Fluch oan:

Foar mear ynformaasje oer ûndersteuning út de Wmo wei, gean lâns by de Buert- of doarpskeamer by jo yn ’e buert. Nim kontakt op mei de gemeente Ljouwert. Yn de PGB ynformaasjefolder kinne jo mear lêze oer de betingsten, taken en regels foar in PGB. Ek lêze jo hjiryn wat jo sels dwaan moatte om in PGB te regeljen:

Mear ynformaasje oer de Wmo fine jo op de pagina Wmo.