Fluch oan:

Wannear kin ik it reisdokumint besoargje litte?

Fan moandei oant en mei freed fan 08:00 oant 22:00 oere. Op sneon fan 08:00 oant 18:00 oere.

Wannear is besoargjen net mooglik?

  • As jo in spoedoanfraach dien hawwe.
  • As jo yn de lêste 5 jier jo reisdokumint minimaal 3 kear as ferlern opjûn hawwe.
  • As jo ynskreaun stean op in briefadres.
  • As jo op in Waadeilân wenje.

It nije reisdokumint besoarge wurdt troch Dynasure

Dit bedriuw is spesjalisearre yn feilichheid.

Hoe’t de besoarging krekt wurket?

Dy útlis stiet yn de e-mail dy’t jo ûntfange as jo kieze om jo reisdokumint besoargje te litten.

Ha jo gjin e-mailadres?

Dan bellet Dynasure jo op om in ôfspraak te plannen.

Kosten

€ 3,50.