Fluch oan:

In kliïntûndersteuner út jo eigen omjouwing

Jo kinne altyd immen freegje dy’t jo kenne. Bygelyks immen út jo famylje, in freon, freondinne of goede buorman of buorfrou. Dy persoan mei mei jo mei nei in petear mei in sosjaal wurker of konsulint Wmo of Jeugdhelp fan de gemeente. Ek kin dy persoan jo helpe by it yntsjinjen fan in klacht of beswier.

In frijwilliger as kliïntûndersteuner

Jo kinne help krije fan in frijwilliger fan it Buertservicepunt. De frijwilliger helpt en advisearret by fragen oer wenjen, wurk en ûndersteuning. Ek helpt de frijwilliger jo yn it kontakt mei organisaasjes of de gemeente. Wolle jo gebrûk meitsje fan in frijwilliger? Nim kontakt om mei in Buert- of doarpskeamer by jo yn de buert.

In ûnôfhinklik kliïntûndersteuner (OCO)

Jo kinne ek help krije fan immen fan Zorgbelang Fryslân, Jeugdstem of MEE Noord. Sy tinke mei jo mei oer hokker help by jo fraach past. Of helpe jo as jo net tefreden binne oer de help of stipe dy’t jo krije. Sy helpe ek by klachten oer jo soarchoanbieder of de gemeente. Dy ûndersteuning is fergees.

Kontaktgegevens Zorgbelang Fryslân

 • Telefoannûmer: 085-4832432
 • E-mail: adviespunt@zorgbelang-fryslan.nl
 • Webside: Zorgbelang Fryslân

Kontaktgegevens Jeugdstem (ûnderdiel fan Zorgbelang Fryslân)

 • Telefoannûmer: 088 555 1000
 • Webside: Jeugdstem

Kontaktgegevens MEE Noord

 • Telefoannûmer: 088-0231100
 • E-mail: aanmeldpunt@meenoord.nl
 • Webside: MEE Noord

Klacht yntsjinje of beswier meitsje

Mear ynformaasje fine jo op de pagina Melding wen-, wurk- en leefomjouwing (kopke ‘Klacht yntsjinje’) of op de pagina Beswierskrift yntsjinje.

Mear ynformaasje of fragen?

 • Mear ynformaasje oer de Wmo fine jo op de pagina Wmo.
 • Mear ynformaasje oer Jeugdhelp fine jo op de pagina Jeugdhelp.
 • Oare fragen? Nim kontakt op mei de gemeente Ljouwert.