Fluch oan:

Hûs oan Hûs

Yn it Hûs oan Hûs-wykblêd binne de ‘Oansizzingen’ fan de gemeente Ljouwert te lêzen. Bygelyks berjochten oer fergunningen dy’t oanfrege en ferliend binne. Mear ynformaasje hjiroer is te finen ûnder it kopke ‘Oansizzingen’ op dizze side.

Hûs oan Hûs net krigen?

Jo kinne de Hûs oan Hûs-krante noch op ferskate oare wizen lêze:

Gemeenteblêd

Wy publisearje nijsberjochten, oankundigingen fan ynformaasjegearkomsten, boufergunningen, kapfergunningen en oare berjochten yn it Gemeenteblêd.

Staatscourant

Romtlike plannen, ferkearsbesluten en oare berjochten publisearje wy yn de Staatscourant.

Romtlike plannen dêr’t de proseduere noch fan rint, kinne jo besjen en jo kinne jo reaksje jaan.

Wat is in romtlik plan?

Yn in romtlik plan stiet wat der mei romte yn de gemeente dien wurde mei. Foarbylden binne in bestimmingsplan, wizigingsplan en guon ûmjouwingsfergunningen.

Yn in romtlik plan stiet ek wêr’t winkels, hoareka en bedriuwen har fêstigje meie en hoe grut gebouwen wêze meie.

Wet- en regeljouwing

De wet- en regeljouwing fan de gemeente Ljouwert kinne jo fine op de webside Overheid.nl.

Hoe wurket it?

  • Folje de postkoade in by ‘Zoek op locatie’. Bygelyks: 8913.
  • Folje de titel fan de wet- en regeljouwing dy’t jo sykje yn by ‘Woord of zinsdeel’. Bygelyks: Algemene Plaatselijke Verordening.
  • Klik op ‘Zoeken’. Der kinne ferskate siden mei ‘Zoekresultaten’ jûn wurde.

Sintraal register foar mienskiplike regelingen

Mienskiplike regelingen binne gearwurkingen tusken ferskate oerheden. Bygelyks: gemeenten, provinsjes en wetterskippen.

Sintraal register ynsjen

Jo kinne it sintrale register digitaal ynsjen.

Gjin lokaal register mear

Sûnt 2021 hoecht de gemeente gjin lokaal register foar mienskiplike regelingen by te hâlden.

It sintrale register is it plak dêr’t alle ynformaasje oer mienskiplike regelingen (GR-en) te finen is.

De GR-en sels moatte de ynformaasje oer harren regelingen byhâlde. Dit jildt net as de GR in sintrumregeling is. Dit is in regeling dêr’t gjin organisaasje by oprjochte wurdt. Yn dat gefal moat de oanwiisde, boarnehâldende gemeente of provinsje de gegevens yn it sintrale register byhâlde.

Fragen of help nedich?

Nim kontakt op mei de gemeente Ljouwert.