Fluch oan:

Global Goals

Op Heldedei freget Ljouwert omtinken foar de Duorsume Untwikkelingsdoelstellingen fan de Feriene Naasjes. Dy 17 doelen, op dy dei eksakt 5 jier lyn fêststeld troch alle lidsteaten fan de VN, foarmje in wrâldwide aginda foar in earlikere, duorsumere en bettere wrâld yn 2030. As Global Goals Gemeente lit Ljouwert sjen dat sy dy doelen heech yn it findel hat en dêr in aktive bydrage oan leverje wol.

 

Fairtrade Gemeente

Ljouwert hat sûnt 2017 de titel Fairtrade Gemeente. Yn ’e mande mei belutsen ynwenners (frijwilligers) en ûndernimmers wolle wy earlike hannel en duorsum gebrûk oanmoedigje. Sa dogge wy mei oan de lanlike kampanje fan Stichting Fairtrade Gemeenten.

Sjoch foar mear ynformaasje op de webside Fairtrade gemeente Ljouwert en op de webside FaireLeeuwarden.

Lokale Helden

Mar dy bydrage, dy leveret de gemeente net allinnich. Dat docht sy yn ’e mande mei alle ynwenners, bedriuwen en organisaasjes yn ’e stêd en omkriten. Op 23 septimber wol de gemeente harren, dy’t op eigen inisjatyf in bydrage leverje oan in duorsumere wrâld, betankje én yn it sintsje sette. Dêrom beneamt de gemeente op dy dei foar de fyfde kear in oantal ‘lokale helden’. Dat binne minsken, inisjativen of organisaasjes dy’t deistich, belangeleas, de wrâld in bytsje duorsumer meitsje en dêrmei it berikken fan de Globals Goals in bytsje tichter by bringe.

 

Nominearje dyn held

De gemeente wol dizze helden graach mei jim, de Ljouwerters, selektearje. Dêrom ropt de gemeente alle ynwenners fan Ljouwert op om duorsume inisjativen, organisaasjes en persoanen te nominearjen foar Held fan 2023. Dat kinne minsken wêze dy’t har ynsette foar earmoedbestriding, skjinnere enerzjy, better ûnderwiis, mear gendergelikens, bioferskaat en noch folle mear.

Heldedei

Lokale helden yn it sintsje sette? Dat dienen wy altyd op Flaggedei. Mar om’t it dit jier de fyfde fiering is en dus in lustrumedysje, pakke wy grutter út. Net allinnich de Lokale Helden wurde keazen, mar ek wurde dy dei de Fairtrade-sertifikaten útrikt. Sneon 23 septimber stiet dus hielendal yn it teken fan helden. Yn alle foarmen en maten. Fandêr de nije namme: Heldedei.

Jou dyn held foar 2023 troch

Ek foar 2023 siket gemeente Ljouwert Lokale Helden. Kensto in persoan, organisaasje of bedriuw dy’t oan boppesteande omskriuwing foldocht? Stjoer foar 21 july in mail nei heldendag@leeuwarden.nl mei: dyn eigen kontaktgegevens, de persoan of ynstânsje dy’tst nominearrest en wêrom’tst dyjinge nominearrest.

De helden fan 2022

De helden fan 2021

De helden fan 2020

De helden fan 2019

Wat dogge wy no al

 • It kolleezjeprogramma fan de gemeente Ljouwert giet út fan de Global Goals. Bygelyks troch te beloven dat wy ús ynsette foar:
  • ynklusyf ûnderwiis
  • fermindering fan sosjale en ekonomyske ûngelikens
  • beskerming fan ekosystemen
 • Oare beliedsstikken geane safolle mooglik út fan de Global Goals.
 • Wy wurkje gear mei maatskiplike organisaasjes, boargerinisjativen, kennisynstellingen, ûnderwiisynstellingen en bedriuwen. Dat is al goed te sjen op ferskillende kampussen.
 • Wy binne de iennichste Nederlânske gemeente dy’t dielnimt oan it UN Global Compact Network.
 • Studinten fan de RUG/Campus Fryslân ûndersykje hoe serieus at wy dwaande binne mei de Global Goals.