Fluch oan:

Wat nimme jo mei nei it gemeentehûs?

  • It orizjinele dokumint dat jo bekrêftigje litte wolle. Wy meitsje hjir in kopy fan.
  • In legitimaasjebewiis. Bygelyks in paspoart, identiteitskaart, rydbewiis of ferbliuwsfergunning.

Jo kinne it dokumint fuortdaliks meinimme.

Wat kin net by de gemeente bekrêftige wurde?

In diploma of tsjûchskrift Gean hjirfoar nei:

Kosten

€ 10,40.