Snel naar:

Evenementen Groene Ster

De gemeente wil evenementen blijven stimuleren en faciliteren in De Groene Ster. De reden hiervoor is onder andere dat evenementen laagdrempelig zijn en toegankelijk voor een breed publiek. Ook komen door de evenementen veel mensen in aanraking met cultuur en geven ze een impuls aan de Leeuwarder economie.

 

De Groene Ster en de binnenstad hebben de grootste aantrekkingskracht op het houden van evenementen. Beide locaties zijn en blijven om die reden belangrijke evenementenlocaties. Zie ook de pagina: locatieprofiel evenementen.

Aanpassing bestemmingsplan

Om de festivals mogelijk te maken in De Groene Ster heeft de gemeente tot nu toe gewerkt met omgevingsvergunningen, waarmee kan worden afgeweken van het bestaande bestemmingsplan. De opdracht aan de gemeente – mede door uitspraken van de rechter – is om het houden van evenementen te regelen via het bestemmingsplan zelf. In dit geval een gedeeltelijke aanpassing (partiële herziening), omdat het bestemmingsplan Groene Ster grotendeels goed functioneert en nog redelijk recent is. Daarnaast omdat evenementen niet in het hele plangebied van De Groene Ster plaatsvinden. Een bestemmingsplanprocedure is een lange procedure. Ook is het een proces dat we zorgvuldig willen doorlopen om omwonenden, evenementenorganisaties en andere belanghebbenden een stem te geven. In 2018 is met dit proces begonnen, is een plan van aanpak opgesteld en waren er met belanghebbenden diverse gesprekken.

Terugblik

Het voorontwerpbestemmingsplan heeft van 26 juli 2018 tot en met 19 september 2018 ter visie gelegen. Op het voorontwerp zijn meerdere reacties binnengekomen. Deze inspraakreacties worden meegenomen bij het opstellen van het ontwerp bestemmingsplan.

De Rechtbank Noord-Nederland heeft bij drie uitspraken over evenementen in De Groene Ster in 2018 geoordeeld dat er een Passende Beoordeling op de grond van de Wet Natuurbescherming moet komen over de impact van de (muziek)evenementen op de meervleermuis. In een Passende Beoordeling worden de mogelijke effecten verder onderzocht en kunnen maatregelen worden beschreven die er voor zorgen dat negatieve effecten uitblijven. Bij het bepalen of een Passende Beoordeling nodig is, mogen de maatregelen overigens niet worden meegenomen. Het uitvoeren van een Passende Beoordeling leidt tot het verplicht opstellen van een milieueffectrapport (MER). Het milieueffectrapport brengt alle verwachte milieueffecten in beeld, die van belang zijn voor de besluitvorming. De Passende Beoordeling zal onderdeel uitmaken van het milieueffectrapport. Met het MER/ Passende Beoordeling kan de gemeenteraad van Leeuwarden de milieugevolgen meewegen bij de besluitvorming over het bestemmingsplan.

Waar staan we nu

De eerste stap in de procedure is het afbakenen van de onderzoekskaders voor het milieueffectrapport. Dit gebeurt in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau. In deze notitie is onder meer beschreven wat de gemeente Leeuwarden mogelijk wil maken in De Groene Ster, welke milieueffecten worden onderzocht en met welke diepgang. De notitie lag van 6 februari 2020 tot en met 18 maart 2020 ter inzage. De onafhankelijke Commissie voor de Milieueffectrapportage is gevraag om advies te geven over de Notitie Reikwijdte en Detailniveau en later ook over het milieueffectrapport met Passende Beoordeling. Op donderdagavond 27 februari 2020 was er een informatiebijeenkomst. Op deze avond werd ingegaan op het proces tot nu toe, op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau en het vervolg om te komen tot het bestemmingsplan dat evenementen mogelijk maakt. Met de daargenoemde opmerkingen, inspraakreacties en ook verschillende onderzoeksuitkomsten is het plan verder uitgewerkt. Daarbij is ook rekening gehouden met uitspraken van de rechtbank die er de afgelopen jaren zijn geweest. Op dit moment worden in alle documenten de puntjes op de spreekwoordelijke ‘i’ geplaatst. Het nieuwe ontwerpbestemmingsplan wordt naar verwachting in februari 2023 ter visie gelegd.

Presentatie informatiebijeenkomst raad 30 november 2022

Presentatie informatieavond 5 september 2018