Fluch oan:

Foarbylden fan in kultuerhistoarysk lânskip:

  • Alde diken dy’t ferhege yn it lânskip lizze.
  • Kronkeljende sleatten as oerbliuwsel fan de rin fan in âlde geul.
  • Sleatten om in histoaryske pleats hinne.
  • Alde (agraryske) ferkavelingssleatten.
  • Einekoaien.

Fergunning

Check it omjouwingsplan

Yn in omjouwingsplan stiet oft in sleat, wetterloop, dyk of gebiet kultuerhistoarysk weardefol is. Dat kin op ferskillende manieren oanjûn wurde. Der kin sprake wêze fan in ‘dûbelbestimming – Wearde Kultuerhistoarje’. Of der stiet yn de regels by in bestimming dat it lânskip beskerme is, of der is in ‘wurkingsgebiet’ dêr’t it lânskip mei beskerme is. Yn dy situaasjes meie jo it lânskip net feroarje. Soms wurdt der in útsûndering makke. Freegje in omjouwingsfergunning oan.

Wetterfergunning

Yn in soad gefallen hawwe jo in wetterfergunning nedich. Nim kontakt op mei Wetterskip Fryslân.

Beskerme bistesoarten en plantesoarten

Binne der beskerme bistesoarten en plantesoarten oanwêzich? Dan hawwe jo miskien te krijen mei regels foar soartebeskerming út de Omjouwingswet. Nim kontakt op mei de Provinsje Fryslân.

Lânskipsbiografy

Op de webside Lânskipsbiografy kinne jo ferhalen lêze en fine jo kaarten en ôfbyldingen oer it ûntstean fan ús lânskip. Us lânskip is it resultaat fan iuwenlange foarming. It feroare troch bygelyks de iistiid, eroazje, ferfeaning en troch de bewenners fan it gebiet.

Foar wa?

De lânskipsbiografy is der foar elkenien. Fan natuerleafhawwers, ynwenners, boeren en natuerbehearders, oant ûntwerpers en beliedsmakkers.

Jo kinne de lânskipsbiografy brûke om mear te witten te kommen oer it lânskip fan de gemeente. Foar it opstellen fan alderlei soarten plannen, lykas gebietsplannen, werynrjochtingsplannen, rekreaasje-rûtes en doarpsfyzjes.

Kosten

Wet- en regeljouwing

De folgjende wetten fine jo op de webside Overheid.nl (nasjonaal):

  • Omjouwingswet.

De folgjende regeljouwing finne jo op ’e webside Overheid.nl (lokaal).

  • Erfgoedferoardering gemeente Ljouwert.