Fluch oan:

Wolle of kinne jo dit net digitaal oanfreegje?

Download it Oanfraachformulier partisipaasjepreemje (PDF, 70.19 KB) en ful yn. Stjoer it formulier op nei de gemeente Ljouwert. Jo meie it ek ynleverje op it Gemeentehûs.

Betingsten

 • Jo kinne de preemje ien kear per jier oanfreegje.
 • Jo hawwe in jier lang partisipaasje-aktiviteiten dien.
 • Jo wenje yn de gemeente Ljouwert.
 • Jo ûntfange in útkearing fan de gemeente Ljouwert.
 • Jo binne âlder as 27 jier en jonger as de AOW-leeftyd.

Wannear hawwe jo gjin rjocht op de partisipaasjepreemje?

 • As jo allinnich mantelsoarch jouwe.
 • As jo in frijwilligersfergoeding ûntfange foar jo aktiviteiten.
 • As jo parttime wurkje neist jo partisipaasje-aktiviteiten.
 • As jo in re-yntegraasjetrajekt nei wurk folgje.
 • As jo mei in yndikaasje deibesteging folgje.
 • As jo it ôfrûne jier al in partisipaasjepreemje ûntfongen hawwe.

Kontrolearje sels wêr’t jo rjocht op hawwe

Doch de check fia de webside datgeldtvoormij. Hjir kinne jo sjen oft jo rjocht hawwe op mear regelingen en taslagen.