeljouwing finne jo op ’e webside Overheid.nl (lokaal).

  • Needferoardering