Fluch oan:

Plattegrûn auto-earme binnenstêd

Op de plattegrûn auto-earme binnenstêd fine jo it presize gebiet.

Fêstige yn it auto-earme gebiet

Jo binne in bedriuw, ynstelling of bewenner fêstige yn it auto-earme gebiet. Mei in ynrydûntheffing kinne jo 24 oeren deis it auto-earme gebiet ynride en útride.

Ek as jo in auto of oar motorreau hiere of liene, hawwe jo foar dat motorreau in ynrydûntheffing nedich.

Fêstige bûten it auto-earme gebiet

Jo binne net fêstige yn de auto-earme binnenstêd, mar moatte dêr wol wêze.

Lade en losse

Lade en losse mei in motorisearre foertúch yn it auto-earme gebiet kin sûnder ynrydûntheffing fan moandei oant en mei sneon fan 07:30 oant 12:00 oere. Bûten dizze tiden meie jo allinnich it gebiet ynride mei in ynrydûntheffing. Jo meie net parkeare yn dit gebiet. Ek net mei in ynrydûntheffing.
Kinne jo net lade en losse binnen de finstertiden? Freegje dan in ynrydûntheffing oan. Hjirfoar betelje jo per kenteken.

Mantelsoargers, minsken mei in handicapteparkearkaart en taksys

Hawwe jo noch gjin ynrydûntheffing? Freegje dy dan oan.

Ynrydûntheffing wizigje of opsizze

In ynrydûntheffing jildt foar 1 kenteken. Is jo auto ferkocht, of ride jo tydlik yn in lienauto? Sis jo ynrydûntheffing op of pas him oan.

Stjoer in e-mail nei: parkeren@leeuwarden.nl. Jo kinne ek in brief skriuwe of lânskomme op it gemeentehûs.

Kosten

Soarte ynrydûntheffing Kosten
Jierûntheffing foar bewenners, bedriuwen en ynstellings dy’t fêstige binne yn it auto-earme gebiet. Fergees.
Jierûntheffing foar bedriuwen en ynstellings dy’t fêstige binne bûten it auto-earme gebiet (net parkeare). € 80,62 per jier, per kenteken.
Ynsidintele ûntheffing (net parkeare). € 4,30 per dei, per kenteken.
Ynsidintele ûntheffing (net parkeare). € 10,75 per wike, per kenteken.