Fluch oan:

Kinne of wolle jo dit net digitaal oanfreegje?

Download it Oanfraach frijstelling learplicht en folje it yn. Stjoer it formulier op nei de Gemeente Ljouwert. Jo meie it ek ynleverje op it Gemeentehûs.

Learplicht en kwalifikaasjeplicht

  • As jo tusken 5 en 16 jier âld binne, moatte jo ferplicht nei skoalle.
  • Tusken 16 en 18 binne jo kwalifikaasjeplichtich. Dit betsjut dat jo in startkwalifikaasje helje moatte. Dit is een hafû- of mbû (nivo 2 of heger)-diploma.
  • Dogge jo praktykûnderwiis of folgje jo ûnderwiis yn de útstreamprofilen arbeid of deibesteging op it fuortset spesjaal ûnderwiis (VSO)? Dan binne jo frijsteld fan de kwalifikaasjeplicht.

Mear witte of freegje?

Mear ynformaasje fine jo yn de flyer learplicht en op de webside fan RMC Fryslân Noard. Of stjoer in e-mail nei leerplicht@leeuwarden.nl.