Fluch oan:

Ferdieling fan taken

Der wurdt fêstlein wat de rolferdieling en taakferdieling is fan COA, gemeente en oare belutsenen. It giet dan oer de leefberens, feiligens en ûnderwiis, en de sosjale en medyske soarch yn en om de opfang hinne.

It giet om in twadde needopfanglokaasje fan it COA yn de gemeente Ljouwert. De oare lokaasje is Heliconstate. Dizze opfang is sûnt oktober 2022 geskikt foar de opfang fan maksimaal 340 bewenners.

Fragen en antwurden

Op moandei 5 juny 2023 wie der in ynringearkomste foar buertbewenners. Sy koenen fragen stelle en opmerkingen trochjaan. Dizze ynformaasje lêze jo yn it dokumint Fraach en Antwurd needopfang Campanile 5 juny 2023.