Inhoudsopgave:

Evenementen Groene Ster

De gemeente wil evenementen blijven stimuleren en faciliteren in De Groene Ster. De reden hiervoor is onder andere dat evenementen laagdrempelig zijn en toegankelijk voor een breed publiek. Ook komen door de evenementen veel mensen in aanraking met cultuur. Evenementen geven ook een impuls aan de Leeuwarder economie.

De Groene Ster en de binnenstad hebben de grootste aantrekkingskracht op het houden van evenementen. Beide locaties zijn en blijven om die reden belangrijke evenementenlocaties. Zie ook de pagina Locatieprofiel evenementen.

Aanpassing bestemmingsplan

Om de festivals mogelijk te maken in De Groene Ster heeft de gemeente tot nu toe gewerkt met omgevingsvergunningen. Hiermee kan worden afgeweken van het bestaande bestemmingsplan. De opdracht aan de gemeente – mede door uitspraken van de rechter – is om het houden van evenementen te regelen via het bestemmingsplan zelf. In dit geval een gedeeltelijke aanpassing (partiële herziening), omdat het bestemmingsplan De Groene Ster voor een groot deel goed werkt. Daarnaast omdat evenementen niet in het hele gebied van De Groene Ster worden gehouden. Deze aanpassing van het plan gaat via een bestemmingsplanprocedure. Een bestemmingsplanprocedure is een lange procedure. Ook is het iets dat we zorgvuldig willen doorlopen om omwonenden, evenementenorganisaties en andere belanghebbenden een stem te geven. In 2018 is met dit proces begonnen, is een plan van aanpak opgesteld en waren er met belanghebbenden diverse gesprekken.

Terugblik

Het voorontwerpbestemmingsplan heeft van 26 juli 2018 tot en met 19 september 2018 ter inzage gelegen. Dat betekent dat iedereen dit plan kon bekijken. Op het voorontwerp zijn meerdere reacties binnengekomen. Deze inspraakreacties (zienswijzen) zijn meegenomen bij het opstellen van het ontwerp bestemmingsplan.

De Rechtbank Noord-Nederland heeft bij drie uitspraken over evenementen in De Groene Ster in 2018 geoordeeld dat er een Passende Beoordeling op de grond van de Wet Natuurbescherming moet komen over de impact van de (muziek)evenementen op de meervleermuis. In een Passende Beoordeling worden de mogelijke effecten verder onderzocht en kunnen maatregelen worden beschreven die er voor zorgen dat negatieve effecten uitblijven. Bij het bepalen of een Passende Beoordeling nodig is, mogen de maatregelen overigens niet worden meegenomen. Het uitvoeren van een Passende Beoordeling leidt tot het verplicht opstellen van een milieueffectrapport (MER). Het MER brengt alle verwachte milieueffecten in beeld die van belang zijn voor de besluitvorming. De Passende Beoordeling zal onderdeel uitmaken van het MER. Met het MER/ Passende Beoordeling kan de gemeenteraad van Leeuwarden de milieugevolgen meewegen bij de besluitvorming over het bestemmingsplan.

Waar staan we nu

De partiële herziening bestemmingsplan Groene Ster lag van 30 maart t/m 11 mei 2023 ter inzage. Met andere woorden: het ontwerp bestemmingsplan Groene Ster is klaar.

Vanaf nu kan iedereen het plan bekijken in het gemeentehuis of digitaal via overheid.nl. Voor iedereen was het tot en met 11 mei 2023 ook mogelijk om hierop te reageren. Ambtelijk heet dat ‘een zienswijze indienen’.

Vervolgens wordt gekeken of er naar aanleiding van de reacties het ontwerpplan nog wordt aangepast. Vermoedelijk wordt dan na de zomer het vernieuwde bestemmingsplan via het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad voorgelegd.

De eerste stap in de procedure was het afbakenen van de onderzoekskaders voor het milieueffectrapport. Dit gebeurt in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau. In deze notitie is onder meer beschreven wat de gemeente Leeuwarden mogelijk wil maken in De Groene Ster, welke milieueffecten worden onderzocht en met welke diepgang. De notitie lag van 6 februari 2020 tot en met 18 maart 2020 ter inzage.

De onafhankelijke Commissie voor de Milieueffectrapportage is gevraagd om advies te geven over de Notitie Reikwijdte en Detailniveau. En later ook over het milieueffectrapport met Passende Beoordeling. Op 27 februari 2020 was er een informatiebijeenkomst. Op deze avond werd ingegaan op het proces tot nu toe, op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau en het vervolg om te komen tot het bestemmingsplan dat evenementen mogelijk maakt.

Met de daargenoemde opmerkingen, inspraakreacties en ook verschillende onderzoeksuitkomsten is het bestemmingsplan verder uitgewerkt. Daarbij is ook rekening gehouden met uitspraken van de rechtbank die er de afgelopen jaren zijn geweest.

Nieuwsbrieven, verslagen, presentaties etc.

Nieuwsbrief omwonenden De Groene Ster

Wilt u op de hoogte blijven over de ontwikkelingen in recreatiegebied De Groene Ster? Schrijf u dan in via het Aanmeldformulier voor de nieuwsbrief.

Presentaties informatiebijeenkomsten

Omwonenden en andere geïnteresseerden die naar aanleiding van de informatiebijeenkomst op 30 november 2022 nog vragen hadden, konden deze stellen aan de vakspecialisten tijdens de infoavond op donderdagavond 8 december 2022.

Klankbordgroep gemeenteraad

Plan van aanpak 2018

Verslagen belanghebbenden 2018