Fluch oan:

Wat is in tekene register?

Dat wol sizze dat de gemeente it register goedkard hat. De boargemaster hat it Digitaal Opkeapers Register (DOR) tekene. As jo in eigen bedriuwssysteem hawwe, kinne jo dat fergees ferbine mei it DOR. Sa foldogge jo fuortdaliks oan de wetlike easken.

Wa moat in register byhâlde?

Jo hâlde in register by as jo brûkt en ûngeregeld guod opkeapje en wer ferkeapje. Ungeregeld guod is guod dat meastal net of hast noait te keap is.

Jo hâlde in register by as jo hannelje yn bygelyks metalen, edelstiennen, oerwurken, keunstfoarwerpen, auto’s, motorfytsen, bromfytsen, fytsen, foto-, film-, radio-, audio- en fideoapparatuer en kompjûters en laptops.

Wet- en regeljouwing

De folgjende regeljouwing finne jo op ’e webside Overheid.nl (lokaal).

  • Algemiene Pleatslike Feroardering (APV) Ljouwert