Fluch oan:

Wat nimme jo mei nei it gemeentehûs?

Jo komme persoanlik lâns op it gemeentehûs. Ek jo partner en bern, as dy der binne.

 • In paspoart of identiteitsbewiis.
 • As it foar jo jildt, in:
  • Houliksakte
  • Echtskiedingsakte
  • Akte fan ferstjerren as bewiis dat it houlik troch ferstjerren ûntbûn is.
  • Berte-akten fan de bern.
  • Dokuminten dêr’t út blykt dat jo yn in bepaald pân wenje. Bygelyks in hierkontrakt, eigendomsbewiis of in ferklearring fan de haadbewenner fan it pân.

Binne jo yn it bûtenlân berne?

Nim in berte-akte mei. Soms moat dy legalisearre wêze. Mear ynformaasje fine jo op de website fan it Ministearje fan Justysje.

Hawwe jo in frjemde nasjonaliteit?

Nim in bewiis fan rjochtmjittich ferbliuw mei. Dat hoecht net as jo ynwenner(s) fan de Europeeske Uny binne.

Komme jo fan Aruba, Curaçao of Sint Maarten?

Nim in bewiis fan útskriuwing mei.

Kosten

Fergees