Fluch oan:

Berneopfangfoarsjenning starte

Oanmelde

Ful hjirfoar earst it digitale formulier yn op de webside fan de Ryksoerheid. Meld jo berneopfangfoarsjenning dêrnei digitaal by ús oan fia Berneopfangfoarsjenning oanmelde.

Kinne of wolle jo dit net digitaal oanfreegje?

Gean nei de webside fan de Ryksoerheid foar it papieren formulier. Stjoer it formulier op nei de gemeente Ljouwert. Jo meie it ek ynleverje op it Gemeentehûs. By in papieren oanfraach duorret de ferwurking fan jo oanfraach langer.

Wat bart der mei jo oanfraach?

De GGD kontrolearret oft jo berneopfangfoarsjenning oan de wetlike kwaliteitseasken foldocht. Is dit it gefal? Dan registrearje wy jo organisaasje yn it Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Jo ûntfange in brief fan ús, as jo ynskreaun stean yn it LRK.

Berneopfangfoarsjenning wizigje

Folje hjirfoar earst it digitale formulier yn op de webside fan de Ryksoerheid.  Jou dêrnei jo wiziging digitaal oan ús troch fia Berneopfangfoarsjenning registraasje wizigje.

Kinne of wolle jo dit net digitaal oanfreegje?

Gean nei de webside fan de Ryksoerheid foar it papieren formulier. Stjoer it formulier op nei de gemeente Ljouwert. Jo meie it ek ynleverje op it Gemeentehûs. By in papieren oanfraach duorret de ferwurking fan jo oanfraach langer.

Kosten

Sûnt 1 jannewaris 2023 betelje jo kosten foar de oanfraach foar in berneopfangfoarsjenning. Ek by hâlderwizigingen. Bygelyks in nije eigener of in nij adres. Dit jildt net as it om in adreswiziging giet fan in gastâlderburo.

  • Oanfraach foar in berneopfangfoarsjenning € 2.268,75.
  • Oanfraach foar in gastâlderopfangfoarsjenning € 453,75.

Wet- en regeljouwing

De folgjende wetten fine jo op de webside Overheid.nl (lokaal):

  • Wet berneopfang
  • Regeling Wet berneopfang
  • Beslút kwaliteit berneopfang

De folgjende regeljouwing finne jo op ’e webside Overheid.nl (lokaal).

  • Beliedsregels tasicht en hanthavening berneopfang gemeente Ljouwert 2021