Fluch oan:

Kinne of wolle jo dit net digitaal trochjaan?

Dan kinne jo dit op twa manieren oan ús trochjaan.

  • Stjoer in e-mail nei: vergunningen@leeuwarden.nl.
  • Skriuw in brief. Stjoer dy op nei de gemeente Ljouwert. Lânsbringe op it Gemeentehûs mei ek.

Wat moat der yn de e-mail of brief stean?

Foar it hâlden fan in betoging, demonstraasje of manifestaasje hawwe wy in oantal gegevens fan jo nedich. Dy fine jo yn it dokumint “Format foar betoging, demonstraasje of manifestaasje”.

Wêrom op ’e tiid melde?

Wy oerlizze mei jo en eventuele helptsjinsten hoe’t wy de demonstraasje sa goed en rêstich mooglik ferrinne litte kinne.

Kosten

It melden fan in demonstraasje is fergees.

Wet- en regeljouwing

  • Grûnwet
  • Wet iepenbiere manifestaasjes
  • Algemiene Pleatslike Feroardering Ljouwert
  • Needferoardering

De wet- en regeljouwing fan de gemeente Ljouwert kinne jo ynsjen fia de lanlike foarsjenning Overheid.nl.