Fluch oan:

Wat docht in advysried?

  • Helpt mei sadat ynwenners harsels rêde kinne en eigen ferantwurdlikheid nimme, wêrby’t rekken holden wurdt mei kwetsbere groepen/minsken.
  • Advisearret oer it meidwaan fan ferskillende groepen yn de mienskip op grûn fan wat sy kinne.
  • Helpt de sûnens fan alle ynwenners te ferbetterjen en sosjaal ekonomyske sûnensferskillen werom te kringen.
  • De advysried is ûnôfhinklik en kin op eigen inisjatyf alderlei wichtige en nijsgjirrige ûnderwerpen besprekke en op de lokale aginda sette.

Gearstalling advysried

De advysried bestiet út 15 leden, dêrûnder in ûnôfhinklik foarsitter, in sekretaris en in ponghâlder.

Mear ynformaasje?

Gean nei de webside fan Advysried foar it Sosjaal Domein.