Fluch oan:

Betingsten

  • De ‘Subsydzje Frijwilligers spesjaal jeugdwurk’ is bedoeld foar aktiviteiten rjochte op edukative, sosjale, rekreative en kreative ûntjouwing fan jongeren yn de âldens fan 5 oant en mei 17 jier, mei in ferstanlike of in lichaamlike beheining, dy’t ferbliuwe yn in sosjale efterstânssituaasje.
  • De regeling is fan tapassing op spesjaal jeugdwurk dat útfierd wurdt troch frijwilligers (eventueel ûndersteund troch beropskrêften).

Wet- en regeljouwing

De folgjende regeljouwing finne jo op ’e webside fan Overheid.nl (lokaal):

  • Algemiene Subsydzjeferoardering Ljouwert.
  • Regeling Subsydzje Frijwilligers spesjaal jeugdwurk.