Inhoudsopgave:

Melding indienen

U kunt een melding indienen over

 • Afval
  • Klacht over bedrijfsafval
 • Bodem
  • Bodemvervuiling door bedrijf
  • Lekkende brandstoftank
 • Geluid en straling
  • Industrielawaai
  • Laden en lossen van bedrijven
  • Lawaai horeca
  • Muzieklawaai uit bedrijven
 • Lucht/stank
  • Stank bedrijven
  • Stof bedrijven

Omgevingsinspecteurs controleren onder andere op

 • Bodemvervuiling
 • Luchtverontreiniging
 • Geluidsoverlast
 • Afval storten of verbranden
 • Stankoverlast
 • Waterverontreiniging

Als een bedrijf de milieuwet- of regelgeving daadwerkelijk overtreedt, gaat de gemeente over tot handhaving. De inspecteurs kunnen uiteindelijk een dwangsom opleggen of bestuursdwang toepassen.

Hoe werkt het?

Als u het vermoeden heeft dat een bedrijf in de gemeente Leeuwarden de milieuregels overtreedt, dan kunt u het volgende doen:

 • Voor een spoedeisende overtreding, tijdens openingstijden en de overtreding vindt op dit moment plaats: neem contact op met de gemeente Leeuwarden.
 • Voor een spoedeisende overtreding, buiten openingstijden en de overtreding vindt op dit moment plaats: neem contact op met de politie via 0900-8844.
 • De overtreding is niet spoedeisend: geef een melding door.

Wet- en regelgeving

De volgende wetten vindt u op de website Overheid.nl (nationaal):

 • Wet milieubeheer
 • Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer
 • Wet bodembescherming
 • Wet geluidhinder