Fluch oan:

Melding yntsjinje

Jo kinne in melding yntsjinje oer

 • Offal
  • Klacht oer bedriuwsôffal
 • Boaiem
  • Boaiemfersmoarging troch in bedriuw
  • Lekkende brânstoftank
 • Lûd en strieling
  • Yndustrylawaai
  • Laden of lossen fan bedriuwen
  • Lawaai fan hoareka
  • Muzyklawaai út bedriuwen
 • Loft/stank
  • Stank fan bedriuwen
  • Stof fan bedriuwen

Omjouwingsynspekteurs kontrolearje ûnder mear op

 • Boaiemfersmoarging
 • Loftfersmoarging
 • Lûdsoerlêst
 • Offal stoarten of ferbrânen
 • Stankoerlêst
 • Wetterfersmoarging

As in bedriuw de miljeuwet- of regeljouwing ek echt oertrêdet, giet de gemeente oer ta hanthavening. De ynspekteurs kinne úteinlik in twangsom oplizze of bestjoerstwang tapasse.

Hoe wurket it?

As jo it fermoeden hawwe dat in bedriuw yn ’e gemeente Ljouwert de miljeuregels oertrêdet, dan kinne jo in folgjende dwaan:

 • Foar in driuwende oertrêding, ûnder iepeningstiden en as de oertrêding him op dit stuit foardocht: nim kontakt op mei de gemeente Ljouwert.
 • Foar in driuwende oertrêding, bûten iepeningstiden en as de oertrêding him op dit stuit foradocht: nim kontakt op mei de plysje fia 0900-8844.
 • De oertrêding is net driuwend: jou in melding troch.

Wet- en regeljouwing

De folgjende wetten fine jo op de webside Overheid.nl (lokaal):

 • Wet miljeubehear
 • Beslút algemiene regels foar ynrjochtingen miljeubehear
 • Wet boaiembeskerming
 • Wet lûdshinder