Fluch oan:

Kinne of wolle jo dit net digitaal oanfreegje?

Download it Oanfraachformulier stúdzjetaslach en ful yn. Stjoer it formulier op nei de gemeente Ljouwert. Doch dit net earder as 2 wiken foardat jo stúdzje begjint. Jo meie it ek ynleverje op it Gemeentehûs.

Wat binne de betingsten?

  • Jo krije stúdzjefinansiering (WSF 2000) of jo krije jild op grûn fan de Wet Tegemoetkoming Onderwijsbijdrage en Schoolkosten (WTOS).
  • Jo kinne troch in beheining of sykte net wurkje neist jo stúdzje. Om te beoardieljen oft dit foar jo sa is, freegje wy in ûnôfhinklik medysk advys op. Soms is in medysk advys net nedich. Bygelyks as út it advys fan de behanneljen arts/tearapeut dúdlik blykt dat jo net wurkje kinne neist jo stúdzje. Mei dy ynformaasje beslute wy oft jo stúdzjetaslach krije.

Krije jo in Wajong-útkearing en folgje jo in stúdzje?

Dan ha jo gjin rjocht op stúdzjetaslach.

Krije jo in staazjefergoeding?

Jou oan ús troch hoefolle staazjefergoeding oft jo krije. Krije jo mear staazjefergoeding as € 211,67 per moanne? Dan wurdt jo stúdzjetaslach leger.

Moatte jo sjen litte hokker kosten oft jo hawwe?

Nee. Om de stúdzjetaslach te krijen is dat net nedich.

Hoe heech is de taslach?

Leeftiid Stúdzjetaslach per moanne (netto)
21 jier en âlder € 352,80
20 jier € 282,23
19 jier € 211,67
18 jier € 176,40
17 jier € 139,35
16 jier € 121,71
15 jier € 105,84

 

Kontrolearje sels wêr’t jo rjocht op hawwe

Wolle jo witte op hokker regelingen en taslaggen oft jo rjocht hawwe? Doch de check fia de webside datgeldtvoormij.

Fragen of help nedich?

Gean lâns by de buert- of doarpskeamer by jo yn ’e buert. Nim kontakt op mei de gemeente Ljouwert.