Fluch oan:

Wat hawwe jo nedich foar in oanfraach?

De folgjende dokuminten leverje jo yn by de oanfraach:

 • In offerte mei jo namme, adres en wenplak derop.
 • In omskriuwing fan alle enerzjybesparjende maatregels of wenningferbetteringen dy’t útfierd wurde. Jou ek de namme troch fan it brûkte (isolaasje)materiaal.
 • De kosten dy’t jo makke hawwe.

Binne jo fan doel it ferduorsumjen sels te dwaan?

 • In plan mei de wurksumheden dy’t jo útfiere sille.
 • In oersicht mei de ferwachte kosten.
 • In helbere planning fan alle wurksumheden.
 • Yn it gefal de verwaarmingstsjettel ferfongen wurdt: In bewiis dat de âlde tsjettel âlder is as 15 jier. Jo kinne dit bewize mei in rekken of in foto fan it typenûmer.
 • Jo kinne allinnich subsydzje krije foar de kosten fan de materialen, net foar jo eigen oeren.

Spoumuorre-isolaasje is net mooglik

De gemeente Ljouwert kin yn de praktyk no gjin subsydzje foar spoumuorre- of dakisolaasje fan bûtenôf jaan. Yn spoumuorren en dakken fan in wenning kinne nammentlik flearmûs- en fûgelsoarten húzje. It fersteuren en deadzjen fan dizze soarten en it fernielen fan harren ferbliuwplakken is op grûn fan de Omjouwingswet en it Beslút aktiviteiten leefomjouwing ferbean. Der wurdt wurke oan manieren om isolearjen op in natuerfreonlike wize mooglik te meitsjen. Sadree’t dit kin, komt der op dizze side mear ynformaasje oer de mooglikheid fan subsydzje. Wolle jo mear witte, dan kinne jo sjen op de webside oer natuerfreonlik isolearjen fan de Provinsje Fryslân.

Betingsten

 • Jo binne eigener fan de wenning yn de gemeente Ljouwert en bewenje dy.
 • Jo wenning hat it enerzjylabel D, E, F of G.
 • Hat jo wenning gejin fêststeld enerzjylabel? Dan moat dizze boud wêze fóár 1982.
 • Jo wenning hat in maksimale WOZ-wearde fan € 268.000 (peildatum 1 jannewaris 2022).
 • It ynkommen fan jo húshâlding is net mear as € 48.625 bruto per jier.
 • Jo kinne per adres/húshalding ien kear gebrûk meitsje fan dizze subsydzje.
 • Jo freegje earst subsydzje oan. Dêrnei fiere jo de maatregel pas út.

Hichte subsydzje

Jo kinne maksimaal € 2.500 oan subsydzje oanfreegje. Kostje de maatregels mei-inoar jo minder as € 2.500? Dan kinne jo maksimaal it totaalbedrach fan de maatregels oanfreegje.

Wat dogge jo as de enerzjybesparjende wenningmaatregels útfierd binne?

Jo moatte in fersyk ta fêststelling ynleverje. Dat dogge jo troch it werom stjoeren fan it deklaraasjeformulier dat jo by de beslissing fan jo oanfraach krigen hawwe. Jo dogge by dit deklaraasjeformulier ek de faktueren en/of betelbewizen.

 

Yn it gefal fan in doch-it-selsinisjatyf en jo de wenning sels ferduorsume hawwe, heakje jo oan dit deklaraasjeformulier ta:

 • In foto fan de situaasje foar en nei it ôfrûnjen fan de enerzjybesparjende wenningmaatregels. Op de foto stiet de datum wannear’t de foto makke is.
 • In rekken (kassabon) of oerienkomst foar de kochte materialen mei jo namme, adres en wenplak derop.

Kinne of wolle jo dit net digitaal oanfreegje?

Download it Oanfraachformulier Subsydzjeregeling enerzjybesparjende wenningmaatregels en ful it yn. Stjoer it formulier op nei de gemeente Ljouwert. Jo meie it ek ynleverje op it Gemeentehûs.

Wet- en regeljouwing

De folgjende regeljouwing finne jo op ’e webside fan Overheid.nl (lokaal).

 • Subsydzjeregeling enerzjybesparjende wenningmaatregels